Devlet Bütçesi Ara 10. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
1.Soru

Bütçelerin hükümetler tarafından hazırlanıp parlamento tarafından onaylanması bütçenin hangi niteliğini oluşturmaktadır?


siyasi

hukuki

kanuni

klasik

kamu


2.Soru

Torba bütçeleme tekniğinin belirli üstünlükleri vardır. En önemli üstünlükleri hangi seçenekte sıralanmıştır?


hazırlanmasının kolay ve ucuz olması

icra edilmesinin ekip çalışmasına dayanması

değişken planlara uyum sağlaması

ekonomideki değişimlere göre kolay değiştirilebilmesi

birden fazla paydaşın görüşlerini birleştirmesi


3.Soru

"Bütçe hakkı ile ilgili gelişmeler ....... 'de başlamış, oradan Avrupa ve Amerika’ya sıçramış ve böylece dünyaya yayılmıştır." cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


İngiltere

Fransa

Almanya

İtalya

Türkiye


4.Soru

Bütçe gelir ve giderlerinin gerçeğe en yakın şekilde tahmin edilmesi hangi bütçeleme ilkesinin özünü teşkil eder?


Alenilik

Anlaşılır olma

Samimiyet

Doğruluk

Birlik


5.Soru

Bütçe kelimesinin günümüzdeki anlamına evrilmesinden önce, Normanlar tarafından bu kelime ile aşağıdakilerden hangisi ifade edilmek istenmiştir?


hazine

cüzdan

para

çanta

kasa


6.Soru

  1. Sebep - Harcamanın nereye yapıldığı bilinmek isteniyorsa bu tür bilgiye torba bütçede ulaşmak mümkündür. / Sonuç - Harcamanın nereye yapıldığının bilinmesiyle kötüye kullanım ya da yolsuzlukların önüne geçilir.
  2. Sebep - Yapılan harcamaların etkilerinin neler olduğu konusunda da bilgi edinilmesi zordur. / Sonuç - Kullanılan ödenekler nedeniyle katlanılan maliyetlerin, sonuçta ne tür faydalar ortaya çıkardığı anlaşılamamaktadır.
  3. Sebep - Bütçelerin ayrıntılarının bu bütçeleme tekniğinde görülmemesi, bürokrasinin takdir yetkisini kısıtlar. / Sonuç - Böylece takdir yetkisinin kötüye kullanımına izin verilmez.
  4. Sebep - Hizmet veya bakanlık önceliklerinin belirlenerek farklı programları bu önceliğe göre sıralamak, torba bütçe sisteminde imkânsızdır. / Sonuç - Halkın, hükümetlerin icraatları hakkında yorum yapması engellenmektedir.

Torba bütçeleme tekniğine ilişkin yukarıdaki sebep-sonuç ilişkilerinden hangileri doğrudur?


I-II

II-III

I-IV

II-IV

III-IV


7.Soru

Bütçeleme sistemleri sınıflama esasına göre karşılaştırıldığında, aşağıdakilerden hangisi kamusal amaç açısından ön plana çıkmaktadır?


Torba bütçeleme

Genel bütçeleme

Program bütçeleme

Performans bütçeleme

Klasik bütçeleme


8.Soru

I.Mali işlev  II.Siyasal işlev  III.Denetim işlevi  IV.Hukuki işlev

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri bütçenin klasik işlevleri arasındadır?


Yalnız I

I-II

I-III-IV

I-II-III-IV

II-III-IV


9.Soru

Büyük Özgürlük Şartı’nın (Magna Carta Libertatum) kaç yılında imzalanmıştır?


1214

1215

1216

1217

1218


10.Soru

Türkiye'de verginin kanuniliği ilkesi hangi anayasa ile ifade edilmiştir?


1876 Anayasası

1921 Anayasası

1924 Anayasası

1961 Anayasası

1982 Anayasası


11.Soru

  1. Feodal yükümlülükler
  2. Vergiler
  3. Kraliyet ayrıcalıkları ile ürün üretme

Yukarıdakilerden hnagisi ya da hangileri İngiliz krallarının ilk başlarda kullandıkları gelir kaynaklarındandır?


Yalnız I

Yalnız II

I-II

I-III

II-III


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi torba bütçeleme sisteminin üstünlükleri arasında yer almaz?


Kolay olması

Maliyetlerinin az olması

Uzlaşmanın kolay sağlanması

Yolsuzlukları önlemesi

Dikkatlerin geniş kapsamlı konulara yönelmesi


13.Soru

"İki süper güç olan ABD ile Sovyetler Birliği’nin arasında 1947’den 1991’e kadar devam etmiş olan uluslararası siyasi ve askeri gerginliktir."

Yukarıda tanımlanan dönem aşağıdakilerden hangisidir?


Sıcak savaş

Soğuk savaş

Tanzimat dönemi

İç savaş dönemi

Dünya savaşları dönemi


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bütçenin klasik işlevlerindendir?


Kaynak tahsisinde etkinlik

Ekonomik istikrar

Denetim

Gelir dağılımında adalet

Fiyat istikrarını sağlama


15.Soru

Hangisi ilk anayasanın 12. maddesinin hükmüne göre; “Makul miktarlarda olmak şartıyla, Kralın kendisi için fidye ödenmesi, ilk doğan oğlunu şövalye yapması ve en büyük kızının bir kereliğine evlenmesi amaçları dışında Genel Meclis (Common Council; Avam Kamarasının ilk şeklidir) tarafından kabul edilmedikçe Krallığa hiçbir vergi ya da yardım alınmayacaktır.”?


Kanun-i Esasi

Sened-i İttifak

Bağımsızlık Bildirgesi 

Haklar Bildirgesi

Magna Carta


16.Soru

Koşullu bağış ve yardımlar aşağıdaki bütçe ilkelerinden hangisinin istisnasıdır?


Önceden izin ilkesi

Tasarruf ilkesi

Yıllık olma ilkesi

Genellik ilkesi

Denklik ilkesi


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi planlama programlama bütçeleme sisteminin özelliklerinden biri değildir?


Planlamaya dayalı olması

Kamu hizmetlerinin programlar şeklinde düzenlenmesi

Kamu hizmetlerinin işlevsel sınıflandırılması

Kamu yönetiminde verimliliğin artırılmasına yardımcı olması

Bütçe kararlarının rasyonelliğini sağlamaya çalışması


18.Soru

Klasik iktisadi düşüncenin gereği olarak eskiden, devlet hizmetlerinin finansmanı aşağıdakilerden hangisi ile yapılmaktaydı?


Vergi ve Borçlar

Çeşitli gelirler

Devlet gelirleri 

Vergiler

Kamu kaynakları


19.Soru

I. Bütçe, en basit olarak gelir giderleri gösteren bir dokümandır.

II. Bütçe, gelecekte devletin harcayacağı paralarla toplayacağı gelirlerin tahmindir.

III. Bütçe, kaynaklarla amaçlara ulaşmak için bir araçtır.

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri "Bütçe nedir?" sorusuna verilebilecek cevaplardan olabilir?


Yalnızca I

I ve II

II ve III

I ve III

I, II ve III


20.Soru

Klasik bütçenin odaklaştığı ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?


Kaynaklarla belirli iş ve faaliyetlerin yerine getirilmesi 

Faaliyetler

Girdilerin satın alınması 

Sonuçların yorumlanması 

Verilerin işlem süreci