Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Final 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdaki yetersizlik durumlarından hangisi diğerlerinden farklı grupta değerlendirilir?


Kalp yetmezliği

As­tım

Orak hücre anemisi

Epilepsi

Nöromotor Yetersizlik


2.Soru

Otizm spektrum bozukluğu (OSB) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Otizm nöro-gelişimsel bir bozukluktur.

Otizm spektrum bozukluğu olan bireyler başkalarıyla ilişki kurmakta zorlanır.

Otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin genellikle çeşitli takıntıları vardır.

Otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin dil gelişimi oldukça iyidir.

Otizm spektrum bozukluğu olan bireyler genellikle günlük yaşamı sürdürmede zorlanırlar.


3.Soru

  1. Çevreyi düzenleme
  2. Resimleri oluşturma
  3. Pekiştireçleri belirleme
  4. Araç gereçleri hazırlama
  5. Takıntılı davranışları kayıt etme

Hangisi/hangileri etkinlik çizelgesi basamakları arasında yer alır?


I, II, III ve IV                  

II, III, IV ve V

I, II ve IV

III ve V

Yalnız II


4.Soru

Birey, çocukluk çağı sürecinde sorumluluk alma ve kuralları izleme davranışlarını etkili bir şekilde sergileyemiyorsa aşağıdaki beceri alanlarından hangisinde sınırlılık göstermektedir?


Sosyal

Pratik

Kavramsal

Zihinsel

Bedensel


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi özel eğitim alanında ailelerle işbirliği kurarken yararlanılabilecek hizmet modellerinden birisi değildir? 


Müşteri model

Akran destekleme modeli

Zenginleştirilmiş model

Uzman modeli

Eşli model


6.Soru

Bakıma muhtaç hastaların evde ya da bir merkezde en çok yaşadıkları sorun hangisidir?


Enfeksiyon

Çevre ile ilgili sorunlar

Yatak yarası

Psiko-sosyal sorunlar

Egzersize ilişkin sorunlar


7.Soru

Farklı dil edinim düzeyindeki OSB’li bireylere özellikle dil ve sosyal etkileşim becerilerinin öğretiminde kullanılan öğretim stratejilerine verilen isim nedir?


Ayrık denemelerle öğretim

Zincirleme öğretim

Doğal öğretim yöntemleri

Video modelle öğretim 

Etkinlik çizelgesi


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bireysel yetersizliği olan birey ve ailelerinin yaşam kalitesini yükseltmek için uygulanan düzenlemelerden biri değildir?


Gelir vergisi indirimi

Engelli kimlik kartı hakkı

Muhtaç aylığı

Tıbbi, medikal ve eğitim araç gereçlerin ücretsiz temini

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden yararlanma hakkı


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi zihinsel yetersizliği olan bireyin dokusuna göre yemek seçmesine veya reddedmesine bir örnektir?


Sadece et yemek

Sadece püre kıvamında besin yemek

Sadece sıcak besinler yemek

Sadece annesi beslediğinde yemek

Sadece odasında yemek


10.Soru

Hangisi evde bakım hizmetlerinin dezavantajlarındandır?


Evde bakım hizmetleri, kurumsal bakım hizmetlerine alternatif bir sistemdir. İhtiyaç
duyan bireylere daha özgür ve kendi otonomisinde olma şansı verir.

Evde bakım hizmetleri, maliyet açısından diğer hizmetlere göre daha düşüktür.

Evde bakım hizmeti sunacak sağlık personeli sürekli olarak hastanın yanında
bulunamayacaktır.

Evde bakım hizmetleri bireylerin yaşam kalitelerini de olumlu yönde etkilemektedir.

Bazı hastalık ve yetersizlik durumlarında bireye ulaşabilmenin tek yolu evde bakım
hizmetleridir.


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gelişimi etkileyen doğum sırası nedenlerden biridir?


Müdahaleli doğum (forseps, vakum kullanımı vb.)

Hamilelikte yaşanan duygusal travmalar

Annenin madde bağımlılığı

Hamileliğin özellikle ilk üç ayında geçirilen kızamık

Gebelikte ilaç kullanımı


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi merkezi sinir sisteminin hasar görmesi sonucu ortaya çıkan yetersizliklerden biridir?


Kalça Çıkığı

Romatoid Artrit

Spina Bifida

Ateşli Romatizma

Kol- bacak eksikliği


13.Soru

Değişen derecelerde fiziksel yetersizliğe neden olan ilerleyici bir sinir sistemi hastalığıdır. Bu hastalık sinir sistemini koruyan, çevreleyen ve aynı zamanda nöral mesajların daha hızlı iletilmesini sağlayan miyelin tabakasına zarar vermektedir.  Yukarıda özellikleri verilen hastalık nedir?


Omurilik zedelenmesi

Multiple Skleroz

Serebral palsi

Travmatik beyin yaralanmaları

Kas hastalığı


14.Soru

Sinir sistemini koru­yan, çevreleyen ve nöral mesajların daha hızlı iletilmesini sağlayan miyelin tabakasına zarar veren hastalık aşağıdakilerden hangisidir?


Multiple Skleroz

Omurilik Zedelenmesi

Rett Sendromu

Spina Bifida

Romatoid Artrit


15.Soru

Problem davranışların işlevlerinde, aşağıdakilerden hangisi yer almaz?


İlgi elde etme

İlgiden kaçma

İçsel uyarandan kaçma

İçsel uyaran elde etmekten kaçma

Nesne ya da etkinlikten kaçma


16.Soru

OSB olan bireylerin normal gelişim gösteren çocuklara kıyasla görülen fiziksel farklılıklar nelerdir?


Boylarının normalden kısa olması.

Kafalarının normalden büyük olması.

Boyunlarının olması gerekenden kalın olması.

Ellerinin normal bireyden büyük olması.

OSB olan bireylerin normal gelişim gösteren çocuklara kıyasla belirgin bir fiziksel farklılıkları yoktur.


17.Soru

OSB olan bireylerin ebeveynleri ile olan etkileşimlerini, öğrenme ve performansları ile sosyal ilişki geliştirmelerini engelleyebilecek düzeyde ortaya çıkan davranış örüntüleri aşağıdakilerden hangisidir.


Tekrarlayıcı - Yineleyeci davranışlar

Vurucu - Kırıcı davranışlar

Ağlama davranışları

Şiddet davranışları

İletişim davranışları


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi evde bakım hizmetleri ekibi içerisinde yer alır?


Fitoterapist

Dil konuşma terapisti

Psikiyatrist

Ergoterapist

Fizyoterapist


19.Soru

Dönme ve oturma etkinliklerinin olmaması, el – göz koordinasyon yokluğu, tekme atarken iki bacağın birden hareket etmesi, uzun oturma pozisyonunda bacakların birbiri
üzerine binmesi.

Yukarıda verilen serebral palsi şüphesi duyulan belirtiler, yetersizliğin tanısını koymak için hangi ayda gözlenmektedir?


3

5

6

7

8


20.Soru

“Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz."

Yukarıdaki açıklama anayasanın kaçıncı maddesinde açıklanmakadır?


Anayasa madde 86

Anayasa madde 41

Anayasa madde 42

Anayasa madde 70

Anayasa madde 45