Gelişmekte Olan Ülkelerde Siyaset Final 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Güney Afrika siyasetinde belirleyici olan siyasi parti aşağıdakilerden hangisidir?


Ulusal Parti

Demokrat Parti

Afrika Ulusal Kongresi

İnkhata Özgürlük Partisi

Yeni Ulusal Parti


2.Soru

Hindistan'da kaç federe devlet bulunmaktadır?


8

18

28

38

48


3.Soru

Çin'in sosyoekonomik yapısı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisileri doğrudur?

I. Çince’nin çok farklı sayıda lehçesi ülke içinde yaklaşık olarak eşit oranlarda konuşulmaktadır.

II. Yüzölçümüyle Asya’nın en büyük ülkesi; dünyanın ise Rusya, Amerika ve Kanada’dan sonraki dördüncü büyük ülkesidir. 

III. Artan nüfusu kontrol edebilmek için "tek çocuk politikası" uygulanmıştır.

IV. Ülke nüfusunun yaklaşık %92’si Han etnik grubuna mensuptur. 

V. Ülkede hüküm süren bir şehirli ve köylü ayrımı vardır.


I, II, III

I, III, V

II, III, IV

II, IV, V

III, IV, V 


4.Soru

Hindistan’ın federal demokratik parlamenter sisteme geçişi aşağıda verilen yöneticilerden hangisinin döneminde gerçekleşmiştir?


Rajiv Gandhi

Indira Gandhi

Jawaharlal Nehru

Mahatma Gandhi

Muhammed Ali Cinnah


5.Soru

Güney Afrika’daki gelir dağılımını düzeltmeye yönelik olarak uygulanan pozitif ayrımcılık politikasının adı aşağıdakilerden hangisidir?


Siyah Ayrımcılığı

Yeniden Yapılandırma Politikası

Barış ve Uzlaştırma Komisyonu

Siyahların Ekonomik Kalkınması

Sömürgecilikle Yüzleşme


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gelişmekte olan ülkelerin uluslararası örgütler kurarak iş birliğine gitmelerinin nedenlerinden değildir?


Güçlerini artırmak

Uluslararası sistemde etkin olmak

Ulusal ordularını ortadan kaldırarak ortak ordu kurmak

Kendi aralarında ekonomik faaliyetleri serbestleştirmek e. Ortak sorunlarına çözüm aramak

Ortak sorunlarına çözüm aramak


7.Soru

Brezilya hangi sistemle yönetilmektedir?


Parlementer cumhuriyet

Başkanlık

Parlementer monarşi

Yarı başkanlık

Mutlak monarşi


8.Soru

Çin'de komünist partinin kurulmasında ve güçlenmesinde etkili olan en önemli lider kimdir?


Sun Yat-sen

Mao Zedong

Hu Yaobang

Zhao Ziyang

Jiyan Zemin


9.Soru

Gelişmekte olan ülkeler toplanan Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı esnasında G77 olarak anılan 77’ler grubunu kurarak BM çatısı altında ilk kez hangi yılda bir araya geldiler? 


1960

1961

1962

1963

1964


10.Soru

Çin Komünist Partisi’nin siyasi bürosu olan Politbüro üyelerini aşağıdakilerden hangisi seçmektedir?


Parti Merkez Komitesi

Daimi Komite Üyeleri

Parti Genel Sekreteri

Bölge Valileri

Merkezi Ordu Komisyonu


11.Soru

Hindistan, kast sistemini hukuken ortadan kaldırmış olsa da sosyal alanda etkileri fiilen hissedilmeye devam etmektedir. Bu anlamda Kast sisteminin en altında yer alan izole biçimde yaşamaya zorlanan grup aşağıdakilerden hangisidir?


İşçiler, kirli işleri yapanlar

Tacirler, toprak sahipleri ve çiftçiler

Askerler ve yöneticiler

Rahipler ve bilginler

Dokunulmazlar


12.Soru

Hindistan’ın demografik yapısı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?


Hindistan kalabalık ve heterojen nüfus yapısına sahip bir ülkedir

2011 nüfus sayımına göre Hindistan 1.210.193.422 insanı barındırmaktadır ve dünyanın Çin’den sonra en kalabalık ikinci ülkesidir

Son 10 yıllık nüfus artış ortalaması %17.64’ü bulmaktadır

Ülke nüfusuna yılda yaklaşık olarak 18 milyon insan katılmaktadır

Hindistan sınırlarında en fazla Müslüman nüfus barındıran ülkedir


13.Soru

Yakın tarihte uluslararası sisteme yeni devletlerin katıldığı üç önemli dönem dikkat çekmektedir. Aşağıdakilerden hangileri bu üç önemli dönem için söylenebilir?
I.  Dünya Savaşı sonucunda Habsburg ve Osmanlı İmparatorluklarının yıkılması
II. Dünya Savaşı sonrasında yaşanan dekolonizasyon süreci
III. Soğuk Savaş sonrasında SSCB’nin yıkılması ve komünist blokun çözülmesidir.
IV. Doğu blokunun yıkılmasının ardından Yugoslavya’da yaşanan etnik çatışmalar ya da günümüzde etkisi hâlâ devam etmekte olan Arap Baharı da aslında II. Dünya Savaşı sonrası dekolonizasyon sürecinin tamamlanmasıdır.


I, II, III

I, III, IV

I, II, IV

II, III, IV

 I, II, III, IV


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Çin’de Komünist parti rejiminin ayakta kalmasının nedenlerinden biri olarak gösterilmektedir?


Partinin ağırlıklı olarak mühendislik kökenli teknokratlardan oluşması

Toplumdaki farklı kesimleri kendinde birleştirebilmiş olması

Geniş koalisyon oluşturmuş bir parti yönetiminin olması

Yeniliklere açık ve reformist olması

Devlet kurumlarına atamalarda ideolojiye bağlılığın olması


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ile ABD Avrupa ülkelerinin Amerika kıtalarındaki ülkelerin iç işlerine karışmamalarını ve bu bölgede sömürge elde etmeye çalışmamalarını talep etmiştir?


Truman Doktrini

Monroe Doktrini

Eisenhower Doktrini

Carter Doktrini

Reagan Doktrini


16.Soru

1990'larda Çin aşağıdaki hangi ülke ile anlaşma imzalamamıştır?


Avrupa Birliği ülkeleri

Rusya

İngiltere

Japonya

ASEAN Ülkeleri


17.Soru

Indra Gandhi'ye suikast düzenleyen inanç grubu aşağıdakilerden hangisidir?


Sihler

Budistler

Hindular

Hristiyanlar

Müslümanlar


18.Soru

Çin’in en büyük ticaret ortağı aşağıdakilerden hangisidir?


Hindistan

ABD

Rusya

Moğolistan

Burma


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yüksek borçlu fakir ülkelerin özelliklerindendir?


Aşağıdakilerden hangisi yüksek borçlu fakir ülkelerin özelliklerindendir?

Bu kategorideki ülkelerin çoğu Afrika kıtasında yer almaktadır.

Bu kategorideki ülkelerin çoğu Afrika kıtasında yer almaktadır.

Küreselleşmeden olumlu yönde etkilenerek kalkınmışlardır.

Tamamı eski Doğu Bloğu ülkeleridir.


20.Soru

Çin Anayasası’na göre ülkenin yasama organı aşağıdakilerden hangisidir?


Bakanlar Konseyi

Devlet Başkanı

Yüksek Halk Mahkemesi

Ulusal Halk Meclisi

Parti Genel Sekreteri