Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Ara 13. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Özel gereksinimli bireylerin çalışma hakkı ile ilgili güvence anayasanın kaçıncı maddesinde yer almaktadır?


41. Madde

49. Madde

61. Madde

11.Madde

21. Madde


2.Soru

  1. Gelir vergisi indirimi
  2. Ulaşım indirimleri hakkı
  3. Emlak vergisi indirimi
  4. Özel tüketim vergisi indirimi (ÖTV)

Yukarıda indirim ve düzenlemelerden bazıları verilmiştir. Bu indirim ve düzenlemelerden hangisi ya da hangileri "Yetersizliği Olan Bireylerin Çalışma ve Ekonomik Yaşamları ile İlgili Yasal Düzenlemeler" kapsamındadır?


I, II, III

II, III, IV

I, II, IV

I, III, IV

I, II, III, IV


3.Soru

Hangi seçenek Çölyak için güvenli besinlerdendir?


Buğday

 Pirinç

Sirke

Arpa

Çavdar


4.Soru

573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin birinci ilkesi aşağıdakilerden hangisinde ye almaktadır?


Özel eğitime erken başlamak esastır

Özel eğitim gerektiren tüm bireyler, ilgi, istek, yeterlilik ve yetenekleri doğrultusunda ve ölçüsünde özel eğitim hizmetlerinden yararlandırılır

Özel eğitim gerektiren bireyler için bireyselleştirilmiş, eğitim planı geliştirilmesi ve eğitim programlarının bireyselleştirilerek uygulanması esastır

Ailelerin, özel eğitim sürecinin her boyutuna aktif katılmalarının sağlanması esastır

Özel eğitim hizmetleri, özel eğitim gerektiren bireylerin toplumla etkileşim ve karşılıklı uyum sağlama sürecini kapsayacak şekilde planlanır


5.Soru

I. Zihinsel işlevlerde görülen yetersizlik (Zeka testinden iki standart puan altında alma)

II. Uyumsal becerilerde görülen yetersizlik (En az iki alanda yetersizlik sergileme)

III. Gelişimsel dönemde ortaya çıkması (18 yaş ve öncesinde)

Bir çocuğun zihinsel yetersizlik tanısı alması için yukarıdakilerden hangileri yada hangisi ölçüt olarak alınır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I, II ve III

Yalnız III


6.Soru

Genç erişkinlerde görülen, genellikle alevlenme ve düzelmelerle seyreden santral sinir sistemi hastalığı aşağıdakilerden hangisidir? 


Spina Bfida

Multiple skleroz

Çocuk felci 

Serebral Palsi

Ateşli romatizma 


7.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi fiziksel yetersizlik türleri arasında değildir?


Çocuk Felci

Serebral Palsi

Spina Bifida

Multiple Skleroz

Epilepsi


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, gelişimsel yetersizlikler kapsamında değerlendirilen kas-iskelet sistemi ile ilgili yetersizliklerden biridir?


Müsküler Distrofi

Hemofili

Epilepsi

Serebral Palsi

Multiple Skleroz


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ailelerin destek programına verecekleri katkılar arasında yer almaz?


Ailelerin haklarını bilmesi, kurumlardan aldığı hizmetlerin niteliğini sorgulaması, çocukları için gerçekten gereken hizmetleri
talep etmesi, benzer gereksinimleri olan aileler ile güçlerini birleştirmesi pek çok önemli değişikliğin temelini atacaktır.

Ailelerin görevlerinden biri çocukaların gittikleri kurumlarda öğrendiği bilişsel becerilerin evde tekrar edilmesi değildir.

Aileler çocuklarının tuvalet eğitimi, kendini beslemeyi öğrenmesi, konuşma yetilerini geliştirmesi gibi konularda da eğitim almaları.

Ailelerin Aile Merkezli Erken Destek Programları konusunda okuyup, kendi deneyimlerini, güçlerini birleştirerek bilgilenmeleri.

Ülkemizde Aile Merkezli Erken Destek Programlarının gelişmesi konusunda birlik olmak.


10.Soru

Çocuklara kişisel alanı koruma becerisi öğretimi kapsamında kişisel alan mesafesi aşağıdakilerden hangisi esas alınarak belirlenir?


Çocuğun adım uzunluğu

Çocuğun boyu

Çocuğun kol mesafesi

Çocuğun yaşı

Çocuğun görüş alanı


11.Soru

5378 sayılı Kanun kapsamında 2006 yılında çıkarılan Bakıma Muhtaç ve Özürlü Bireylerin Tespiti ve Bakım Hizmetlerinin esaslarını belirleyen yönetmelikte "bakıma muhtaçlık" bazı şartlara bağlanmıştır. Seçeneklerden hangisi bu şartlardan biridir?


