Çocuk Gelişiminde Program Final 17. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi özel gereksinimli birey sayılamaz? 


Davranış problemleri gösteren

Duyusal yetersizliği olan

Şiddet eğilimi olan

Özel yetenekli olan

Üstün yetenekli olan


2.Soru

Hangisi gelişimsel gerilikler gösteren ya da risk altında bulunan çocuklara ve ailelerine yardım amacıyla geliştirilmiş, anne-babaları öğretici olarak gören ev temelli çevresel yaklaşımı temel alan bir aile eğitim programıdır?


Portgage Erken Eğitim Programı

Montessori Eğitim Programı

Otistik çocuklar İçin Davranışsal Eğitim Programı

Baba Destek Programı

Hish Scope Programı


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi aile merkezli eğitim uygulamalarının bileşenlerinden biri değildir?


Aileye odaklanma

Ekip çalışması

Aileye bilgi sağlama

Aileyi bir bütün olarak destekleme

Aile planlaması oluşturma


4.Soru

Erken çocukluk özel eğitimi hangi yaş grubundaki çocuklara sağlanan eğitimsel ve ilgili hizmetleri kapsar?


0-2

0-3

0-5

2-5

3-5


5.Soru

Okul öncesi eğitim kurumlarında, çocukların grup halinde etkinlike ilgili konuşup sunum yapmaları, günlük eğitim akışının hangi zamanına yöneliktir?


Güne başlama

Oyun

Etkinlik

Dinlenme 

Günü değerlendirme 


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisine MEB (2013) Okul öncesi Eğitim Programı’nın ekler bölümünde yer verilmiştir?


Okul öncesi dönemin önemi, aile ve öğretmenin rolü

Kazanım ve göstergeler

Aylık eğitim planı formatı

Eğitim ortamı ve öğrenme merkezlerine ilişkin bilgiler

Gün içerisinde gerçekleştirilebilecek etkinlik çeşitleri


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi öğretim hizmetinin etkililiğini ve verimliliğini etkileyen değişkenlerden biri değildir?


İpuçları

Katılma

Pekiştirme

Ceza

Dönüt-düzeltme


8.Soru

Çöp toplayan çocukları bilinçlendirmek, onları suçlardan ve suç ortamlarından uzak tutarak sosyal bir birey hâline getirmek, onların sağlıklarını korumak ve eğitimlerine devam etmelerini sağlamak ve mesleki eğitim vermeyi amaçlayan proje hangisidir?


Gelecek Vaat Eden Gençler Projesi

Yeni Nesil Sporcularımız Projesi

Merder Etüt Merkezi Projesi

Sokaktan Okula Okuldan Hayata Projesi

İlköğretime Hazırlık Destek Programı


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi program karar ve koordinasyon grubunda yer alan üyelerdendir?


 Talim-Terbiye Kurulu temsilcisi

Eğitimde ölçme ve değerlendirme uzmanı

Eğitim felsefecisi

Okul yöneticisi

İletişim uzmanı


10.Soru

AÇEV, erken çocukluk ve yetişkin eğitimi konusunda edindiği deneyim ve geliştirdiği uzmanlığı daha geniş kitlelere ulaştırabilmek amacıyla 2001 yılında  bir televizyon projesi geliştirmiştir. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) iş birliğiyle hazırlanan bu programın adı aşağıdakilerden hangisidir?


Benimle söyler misin?

Benimle yapar mısın?

Bizimle yapar mısın?

Bizimle söyler misin?

Benimle oynar mısın?


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 0-6 yaş arası çocukları taramak amacıyla kullanılan bir gelişimsel tarama aracıdır?


Portage

AÇEP

BADEP

KAEEP

GEÇDA


12.Soru

Erken müdahale terimi hangi yaş grubundaki çocuklara sağlanan hizmetleri kapsar?


0-2

0-3

0-5

3-6

3-5


13.Soru

Zorunlu öğrenim çağında olup, süreğen hastalığı ya da hastanede yatarak tedavi görmesi nedeniyle örgün eğitim kurumlarından doğrudan yararlanamayan çocuklara eğitim hizmetlerinin hastanede sunulması temeline dayanan eğitime ne ad verilir?


Evde eğitim

Hastane merkezli eğitim

Destek eğitim

Ev merkezli eğitim

Yatılı bireysel eğitim


14.Soru

Özel eğitim okulunun özel eğitim ve rehabilitasyon biriminde ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde destek eğitimine ihtiyacı olan bireylerin engel grupları, dereceleri ve engel niteliği ile bireysel gelişim yeterlilikleri dikkate alınarak hazırlanmış ve Bakanlıkça onaylanmış eğitim programı aşağıdakilerden hangisidir? 


Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı 

Ders Programı 

Destek eğitim programı

Öğrenim Programı 

Yıllık Program 


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hastaneden okula geçiş planlamasının temel öğelerinden biri değildir?


Çocuğun ve ailesinin hazırlanması

Okul personelinin hazırlanması

Gelişimsel tarama yapılması

Çocuğun devam ettiği sınıfın hazırlanması

Çocuğun sağlık ve başarı durumunun izlenmesi


16.Soru

Hastanede yatan 0-18 yaş arasındaki tüm çocuklara yönelik yapılan eğlence, spor ve kültürel etkinlikler, "Hastane merkezli gelişimsel destek programlarının" hangi düzenlemesini tanımlar?


Hastaneye hazırlayıcı eğitim

Hastanede oyun programı

Hastane okulu

Yatak başında öğretim

Uzaktan öğretim


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gelişimsel programların merkezinde yer almaktadır?


Anne

Baba

Çocuk

Öğretmen

Toplum


18.Soru

Aşağıdaki çalışmaların hangisi çocuğu okul çağına gelmemiş anne babaların çocuklarıyla ilişkilerini güçlendirmeye yönelik olarak yapılmaktadır?


Erken müdahale

Oyun grupları

Aile destek grupları

Aile eğitimi

Ev ziyaretleri


19.Soru

  1. Üniversitelerin eğitim fakültesi ders programları incelendiğinde ilk iki yılda daha çok öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin verildiği son iki yılda ise daha çok programa özel olan alan bilgisi içeren dersler verildiği görülmektedir. Bu incelemeye göre üniversitelerin eğitim programlarının içeriklerinin belirlenmesinde hangi yaklaşım kullanılmıştır?


Sorgulama merkezli yaklaşım

Modüler yaklaşım

Doğrusal yaklaşım

Sarmal yaklaşım

Piramitsel yaklaşım


20.Soru

Aile Eğitim Programı (AEP) kaç yaş aralığında ki çocukların anneleri için hazırlanan programdır?


0-1, 1-3 yaş çocukların anneleri için

0-2, yaş çocukların anneleri için

2-5, 5-7 yaş çocukların anneleri için

1-3, 3-5, 5-7 yaş çocukların anneleri için

0-2, 2-4, 4-6 yaş çocukların anneleri için