Genel İşletme Ara 21. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Hem bir seçimin hem de davranış alternatifinin potansiyel zararlı etik sonuçları nedeniyle istenmediği durumlarda ortaya çıkan ikilem aşağıdaki ikilemlerden hangisidir?


Fayda ikilemi
İstek ikilemi
Etik ikilem
Üretim ikilemi
İnovasyon ikilemi

2.Soru

Bu yaklaşımın temel sorusu, “nelere hakkım var?”dır. İnsanların sahip oldukları haklar kapsamında; özgürlük hakları ve refah haklarından söz edilir. Bu yaklaşım etik kararlarda toplumun değil, bireyin odak noktada olmasını hedefler ve  bireysel haklar, toplumun refahına göre ikinci planda dikkate alınır.

Metinde özellikleri anlatılan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?


Haklar yaklaşımı

Faydacılık yaklaşımı

Adalet kuramı yaklaşımı

Bütünleşik sosyal sözleşme yaklaşımı

Birey ahlakı yaklaşımı


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin sektörel çevresini oluşturan bileşenlerden birisi değildir?


Rakipler ve rekabet

Sosyokültürel çevre

Müşteriler

Tedarikçiler ve stratejik ortaklıklar

İşgücü piyasası


4.Soru

Maddi olmayan, soyut, stok edilemeyen ama insan ihtiyacı olan çıktılar üreten işletmelere ne ad verilir?


Ürün Üreten İşletmeler

Ticari İşletmeler

Yerli İşletmeler

Kamu İşletmeleri

Hizmet Üreten İşletmeler


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde iki veya daha fazla işletme tek işletme hâline gelir.


Kosorsiyum

Tröst

Tekel

Tam birleşme

Kartel


6.Soru

İşletmeler açısından sosyal sorumluluk dört bölümde incelenebilir. Bunlar sosyal sorumluluğun birbiriyle ilişkili ve ayırt edilebilir dört yüzünü ifade etmektedir. Bu piramidin en alt basamağında hangi sorumluluklar yer almaktadır?


Ekonomik Sorumluluklar

Yasal Sorumluluklar

Etik Sorumluluklar

Hayırseverlik Sorumluluğu

Stratejik Sorumluluklar


7.Soru

Fiili Sonuçlar/Planlanan Sonuçlar oranı aşağıdakilerden hangisinin ölçümünün formülüdür?


Finansal Karlılık

Karlılık

Etkililik

Verimlilik

Sermaye Verimliliği


8.Soru

Girişimciler sadece kazanç elde etmek için değil ayrıca başka sebeplerle de işletme kurmak isterler. Aşağıdakilerden hangisi bu unsurlardan biri değildir?


Toplumda saygınlık ve sosyal statü elde etmek isteğiyle
Kendi işini kurarak, kendi işinin patronu olmak isteğiyle
Çok fazla ürünün yer aldığı pazarda, üretilen ürün ve hizmetlerle, tüketicilerin ihtiyaçlarına cevap vermek isteğiyle
İş arayanlara iş yaratma isteğiyle girişimci işletme kurmak ister
Piyasada iyi bir yer edinerek, hammaddeye daha kolay ve uygun şartlarda ulaşmak isterler 

9.Soru

Doğadaki tüm sistemlerin yok olmaya mahkûm oldukları şeklinde açıklanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Entropi

Negatif entropi

Sinerji

Ekofinalite

Kapalı sistem


10.Soru

Çevresiyle insan, bilgi, hammadde ve enerji alışverişi olan sistemler aşağıdakilerin hangisidir?


Genel sistem

Açık sistem

Kapalı sistem

Yarım sistem

Bilişim sistemi


11.Soru

Bir işletmede, çalışanların işe gelirken parmak arası terlik, şort veya özensiz kıyafetler ile gelmesi, o işletmede hangi çevre bileşenin etkili olduğunu göstermektedir?


Siyasal- yasal çevre
Ekonomik çevre
Sosyo-Kültürel çevre
Teknolojik çevre
Doğal çevre

12.Soru

Doğal kaynaklar üretim faktörünün getirisine ne denir?


Rant

Faiz

Ücret

Maaş

Kar


13.Soru

Kurulmak istenen işletmenin üreteceği malın maliyeti, satış fiyatı, müşteri beklentileri, kurulacağı yer ile ilgili yapılan araştırmaları içeren çalışma nedir?


Yatırım projesi

Ön araştırma

Fizibilite çalışması

Ekonomik araştırma

Teknik araştırma


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin iç çevresini oluşturan kavramlardan birisi değildir?


İşletmenin vizyonu
İşletmenin misyonu
İşletmenin örgüt yapısı
İşletmenin kültürü
İşletmenin çalışanlarının eğitimi

15.Soru

"Ülkemizde 250 kişiden çok yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosundan herhangi biri 40 milyon Türk lirasından fazla olan işletmelere büyük işletme diyebiliriz.” Tanımlamasında temel alınan kıyaslama ölçütü aşağıdakilerden hangisidir?


Küçük ve orta büyüklükte işletmeler

Anonim şirketler

Özel işletmeler

Uluslararası işletmeler

Çok uluslu işletmeler


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin "makro" çevresidir?


Sektörel çevre

Genel çevre

Doğal çevre

Kültürel çevre

Yasal çevre


17.Soru

“Sistem yaklaşımına göre, belli sonuçlara ulaşmak için izlenebilecek yollar oldukça çeşitlidir. Farklı noktalardan başlayarak veya farklı yolları kullanarak da aynı sonuçlar elde edilebilir.” Vurgusu aşağıdaki kavramlardan hangisi ile örtüşür?


Sinerji

Entropi

Ekofinalite

Fizibilite

Negontropi


18.Soru

İnsan ihtiyaçlarını giderecek, sorunlarını çözecek, beklentilerini karşılayacak derecede fayda sağlamak için üretim faktörlerini kullanarak mal ve hizmet üreten, çoğu kez kar amacı güden ekonomik, teknik ve sosyal girişimlere ne ad verilir?


Girişimci

Yönetim

İşletme

Yönetici

Müteşebbis


19.Soru

Yönetim, pazarlama, üretim, fi­nansman, muhasebe, insan kaynakları(personel), halkla ilişkiler (PR) ve araştırma geliştirme (Ar-Ge), gibi faaliyetler ne olarak adlandırılır?


İşletme

 

İhtiyaçlar

 

Sürdürülebilirlik

İşletme işlevleri(Fonksiyonları)

İşletmelerin sınıflandırılması


20.Soru

Küresel iş ve etik kodlarının dayanacağı evrensel etik ilkeler veya temel değerler arayışı önemli sayıda girişimin ortaya çıkmasıyla sonuçlanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi 2000 yılında Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen bir dizi ilkeler setidir?


FAA
Dinler arası bildirge
UNESCO
The CAUX Roundtable
UN Global Compact