Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Ara 11. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Freud’a göre psikoseksüel gelişim dönemlerinden hangisi engenlik dönemine denk gelmektedir ?


Oral dönem

Anal dönem

Fallik dönem

Gizil dönem

Genital dönem


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu (SHÇEK) kapsamındadır?


Engelli iş kurma projeleri

Atanma hakkı

Engelliler için AÖF harç indirimi hakkı

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden yararlanma hakkı

Evde bakım aylığı


3.Soru

Çocukların bedeninin uyarım almasından duyduğu hoşnutluk nedeniyle daha fazla dokunsal oyunlar oynadığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?


Oral dönem

Anal dönem

Fallik Dönem

Gizil (latent) dönem

Genital dönem


4.Soru

“Ailelerin, özel eğitim sürecinin her boyutuna aktif katılmalarının sağlanması esastır” şeklindeki hüküm KHK'nın kaçıncı ilkesidir?


7. ilke

1. ilke

2. ilke

3. ilke

5. ilke


5.Soru

Freud’a göre beş psikoseksüel gelişim döneminin olduğu bilinmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu dönemlerden biri değildir? 


Oral dönem

Anal dönem

Fallik dönem

Gizil dönem

Puberte


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yaygın gelişim geriliği alanları arasında yer alır?


Bilişsel

Kalıtımsal

Kaba motor

İnce motor

Dil/konuşma


7.Soru

"Özel eğitimin temel ilkelerinden “en az kısıtlayıcı ortam” ilkesini temel aldığı gibi aynı zamanda kaynaştırmanın ya da günümüzdeki şekli ile bütünleştirmenin yasal dayanağını oluşturmaktadır" Sözü edilen 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin ilkesi seçeneklerden hangisidir?


İlk ilkesi; “Özel eğitim gerektiren tüm bireyler, ilgi, istek, yeterlilik ve yetenekleri doğrultusunda ve ölçüsünde özel eğitim hizmetlerinden yararlandırılır” ilkesi,

İkinci ilkesi, “Özel eğitime erken başlamak esastır”ilkesi,

Üçüncü ilkesi “Özel eğitim hizmetleri, özel eğitim gerektiren bireyleri sosyal ve fiziksel çevrelerinden mümkün olduğu kadar ayırmadan planlanır ve yürütülür” ilkesi,

Altıncı ilke, “Özel eğitim gerektiren bireyler için bireyselleştirilmiş, eğitim planı geliştirilmesi ve eğitim programlarının bireyselleştirilerek uygulanması esastır” ilkesi,

Dördüncü ilke, “Özel eğitim gerektiren bireylerin, eğitsel performansları dikkate alınarak, amaç, muhteva ve öğretim süreçlerinde uyarlamalar yapılarak diğer bireylerle birlikte eğitilmelerine öncelik verilir" ilkesi,


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi insanın öğrenmeye en fazla açık olduğu dönemdir?


0-6 yaşları arası

6-13 yaşları arası

13-18 yaşları arası

18-24 yaşları arası

24-30 yaşları arası


9.Soru

Günlük besin ögesi ve enerji ihtiyacının karşılanabilmesi için ... ana ve ... ara öğün yapılmalıdır.

Yukarıdaki metinde boşluğa uygun öğün sayıları sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?


4-2

2-4

3-3

5-1

1-5


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın  ailenin korunması ve çocuk hakları üzerine olan, 42. maddeyle ilgilidir? 


Devlet, her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirleri alır.

Her çocuk, korunma ve bakımdan yararlanma, yüksek yararına açıkça aykırı olmadıkça, ana ve babasıyla kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve sürdürme hakkına sahiptir.

Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır.

Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar

Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. O¨ğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve düzenlenir.


11.Soru

Freud'a göre gerektiğinde içgüdü isteklerini ertelemeye, hoş yaşantıları seçmeye, hoş olmayanlardan uzak durmaya çalışan, akılcı mantıklı ve kişiliğin karar organı olarak nitelendirilen kişilik kısmı aşağıdakilerden hangisidir?


İd

Ego

Süperego

Cinsellik

Ruhsal enerji


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi doğum sonrasında gelişim geriliğine neden olan etmenler arasında sayılır?


Kalıtım

Kromozomal bozukluklar

Çocuk ihmal ve istismarı

Düşük doğum ağırlığı

Doğum öncesi annenin geçirdiği hastalıklar


13.Soru

Otizm Spektrum Bozukluğu'ndan etkilenmiş bireyler ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


En etkili rehabilitasyon ilaç tedavisidir. 

En etkili rehabilitasyon eğitimdir. 

Testlerde düşük performans göstermeleri zeka bölümlerini belirlemeyi zorlaştırmaktadır. 

Belirtiler, gelişimin erken evresinde başlamış olmalıdır. 

Sınırlı ve yineleyici davranış örüntüleri bulunmaktadır.


14.Soru

"Merkezî sinir sistemindeki zedelenmeler sonucunda motor fonksiyonlardaki bozuklukların ön planda olduğu birçok hastalığı içine alan bir durumdur". Sözü edilen fiziksel yetersizlik türü seçeneklerden hangisidir?


Rett sendromu

Multiple skleroz

Çocuk felci

Spina bifida

Serebral palsi


15.Soru

Örtülülük, gizlilik ve dokunulmazlığnın davranış olarak öğrenildiği dönem aşağıdakilerden hangisidir?


Genital dönem

Latent dönem

Fallik dönem

Anal dönem

Oral dönem


16.Soru

573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) hangi tarihte yayınlanmıştır?


1993 yılı

1997 yılı

2001 yılı

2005 yılı

2011 yılı


17.Soru

C¸ocuğun eğitsel değerlendirme ve tanılaması hangi kurum tarafından yapılmaktadır?


Çocuğun kayıtlı bulunduğu kurum

O¨zel Eğitim Değerlendirme Kurulu

Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi

Beyin Cerrahisi

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri


18.Soru

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, yatılı bakım merkezlerine bir kişinin 24 saatlik bakım
hizmetine karşılık olarak ne kadar ücret vermektedir?


İki aylık net asgari ücret tutarında

Bir aylık brüt asgari ücret tutarında

Asgari ücretin yarısı tutarında

İki aylık brüt asgari ücret tutarında

Bir aylık net asgari ücret tutarında


19.Soru

Hangisi sinir sistemi ile ilgili fiziksel yetersizliklerden birisidir?


Spina bifida

Rett sendromu

Kas hastalığı

Travmatik beyin zedelenmesi

Ateşli romatizma


20.Soru

Zekâ düzeyini belirlemek amacıyla kullanılan zeka testleri hangi yaş döneminden sonra uygulanabilmektedir?


2 yaş ve sonrası

3 yaş ve sonrası

4 yaş ve sonrası

5 yaş ve sonrası

6 yaş ve sonrası