Sağlık kurulu raporlarının sunulması.

Bireyin sosyal güvenlik kurumlarında herhangi birine bağlı olmaması.

Bireyin yaşlılık durumunu belgelemesi.

Bakıma muhtaç belgesinin onaylanması.

Engel türünün ne olduğunu belgelemesi.


12.Soru

Besleme tüpünün direk ince bağırsağa bağlanması aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanmaktadır?


Jejunostomi

Gastrostomi

Kistik fibrosiz

Yutma 

Çiğneme


13.Soru

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim alan öğrencilerin kaç grup eğitim seansı Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinden karşılanmaktadır?


10 seansın  üzeri

10 seans

8 seans

6 seans

4 seans


14.Soru

Çocuğun bezinin boşaltım alanında açılmaya başlanarak evin diğer üyelerine benzer ve uygun davranışta bulunması zihinsel şema olarak öğretilmeye başlandığı, evin bütün üyeleri tarafından benzer şekilde kapalı olarak kullanılan bu alan boşaltım davranışlarının gizlilik içinde yapılması alışkanlığının gelişmesini sağlandığı, aynı zamanda mahremiyet eğitiminin ilk basamağını oluşturan eğitim hangi dönemde verilmelidir?


Gelişimsel yetersizliği olan çocuklarımızda oral dönemdeki (0-18ay)

Gelişimsel yetersizliği olan çocuklarımızda anal dönem (18-36ay)

Gelişimsel yetersizliği olan çocuklarımızda fallik dönemde (36-60ay)

Gizil (Latent) dönemin (6-11y)

Hiçbiri


15.Soru

Zekâ gelişiminde işlem öncesi dönemin, sezgisel evresi aşağıdakilerden hangisidir?


Oral dönem (0-18ay)

Anal dönem (18-36.ay)

Fallik dönem (36-60.ay)

Gizil (Latent) dönem (7-11y)

Genital dönem (11-18y)


16.Soru

Türkiye’de 0-6 yaş bebek ve çocukların psikolojik gelişimlerini nesnel olarak değerlendirmek için geliştirilmiş bir gelişim tarama envanteri aşağıdakilerden hangisidir?


Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)

Denver II Gelişimsel Tarama Testi

Gazi Erken Çocukluk Gelişimi Değerlendirme Aracı (GEÇDA)

Peabody Resim Kelime Testi

Bayley Testi


17.Soru

Freud'a göre 18-36 aya denk gelen cinsel gelişim dönemi aşağıdakilerden hangisidir?


Oral dönem

Anal dönem

Fallik dönem

Latent dönem

Genital dönem


18.Soru

"Genellikle ishal, kusma, karın ağrısı gibi sindirim sistemi bulguları ile deride döküntü veya deride kızarıklık şeklinde kendini belli eden, bazı durumlarda öksürük, göğüste de hırıltı gibi belirtileri olan durum" seçeneklerin hangisinde verilmiştir?


Obezite

Besin Alerjileri

Çölyak

Kabızlık

Gastroözofageal Reflü Hastalığı


19.Soru

I. Gelir vergisi indirimi

II. Emlak vergisi indirimi

III.  Özel tüketim vergisi indirimi (ÖTV)

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri yetersizliği olan bireyler ve ailelerinin yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla yapılan indirimler kapsamına girer?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I, II ve III

I ve III


20.Soru

  1. Gelişimsel gerilik, erken çocuklukta okul öncesi dönemlerde kendini gösterirken gelişimsel yetersizlik, doğum sonrasında hemen tanılanabilmektedir.
  2. Gelişimsel gerilik yaşam boyu etkisini gösterirken, gelişimsel yetersizlikler  erken dönem gelişimsel destekler ile azaltılıp ortadan kaldırılabilir.
  3. Gelişimsel gerilik yaşayan çocuklar gelişimsel bir gecikmeyi belirten bir raporlandırma süreci yaşamaktadırlar. Gelişimsel yetersizliği olan çocuklar ise yetersizliği bildiren bir Özel Eğitim Raporu sürecine girmektedir.
  4. Gelişimsel geriliği olan çocuklara özel eğitim kurumlarında yetersizliğin türüne uygun eğitim olanakları sunulurken, gelişimsel yetersizliği olan çocuklara normal gelişim gösteren akranları ile birlikte eğitim ortamı sunulur.

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur?


II, III, IV

I, III, IV

II, III

I, III

I, II