Gelişmekte Olan Ülkelerde Siyaset Ara 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Eğitimin başarı odaklı bir toplumun ortaya çıkışında önemli bir faktör olduğunu savunarak geleneksel toplumlarda başarı arzusunun zayıflığına vurgu yapan sosyo/psikolojik kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?


Martin Lipset

Sidney Verba

Daniel Lerner

David McClelland

Talcott Parson


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gelişmekte olan ülkeleri bir araya getiren uluslararası bölgesel olmayan işbirliklerinden hangisinde Türkiye yer almamaktadır?


G-20

D-8

OPEC - Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü

İİT-İslam İş Birliği Teşkilatı

MIST Ülkeleri


3.Soru

MIST Ülkeleri (Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye) olarak bilinen topluluğun kısaltmasının mucidi kimdir?


Josip Broz Tito

Jim O’Neill

Muhammet Kaddafi

Cemal Abdül Nâsır

Cavaharlal Nehru


4.Soru

Küresel sistemin dezavantajlı az gelişmişlik sorunuyla yüzyüze olan devletleri bir araya toplama gayretlerinin  sonucu olarak aşağıdakilerden hangi tanımlama yapılmıştır?


Kolonyalizm

Dekolonyalizasyon.

Neo- kolonyalizm.

Üçüncü Dünya.

Kendi kaderini tayin hakkı.


5.Soru

Uluslararası örgütler için aşağıdakilerden hangileri söylenebilir?

I.  Hükûmetler arası uluslararası örgütler, üç veya fazla ülke hükûmetinin anlaşma ile kurdukları ve daimi bir sekreteryaya sahip örgütlerdir.

II. Hükûmet dışı uluslararası örgütler ise devletlerarasında yapılan bir anlaşmayla kurulmamışlardır.

III. En az üç farklı ülkeden yönetimde söz sahibi üyeleri, uluslararası amaçları, daimi bir genel merkezleri ve sekreteryaları bulunur.

IV. Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği veya Arap Birliği hükûmetler arası uluslararası örgütlere, Kızılhaç ve Uluslararası Af Örgütü ise hükûmet dışı uluslararası örgütlere örnektir.


I, II, III

I, III, IV

I, II, IV

II, III, IV

I, II, III, IV


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Asya Pasifik Ekonomik İş Birliği (APEC) ülkeleri arasında yer almaz


Japonya 

Kanada 

Endonezya 

Malezya

İtalya 


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bağlantısızlık hareketinin önde gelen üyelerindendir?


Endonezya

Fas

Türkiye

Rusya

Bolivya


8.Soru

Aşğıdakilerden hangileri gelişmekte olan ülkelere özgü ekonomik yapının önemli unsurlarındandır?

  1. Yatırımların ve tasarruşarın yetersizliği
  2. Yüksek işsizlik ve enflasyon oranları
  3. Üretimde ve ihracatta tarımsal ve emek yoğun malların payının yüksek olması
  4. Beşeri sermayenin yetersizliği
  5. Gelir dağılımının bozukluğ
  6. Bebek ölüm oranlarının yüksekliği


I, II, III, IV, V, VI

 I, II, III

IV, V, VI

I, II, V, VI

I, II, III, IV, VI


9.Soru

Ulusların gerçek zenginliğinin insan kaynakları olduğu anlayışına dayanan ve bu kaynağın geliştirilmesinin önemini vurgulayan, insanı merkez alan, ekonomik kalkınmanın yanında, yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, iyi bir eğitimden geçmesi, sağlık hizmetlerine erişimin sağlanması ve uzun bir yaşam süresine sahip olunmasını savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

 


Temel ihtiyaçlar yaklaşımı

Sürdürülebilir kalkınma

İnsani kalkınma yaklaşımı

Geleneksel kalkınma yaklaşımı

İthal ikamesi


10.Soru

Güney Afrika Yerli Ulusal Kongresi, 1923 yılında adını ne olarak değiştirmiştir?


Güney Afrika Birliği

Güney Afrika Westminster tarzı

Güney Afrika Siyasal Organizasyonu

Afrika Ulusal Kongresi

Afrika Siyasal Organizasyonu


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, dış ticaretin arttırılması ithalatın azaltılması yoluyla ana karada altın ve gümüş miktarının arttırılmasını temel bir amaç olarak saptamıştır?


Kolonyalizm

Merkantilizm

Neo-kolonyalizm

Emperyalizm

Liberalizm


12.Soru

Üçüncü Dünya Ülkelerinin bazılarında kalıcı demokrasiler kurulamamasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz?


Darbeler

İç Savaşlar

Siyasi Krizler

Siyasal Meşrutiyet

Ortalama Yaşam Süresi


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Güney Afrika’da seçmenlerin sandığa gitme oranının düşmesinin nedenlerinden biri değildir?


ANC’ nin kazanacağının düşünülmesi

Beyazların Güney Afrika’dan göç etmesi

HIV/ AIDS hızla yayılması

Siyahilerin yaşamını yitirmesi

Adayların onaylanmaması


14.Soru

Türkiye, aşağıdaki uluslararası gruplar/örgütlerden hangisine üyedir?


Arap Birliği

BRICS

ASEAN

G-20

G-77


15.Soru

GSMH (Gayrisafi Millî Hasıla) için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


Ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin ölçülmesinde uluslararası karşılaştırmalarda yaygın olarak kullanılan ölçüttür

Aslında bir ülkedeki ekonomik aktivitenin hacmini gösteren yegâne ölçüttür

Bir ülkedeki nüfusun ekonomik büyüklüğe sokulması ölçütü daha hassas kılmaktadır.

Kişi başına GSMH’ın ortalama bir büyüklük olduğu gözlerden kaçmamalıdır.

Ölçüt ülkedeki gelir dağılımı hakkında kesin ve ayrıntılı bilgi vermektedir.


16.Soru

Gelişmekte olan ülkelerde gelir dağılımının bozuk olması aşağıdakilerden hangisinin yaygın olarak görülmesine neden olur?


Teknolojik işsizliğe
Düşük verimli tarım sektörüne
Dış ticaretin yapısının bozulmasına
Yoksulluğa
Gizli işsizliğe

17.Soru

1948-1994 arası dönemi temsil eden Apartheid döneminde Güney Afrika’nın dış politikası ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Kaynak Arayışı

Güvenlik Arayışı

İşgücü Arayışı

Prestij Arayışı

İktidar Arayışı


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi BRICS ülkelerinden biri değildir?


Brezilya

Rusya

Çin

Güney Afrika

Türkiye


19.Soru

Apartheid’e karşı mücadele eden gruplar açısından hangi yıllar silahlı mücadelenin başladığı yıllardı?


1940ler

1950ler

1960ler

1970ler

1980ler


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi az gelişmiş ülkelerin ekonomik özelliklerinden biri değildir?


Tüketimin bileşiminde gıda maddelerinin payının yüksek olması

Tasarruf ve yatırımların düşük olması

Nüfus artış hızının düşük olması

Kişi başına gelirin düşük olması

Gelir dağılımının dengesiz olması