Çocuk Gelişiminde Program Final 19. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi aile merkezli gelişimsel destek programları kapsamında yaygın olarak yer alan hizmetlerden biri değildir?


C¸ocuğun gelişimine odaklanmak ve sağlıklı aile ilişkilerini teşvik etmek için anne-baba ve çocuğun ortak gerçekleştirdiği etkinlikler

Anne-baba eğitimi ve aile destek grupları

Ev ziyaretleri, aileler için sağlıklı beslenme eğitimi, bebekler ve çocuklar için sağlık taraması ve gelişim kontrolleri

Anne-babaların aile programı kapsamında sunulan diğer etkinliklere katıldıkları sırada çocuk bakımı

Hamilelik sürecini izlemek ve bu süreçte anneye destek olmak


2.Soru

Çocukların en yoğun istihdam edildikleri ekonomik etkinlik kolu aşağıdakilerden hangisidir?


Tarım

İmalat

İşportacılık

Hazır giyim

Hizmet sektörü


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi MEB Okul Öncesi Eğitim Programı’nın özelliklerinden biri değildir?


Oyun temelli olma

Esnek olma

Keşfederek öğrenme temelli olma

Ev merkezli olma

Yaratıcılığı destekleyici olma


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi özel gereksinimi olan bireylerin eğitim alanında yapılan sınıflandırılmasında  yer almamaktadır?


Zihin yetersizliği

Böbrek yetmezliği

Öğrenme güçlüğü

İşitme yetersizliği

Otizm Spektrum Bozukluğu


5.Soru

Aşağıdakilerin hangisinde MEB okul öncesi eğitim programına göre değerlendirme yapılırken izlenecek süreçlerin tamamı yer almaktadır?


Çocuğun gelişim alanlarının değerlendirilmesi, öğretmenin kendini değerlendirmesi, planların oluşturulması

Eğitim planların değerlendirilmesi, çocuğun evine ev ziyaretlerinin yapılması, ailenin okula çağrılması

Çocuğun gelişim alanlarının değerlendirilmesi, eğitim planların değerlendirilmesi, eğitim politikalarının değerlendirilmesi

Çocuğun gelişim alanlarının değerlendirilmesi, öğretmenin kendini değerlendirmesi, eğitim politikalarının değerlendirilmesi 

Çocuğun gelişim alanlarının değerlendirilmesi, eğitim planların değerlendirilmesi, öğretmenin kendini değerlendirmesi


6.Soru

Ailelere özellikle de annelere doğum öncesi bakım, aşılama, beslenme ve koruyucu sağlık hizmetlerine yönelik bilgiler sunan programlar aşağıdakilerden hangisidir? 


Halk sağlığı programları 

Sağlık hizmetlerine yönelik ev ziyareti programları 

İki kuşağa yönelik programlar 

Ev ziyaretine dayalı programlar 

Kurum merkezli anaokulu programları 


7.Soru

Hangisi özel gereksinimli birey terimi içerisinde yer almaz?


Davranış problemi gösteren çocuklar

Bedensel yetersizliği olan çocuklar

Duyusal yetersizliği olan çocuklar

Zihinsel olarak üstün yetenekli çocuklar

Düşük ekonomik statüye sahip çocuklar


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir eğitim programının öğrencilerin gereksinimlerini karşılayacak nitelikte olması özelliğidir?


İşlevsellik

Esneklik

Toplumsal değerlere uygunluk

Yararlılık

Uygulanabilirlik


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hastane merkezli gelişimsel destek programlarından uzaktan öğretimde kullanılan eş zamanlı araçlara bir örnektir?


Kitap

Telefon

Faks

E-posta

Video konferans


10.Soru

Eğitimde program geliştirmenin kuramsal temellerinden hangisi insanların gelişim özelliklerinin ve öğrenme ilkelerinin incelenerek, eğitim ortamlarının etkili bir biçimde düzenlenmesini ve öğretme yoluyla öğrenmenin verimli bir biçimde gerçekleştirilmesini açıklar?


Tarihsel temeller

Ekonomik temeller

Toplumsal temeller

Felsefi temeller

Psikolojik temeller


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ailenin kullandığı özenli dil özelliklerinden biridir?


Kısa, gramer olarak basit, çoğunlukla tamamlanmamış cümlelerin bulunması

Deneyimin düzenlenmesinde olasılıklara işaret eden bir dil kullanılması

Sıfat ve zarfların tekrarlı ve az kullanılması

Kişi zamirinin sık kullanılması

İmalı anlam içeren bir dilin kullanılması


12.Soru

I. Anne-babalık becerilerinin geliştirilmesi

II. Anne-babaların kendi çocuklarının gelişimine katkıda bulunmaları

III. Çocukların doğal ortamda öğrenmelerinin sağlanması

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri Portage erken eğitim programının temel amaçları arasında yer almaktadır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi aile merkezli gelişimsel destek programlarının amaçlarından değildir?


Çocukların sağlık koşullarını iyileştirmek

Aileleri, çocuk gelişimin kritik dönemleri hakkında bilinçlendirmek

Çocukların eğitimleri hakkında nihai karar verici olmak

Özel sağlık problemleri veya  gelişimsel yetersizlikleri olan çocuklara erken müdahalede bulunmak

Ailelerin toplumsal kaynakları kullanabilme yeterliliklerini artırmak


14.Soru

Dünya genelinde 5-14 yaş arasında çalışan çocuklar dikkate alındığında  tehlikeli ve tehlikesiz olmasına bakılmaksızın  toplam kaç çocuğun çalıştığı tahmin edilmektedir?


67 milyon

180 milyon

200 milyon

247 milyon

100 milyon


15.Soru

Hangisi tek başına bir çocuğun özel gereksinimli olarak tanımlanması için gösterge değildir?


İşitme yetersizliği

Otizm spektrum bozukluğu

Üstün yeteneklilik

Gecikmiş dil konuşma

Zihin yetersizliği


16.Soru

  • Bogotá Study of Malnutrition, Diarrheal Disease, and Child Development
  • Eve Dayalı Toplumsal Bakım Programı (Home-Based Community Day Care)

Yukarıda verilen gelişimsel destek programları hangi ülkede geliştirilmiş ve uygulanmıştır?


Çin

Hindistan

Japonya

Bolivya

Kolombiya


17.Soru

Bir çocuğun köyde yaşayan büyükannesini ziyareti sürecinde köyde dolaşırken büyükannesinden doğada yetişen otlardan hangilerinin yenebileceğini ve isimlerini öğrenmesi aşağıda verilen eğitim türlerinden hangisine girer? 


İnformel eğitim

Formel eğitim 

Örgün eğitim 

Yaygın eğitim 

Hizmet içi eğitim 


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Bireyselleştirilmiş Eğitim Programında (BEP) yer almaz? 


Öğrencinin performans düzeyi

Normal gelişim gösteren akranlarının performans düzeyi

uzun dönemli (yıllık) amaçlar

kısa dönemli amaçlar

öğretim yöntemleri ve materyalleri


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilerek uygulamaya konulan Okul öncesi Eğitim Programı’nın temel amaçları arasında çocuğa öncelikle kazandırılması amaçlanan beceri alanına bir örnektir?


Renkleri ayırt etme

Kaşık ve çatal kullanarak bağımsız yemek yeme

Paylaşma

Kurallı oyun oynama 

Yer yön kavramlarını uygun şekilde kullanma 


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi risk grubundaki çocukların özelliklerinden biri değildir?


Üstün zeka

Premature doğma

Dilsel ve kültürel farklılıklar

Ailesi düşük gelirli

İhmal/istismar edilmiş