Gelişmekte Olan Ülkelerde Siyaset Final 10. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Portekiz ve İspanya’nın Brezilya topraklarında kurduğu koloni döneminin başlangıç tarihi olarak kabul edilen tarih aşağıdakilerden hangisidir?


1490

1491

1492

1493

1494


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Hindistan Cumhurbaşkanının görevlerinden biri değildir?


Federe devlet valilerini, yüksek mahkemelerin yargıçlarını ve başsavcıyı atar.

Başbakanı, Rajya Sabha üyeleri arasından seçerek hükûmeti kurmakla görevlendirir.

Başbakanın önerdiği bakanları atar.

Bütçe ve mali konulardaki yasa tasarılarının Parlamentoya sunulmadan önce imzalar.

Önemli gördüğü konularla ilgili bakanlar kuruluna uyarılarda bulunabilir.


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Çin yargı sistemine yönelik yanlış bilgidir?


Halk mahkemeleri ülkenin yargı merciidir

Çin yargı sisteminde sadece Halk Savcılıkları bulunur

Devlet düzeyinde kurulan Yüksek Halk Mahkemesi’nin yanı sıra eyalet, özerk bölge ve merkeze doğrudan bağlı şehirlerde yüksek halk mahkemeleri, daha alt birimlerde de orta düzey ve yerel halk mahkemeleri kurulur

Ülkenin en yüksek yargı organı olan Anayasa Yüksek Halk Mahkemesinin yargı yetkisini bağımsız olarak kullanacağı hükmünü içerse de yargı makamları da Komünist partinin denetimi altındadır

Yüksek Mahkeme bütün kademelerdeki yerel halk mahkemeleri ve mesleki halk mahkemelerinin yargı çalışmalarını denetleyen en yüksek kurumdur


4.Soru

Kongre Partisi ilk kez hangi seçimlerde Halk Meclisi'nde sandalye kaybına uğramıştır?


1960

1964

1967

1971

1976


5.Soru

Çin’in karşılaştırmalı siyaset disiplini açısından önemi hangi özelliği ile ön plana çıkmaktadır?


Yönetilecek nüfusun büyüklüğü 

Doğal kaynakların fazlalığı

Görece homojen bir yapıya sahip olması 

Yaşanan ekonomik reformlara rağmen otoriter Komünist tek parti rejimini devam ettirebilmesi

Nüfusun oldukça büyük bir kısmının okuryazar ve istihdama yönelik insan gücünden oluşması


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Brezilya’nın ekonomik gelişimine engel olmuştur?


19. yüzyılda hakim olan ideolojiye göre devletin sanayi üretim için fabrikalar kurması

19. yüzyılda hakim olan ideolojiye göre devletin korumacı bir ticaret politikası uygulaması

Doğal kaynaklar eksikliği

Şili ile yapılan savaşlar sonucu kaynak kaybı

Sanayileşmeye geçememe sonucunda kahve talebine dayalı bir ekonomik yapı


7.Soru

İngiltere’nin Hindistan’ın bağımsızlığını hangi yıl kabul etmiştir?


1945

1946

1947

1948

1949


8.Soru

İngiliz hâkimiyetine karşı şiddet içermeyen, pasifist yöntemlerle bağımsızlık mücadelesi yürüten efsanevi Hinli siyasi lider aşağıdakilerden hangisidir?


Muhammet Ali Cinnah

Mahatma Gandhi

Abraham Lincoln

Nelson Mandela

Siddharta Gautama


9.Soru

Kast sisteminin en altında yer alan, izole biçimde yaşamaya zorlanmış ve üst kastlarla temasları en aza indirilmeye çalışılmış olan grup aşağıdakilerden hangisidir?


Kshatriyalar

Vaişyalar

Dokunulmazlar

Şudralar

Brahminler


10.Soru

Brezilya’nın Portekiz koloni devletinden bağımsızlığını kazanmasından sonra parçalanmadan varlığını sürdürmesinde aşağıdakilerden hangisi rol oynamıştır?


Sanayi üretimine dayalı ekonomik sistemi

Portekiz kolonyal döneminde eyaletlerin çok güçsüz olması

Meksika ile yapılan savaşların yönetimi birleştirmesi

Portekiz monarşisinin Brezilya’ya taşınmış olması

Köleliğin bağımsızlıktan önce kaldırılmış olması


11.Soru

Hindistan’da kökeni oldukça gerilere uzanan kırsal yönetim birimlerine ne ad verilir?


Jati

Varna

Şudra

Vaişya

Pançayat


12.Soru

Aşağıdaki ülkelerden hangisi “gelişmekte olan ülkeler” kategorisinde yer almaz?


Hindistan
Çin
Malezya
Güney Afrika
Güney Kore

13.Soru

1912’de Çin’de kurulan cumhuriyetin öncülüğünü aşağıdaki isimlerden hangisi yapmıştır?


Chiang Kay-şek

Mao Zedong  

Hu Jintao

Sun Yat-sen

Deng Şayping


14.Soru

Brezilya’da siyasi liberalleşme süreci hangi yılda başlamıştır?


1985

1978

1973

1990

2000


15.Soru

Hindistan’daki yaygın inanç olan Hinduizm’in yanı sıra var olan, Siddharta Gautama’nın öğretilerine dayanan inanç sistemi aşağıdakilerden hangisidir?


Şintoizm

Şamanizm

Hristiyanlık

Budizm

Taoizm


16.Soru

Brezilya'da imparatorun yönetimini kısıtlayan ilk anayasal sınırlamalar kaç yılında getirilmiştir?


1824

1830

1845

1839

1848


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi petro ihraç eden ülkeler örgütü anlamındadır.?


ANC.

SASO.

PAC.

BPC.

OPEC.


18.Soru

Brezilya'da parti disiplininin zayıflamasına neden olan etmen aşağıdakilerden hangisidir?


Açık liste nispi seçim

Doğrudan demokrasi

Erken seçim

Devlet başkanının ikinci defa seçilememesi

Hükümetin elinde meclisi dağıtma yetkisinin bulunması.


19.Soru

Soğuk Savaş sırasında Sovyetler Birliği ve Batı Bloku’nun dışında kalan ülkelerin kurduğu ve Nehru’nun öncülüğünü yaptığı uluslararası işbirliği örgütü hangisidir?


Bağlantısızlar Hareketi

Kongre Hareketi

S¸angay İşbirliği O¨rgütü

Dokunulmazlar Hareketi

Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği


20.Soru

I. Lok Sabha’yı feshetme yetkisi,

II. Kanunları tekrar parlamentoya gönderme yetkisi,

III. Federe devlet valilerini atama yetkisi

IV. KHK çıkarma yetkisi

V. Olağanüstü hâl ilan etme yetkisi

Yukarıdakilerden kaç tanesi cumhurbaşkanının başbakanın önerileri doğrultusunda kullanabileceği yetkiler arasında yer alır?


1

2

3

4

5