Devlet Bütçesi Final 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
1.Soru

Klasik bütçelemenin en önemli aksaklığı aşağıdakilerden hangisidir?


gelir ve giderleri dengeleyememek

sosyal fayda ortaya çıkıp çıkmadığını belirleyememek

ekstra giderleri tahmin edememek

gelirlerin yeterli olmaması

gelirlerin birden fazla alanda tahsis edilmesi


2.Soru

İl özel idaresinin karar organı aşağıdakilerden hangisidir?


Vali

İl genel meclisi

İl encümeni

Belediye başkanı

Belediye meclisi


3.Soru

- Kalkınma planını, orta vadeli program ve orta vadeli mali planı hazırlamak,
- Plan ve programların uygulanmasını izlemek
- Stratejik planların hazırlanması ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tespit etmek,
- Kamu idarelerinin stratejik planlarının mevzuata uygun hazırlanması ve uygulanmasını izlemek,
- Hazine ve Maliye Bakanlığı (HMB) ile Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki Politika Kurullarının görüşünü alarak kısa, orta ve uzun vadeli makroekonomik tahminleri yapmak,

Yukarıda görev ve yetkilerinden bazıları sıralanmış olan kurum aşağıdakilerden hangisidir?


Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı

Dış işleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu

Hazine ve Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi devlet tüzel kişiliğine dahil olan ve 5018 Sayılı kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu'na ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerinin bütçesidir?


Mahalli idareler

Sosyal Güvenlik Kuruluşları

Kamu İktisadi Teşebbüsleri

Düzenleyici ve Denetleyici Kurumları

Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi  Kamu iktisadi teşebbüsleri sisteminin genel ekonomi deki yeri ve genişliğine bağlı olarak ortaya çıkan olumlu durumlardandır?


KİT’lerde gereğinden fazla eleman çalışmakta olduğu ve bunların birçoğunun üretime katkılarının sıfıra yakın olduğu iddia edilmektedir.

KİT’lerin teknolojilerinin eski kalması ve günün rekabet şartlarına ayak uyduramaması

KİK’lerin kamusal yanının ağır basması nedeniyle fiyatlama politikasının sosyal amaca yönelik belirlenmesi gerektiği ancak bu durum da ortaya çıkabilecek zararların devlet bütçesinden karşılanması gerektiği

Sosyal devlet ilkeleri doğrultusunda, bu teşebbüslerin fiyatlama politikasında öncelikli amacın sosyal fayda olması gerektiği , böylelikle ortaya çıkan zararın devletçe karşılanması gereği

Devlet, kamu iktisadi  teşebbüslerini  kullanarak üretim faktörleri piyasasın da, özellikle de emek piyasasında ücretleri düzenleyici bir işlev görür.


6.Soru

Harcama ve gelir tahminleri çeşitli biçimlerde sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflamalar içinde özellikle özel sektörün kullandığı yöntem hangisidir?


Yargıya Dayalı Yöntem

Basit Yöntem

Birim Maliyete Dayalı Yöntem

Nedensel Teknikler Yöntemi

Subjektif Yöntem


7.Soru

Mali denge, harcama=gelirler ile tanımlanırsa bu hangi bütçe işlevidir?


Mali işlevi

Mali alan işlevi

Etkinlik işlevi

Denetim işlevi

Tasarruf işlevi


8.Soru

2016 verilerine göre, ülkemizde Merkezi Yönetim Bütçesinin GYSH içindeki payı nedir?


18.4

19.4

20.4

21.4

22.4


9.Soru

I. Genel Bütçe Kapsamındaki İdareler II. Düzenleyici ve Denetleyici Kurumları III. Mahallî İdareler                                                                              Yukarıdakilerden hangileri merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerindendir?


Yalnız I

Yalnız III

I ve II

I ve III

I, II ve III


10.Soru

"..............;program ve politika kararlarının alınmasında kullanılacak bilgileri toplarlar, değerlendirirler ve özetlerler. Analizciler bu bilgileri karar alıcıların değerlemesine olanak sağlayan anahtar kavramlar üzerinde organize ederler. Politikalar da değişiklikler, yeni bir programa başlama veya başlamama gibi kararlar belirli ölçülere dayalı olanak alınabilir. " 

Yukarıdaki açıklama aşağıdakilerden hangisine aittir?


Ekonomistler

Bütçe uzmanları

İstatistikçiler

Analizciler

Gelir uzmanları


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, kamu programından elde edilen net kazançların bireyler arasındaki dağılımı ile ilgilidir?


Etkenlik

Verimlilik

Eşitlik

Etkinlik

Objektiflik


12.Soru

Devletin en azından jandarma devlet anlayışı içerisinde yapması gereken hizmetlerin giderlerini karşılaması gerektiğini içeren bütçe işlevi aşağıdakilerden hangisidir?


Mali işlev

Siyasal işlev

Hukuki işlev

İstikrar işlevi

Adalet işlevi


13.Soru

Hangi yöntemde genellikle tahmin edilecek harcama veya gelirin geçmiş yıl rakamları esas alınır?


Regresyon

Zaman serisi yöntemi 

Kişisel yöntemler

Nedensel tahmin

Basit yöntem


14.Soru

Bütçenin tasarı aşamasından başlayarak kesin hesap kanununa kadar geçen süre de ortaya çıkan bütün belgelerin kamuoyunun dikkatine, incelemesine ve bilgisine sunulması ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?


Denklik ilkesi

Samimiyet ilkesi

Alenilik ilkesi

Sınırlı yetki ilkesi

Önceden izin alma ilkesi


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Genel   bütçeli  kuruluşlar tek bir tüzel kişilik altında toplanmıştır.

Nakit idaresini genel bütçeli kuruluşlar adına hazine yapmaktadır.

Genel   bütçeli  kuruluşlar aynı nakit idaresi  altındadırlar.

Hazine birliği kapsamında sayılmaktadırlar.

Genel   bütçeli  kuruluşların mal varlığını onlar adına Merkez Bankası yürütmektedir.


16.Soru

Kesin hesap kanunu teklifi hangi kurum/kurumlar tarafından hazırlanır?


Cumhurbaşkanı

Bakanlar Kurulu

TBMM

Maliye Bakanlığı

Hazine ve Maliye bakanlığı


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi düzenleyici ve denetleyici kurumlardan biri değildir?


Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

Yükseköğretim Kurulu

Kamu İhale Kurumu

Kişisel Verileri Koruma Kurumu


18.Soru

I. Bütçenin ortaya çıkışının temel nedeni siyasaldır.

II. Bütçenin siyasi işlevi sadece demokratik ülkelerde geçerlidir.

III. Hükümetler halkın isteklerini bütçe aracılığıyla gerçekleştirmeyi amaç edinmiş siyasal bir organdır.

Bütçenin siyasal işlevleri ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?


Yalnız I

I ve II

II ve III

I ve III

I, II ve III


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ana hizmet birimlerinin dışında kalır?


Gelir Düzenlemeleri Genel Müdürlüğü

Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü

Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü

Sigortacılık Genel Müdürlüğü

Gider Düzenlemeleri Genel Müdürlüğü


20.Soru

Kesin hesap kanun teklifi hangi kurum tarafından hazırlanmaktadır?


Bakanlar Kurulu

Cumhurbaşkanlığı

T.B.M.M

Sayıştay

Hazine ve Maliye Bakanlığı