Genel İşletme Ara 10. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin var olma nedeni olarak tanımlanabilir?


Vizyon

Misyon

Temel değerler

Temel yetenekler

Örgüt kültürü


2.Soru

Dondurulmuş gıda üretimi yapan bir işletmenin sağladığı temel fayda aşağıdakilerden hangisidir?


Şekil

Zaman

Yer

Mülkiyet

Değer


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi özellikle belirli büyüklükteki şirketlerin iş etiği yönetiminde daha çok kullandıkları güncel yaklaşımlar ve araçlardan biri değildir?


Etik kodlar

Etik eğitimi

Paydaşlara danışma

Etik özgürleşme

Etik danışmanlar


4.Soru

I.Doğal kaynaklar
II.Emek
III.Sermaye
IV.Girişimcilik
V.Pazarlama
Yukarı sayılanlardan hangileri üretim faktörleri arasında kabul edilmektedir?


Yalnız I.

I. ve II.

I., II. ve III.

I., II., III. ve IV.

I., II., III., IV. ve V.


5.Soru

Bütünleşik sorumluluk raporlaması konusunda dünya çapında en yaygın olarak kabul görmüş inisiyatif hangisidir?


Dinler Arası Bildirge

Küresel Raporlama Girişimi

UN Global Compact

The CAUX Roundtable

ISO 14000


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, işletme kurarken alınacak yasal izinler arasında yer almaz?


Türk Patent Enstitüsü’ne kayıt yaptırmak
Ticaret ve Sanayi Odasına üye olmak
Bölge sanayi müdürlüğüne başvurmak
Belediyeden izin almak
Vergi dairesine kayıt yaptırmak

7.Soru

Bütünün kendisini oluşturan parçaların tek başlarına yaratabilecekleri değerlerin toplamından daha fazla bir değer yaratması durumunu ifade eden kavram hangisidir?


Sinerji

Entropi

Ekofinalite

Teknoloji

Çarpan


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi örgütsel araştırma kapsamında yer alır?


Yönetim ve organizasyon yapısının belirlenmesi
Hukuki yapının belirlenmesi
Makine ve donanımın belirlenmesi
Kuruluş yerinin seçimi
Üretim kapasitesinin belirlenmesi

9.Soru

Başlangıç ve bitiş noktalarının gösterildiği bir kuruluş planlaması olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Ön araştırma

Yatırım projesi

Fizibilite çalışmaları

Yatırım

Ekonomik araştırmalar


10.Soru

İşletmenin gerek yasal , gerekse ekonomik özgürlüklerini kaybettikleri birleşme şekline ne ad verilir?


Kartel
Holding
Konsern
Tröst
Merger

11.Soru

İşletmelerin üretim süreçlerinde ihtiyaç duyacağı girdileri sağlayan kişi veya kuruluşlar hangi kavramla tanımlanır?


Fabrikalar

Tedarikçiler

Üreticiler

Stratejik ortaklıklar

İşgücü


12.Soru

İşletmelerin temel amacı nedir?


İnsan ihtiyaçları ve isteklerini karşılamak için üretim yapmaktır.

İstihdam sağlamaktır.

Kar elde etmektir.

Topluma hizmet etmektir.

Büyümektir. 


13.Soru

Fayda, mal ve hizmetlerin insanların ihtiyaçlarını giderme özelliğine denir. İşletmelerin ana amaçlarından biri de fayda sağlamaktır. Bu göz önünde bulundurulduğunda aşağıdaki işletmelerden hangisi başarısız olacağı söylenebilir?


Yanında poşet çay koymak için bir bölmesi olan kupa üretimi yapan işletme
Açıkken yatak, kaldırıp duvara yaslayınca çalışma masası olan mobilya üreten işletme
Kaybedince bulmamıza yardımcı sensörlü anahtalrık üreten işletme
100 gb'lık cd üreten işletme
3 boyutlu yazıcı üreten işletme

14.Soru

İş etiği teorilerinden “Faydacılık Yaklaşımı” aşağıdaki hangi düşünür(ler) tarafından savunulmuştur?


Jeremy Bentham ve John Stuart Mill
Auguste Comte
Aristotales
Epikuros ve Aristippos
Ajita Kesakambali ve Payasi

15.Soru

Etik yönetim unsurlarından hangisi işletmenin varlık nedenini açıklamaktadır?


Risk analizi ve yönetimi

Denetim

Etik kodlar

Misyon

Etik eğitimi


16.Soru

“… adaleti, insanlara keyfiyete göre farklı davranılmamasını gerektirir. Bir kararla ilgili tüm kişilere aynı şekilde davranılmalıdır.”

Yukarıdaki önermeye ile aşağıdaki adalet türlerinden hangisi anlatılmak istenmektedir?


Dağıtım adaleti

İşlemsel adalet

Prosedürsel adalet

Etkileşimsel adalet

Cezai adalet


17.Soru

Kohlberg tarafından geliştirilen yöntemle bireylerin örgüt içinde etik davranış içinde bulunup bulunmadıklarını anlamaya yönelik yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?


Bireysel Özellikler
Örgüt Kültürü
Bireyin Ahlaki Gelişim Seviyesi
Sorunun Etki Gücü
Yapısal Değişkenler

18.Soru

Bir işletme projesinin yürütülmesi sırasında yatırım kararı ile ilgili olarak yapılması gereken son aşama aşağıdakilerden hangisidir? 


Karar alınması 
Fizibilite araştırması 
Kuruluş yeri seçimi 
Kuruluş dosyası hazırlanması 
Deneme üretimi 

19.Soru

İşletmenin "hangi ürün ve hizmet üretilmelidir?" sorusuna cevap verebilmesinde hangi fonksiyonu önemli rol oynamaktadır?


Üretim

İnsan Kaynakları

Finansman

Pazarlama

Muhasebe


20.Soru

  1. Hukuk alanında yasal standartlar geçerlidir.
  2. Etik alanında toplumsal standartlar söz konusudur.
  3. Özgür seçim alanında bireysel standartlar söz konusudur.

Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?


I, II ve III

I ve II

II ve III

I ve III

Yalnız III