Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Ara 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gelişimsel yetersizliği olan çocuklara ergenlik döneminde öğretilen  kişisel bakım becerilerden biri değildir?


Duş alma

Menstrual bakım

Tıraş olma

Tüy temizleme

Ütü yapma


2.Soru

I. Sosyal iletişim ve etkileşim becerilerinde görülen yetersizlikler

II. Tekrarlayıcı/sınırlı ilgi ve davranış örüntüleri

III. Zihinsel işlevlerde yetersilik

Yukarıda verilen özelliklerden hangisi ya da hangileri otizm spektrum bozukluğunu tanılamada ayırt edici özelliklerdir?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve III

I ve II


3.Soru

I. Mekansal mahremiyet

II. Aile mahremiyeti

III. Kişi mahremiyet

IV. Bilgi mahremiyeti

Yukarıda verilen mahremiyetin boyutlarından hangileri doğru verilmiştir ?


I, II, III

I,III, IV

II, III ,IV

I, II, IV

I, IV


4.Soru

Oral hazırlık, oral, faringeal ve özofagal olmak üzere 4 aşaması mevcuttur. Bu aşamalardan herhangi birinin eksikliği veya tam olarak gerçekleştirilememesi durumu ............................. olarak tanımlanmaktadır.

Yukarıda tanımı verilen ve boşluğa gelmesi gereken yetersizlik çeşidi nedir?


Gastroözofageal reflü hastalığı (GÖRH)

Besin alerjisi

Yutma bozukluğu

Çölyak

Obezite


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi doğum sonrası gelişimsel yetersizliğin nedenleri arasında yer almaktadır?


Menenjit

Uyuşturucu kullanımı

Çocuk istismarı 

Bebeğin oksijensiz kalması

Fenilketanüri


6.Soru

Anadolu Sak Zeka Ölçeği (ASIS) 4-12 yaş arasındaki çocukların genel zeka düzeylerini ölçmede kullanılan Türk kültürüne uygun olarak geliştirilmiş bir test olma özelliği göstermektedir. Bu testin aşağıdaki yetersizlik türlerinden hangisini ölçmesi beklenemez?


Hafif düzeyde zihinsel yetersizlikler

Otizm Spektrum Bozukluğu

Ağır derecede zihinsel yetersizlikler

Orta düzeyde zihinsel yetersizlikler

Epilepsi


7.Soru

  1. spina bifida
  2. çocuk felci
  3. romatoid artrit

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri sinir sistemi ile ilişkili fiziksel yetersizliklerdendir?


Yalnız II

Yalnız III

I ve II

I ve III

II ve III


8.Soru

Down sendromu olan bireylerde obezitenin sık görülmesinin sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?


Beslenmeye ilişkin faktörler

Yüksek kas tonusu

Fiziksel aktivite yetersizliği

Tiroit bezinin çalışmasının yavaşlaması

Bazal metabolizma hızının düşüklüğü


9.Soru

Yutmanın aşamalardan herhangi birinin eksikliği veya tam olarak gerçekleştirilememesi durumu yutma bozukluğu olarak tanımlanmaktadır. Hangisi bu aşamalrdan birisi değildir?


GÖRH

Oral hazırlık

Oral

Faringeal

Özofagal


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kromozomal bozukluklara neden olan sebeplerden birisi değildir?


Doğum öncesi annenin geçirdiği hastalıklar

Gebelikte radyasyona maruz kalma

Doğum öncesi kanamalar

Doğum öncesi alkol kullanımı

Doğum sonrası tüketilen ilaçlar


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 0-72 ay Türk çocuklarının gelişimlerini ayrıntılı olarak değerlendirilebilecek ve çocuklardaki gelişimsel geriliklerin erken tanılanmasında kullanılabilecek bir gelişim değerlendirme aracıdır?


SDG

AGTE

GEÇDA

PMG

BG


12.Soru

Anayasada yetersizliği olan bireylerinde temel kamusal haklarını belirleyen kaç tane madde bulunmaktadır?


2

3

4

5

6


13.Soru

İnsülinin vücutta çok az üretilmesi veya hiç üretilememesi sonucunda meydana gelen ve genellikle çocukluk çağında ağız kuruluğu, ağırlık kaybı, yorgunluk, sık idrara çıkma, açlık hissi gibi bulgular ile ortaya çıkmak hastalık aşağıdakilerden hangisidir?


Epilepsi

Otizm

Serebral Palsi

Tip 1 Diyabet

Çölyak hastalığı


14.Soru

Özel eğitime ihtiyacı olduğu belirlenen çocuklar için hazırlanan Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu ve Eğitim Planı hangi sıklıkta yenilenmektedir?


3 ayda bir

6 ayda bir

Yılda bir

2 yılda bir

3 yılda bir


15.Soru

Aşağıda bulunan zeka bölümü katsayı aralıklarından hangisi ağır düzey zihinsel yetersizlik anlamında gelmektedir?


50-55’ten yaklaşık 70’e

35-40’tan 50-55’e

20-25’ten 35-40’a

20-25’ten aşağıya

10-15'ten aşağıya


16.Soru

  1. Çocukluk çağında orta­ya çıkan kalıtsal bir hastalık
  2. Bireyin dış salgı bezlerinin yer aldığı organları tuttuğu için organların salgılarında değişiklikler
  3. Akciğer sıvılarında artış sonucu hırıltılı solunum, tekrarlayan enfeksiyonlar
  4. Besinlerin tam sindirilememesi sonucu karın şişliği, gaz, ishal

Yukarıda tanımlaması yapılan ve belirtileri verilen sağlıkla ilgili fiziksel yetersizlik kavramı aşağıdakilerden hangisidir?

 


Epilepsi

Astım

Şeker hastalığı

Kistik fibrozis

Orak hücre anemisi


17.Soru

5378 sayılı Engelliler Kanunu’na ile 573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin farkları aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?


Ayrımcılık

Topluma dâhil olma

Sosyal haklar

Erişebilirlilik ve istismarın önlenmesi

Hizmet sunumu


18.Soru

Doğal gelişim gösteren çocukların hangi dönem aralıklarında gelişim testi yaptırmaları daha önemli dönemler arasında değildir?


0-6 ay

12-18 ay

2-3 yaş

5-6 yaş

7-8 yaş


19.Soru

Devlet Memurları Kanunu’na göre; “Kurum ve kuruluşlar çalıştırdıkları personele ait kadrolarda %4 oranında engelli personel çalış- tırmak zorundadır. %4’ün hesaplanmasında ilgili kurum veya kuruluşun (taşra teşkilatı da^hil) toplam dolu kadro sayısı dikkate alınır” ifadesine göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir.


Her 100 memurdan 1 i engellidir.

Bir kurumda çalışan memurların tamamı engelli olmalıdır.

Bir kurumda çalışan memurların en az yarısı engelli olmalıdır.

Bir kurumda çalışan bütün memurlar sağlıklı olmalıdır.

Bir kurumda çalışan her 50 kişiden en az 2'si engelli memur kadrosunda yer almalıdır.


20.Soru

Güven çemberi öğretimi için öncelikle yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?


Çocuğun güven çemberinde kimin yer alacağına karar vermek

Güven çemberindeki kişilerin onayını almak

Güven çemberindeki kişilerin fotoğrafını çekmek

Gizlilik, örtülülük ve dokunulmazlık kurallarının öğretimi

Kuralların öğretimi