Genel İşletme Ara 23. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Fırıncılık faaliyetleri yürütüen bir işletmenin undan ekmek üretmesi ne tür bir faydadır?


Mülkiyet

Yer

Zaman

Şekil

Değer


2.Soru

Küresel iş etik kodlarının dayandığı girişimlerden biri olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nde aşağıdaki ilkelerden hangisi çalışma standartları kapsamında yer almamaktadır?


Her türlü çocuk işçi çalıştırılmasına son verilmeli
İş dünyası çalışanların sendikalaşma ve toplu müzakere özgürlüğünü desteklemeli
Zorbalıkla ve zorla işçi çalıştırılmasına son verilmeli
İş dünyası, insan hakları ihlallerinin suç ortağı olmamalı
İşe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılığa son verilmeli

3.Soru

Gelişen teknoloji sayesinde işletmelerin üretim süreçlerinde sürdürülebilir yöntemleri tercih etmesi durumu hangi genel çevre bileşenlerinin kendi arasındaki etkileşimi ile açıklanabilir?


Teknolojik çevre ve küresel çevre
Sosyokültürel çevre ve doğal çevre
Ekonomik çevre ve doğal çevre
Teknolojik çevre ve ekonomik çevre
Teknolojik çevre ve doğal çevre

4.Soru

İnsanoğlunun ilk keşfettiği üretim faktörü aşağıdakilerden hangisidir?


Emek

Sermaye

Teknoloji

Girişimcilik

Doğal Kaynaklar


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, işletmenin iç çevresini oluşturan unsurlardandır?


İşgücü piyasası
Rakiplerle olan ilişkisi
Vizyonu ve temel yetenekleri
Sosyal topluluklarla olan bağı
Finansal yapısı

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iş etiği konusundaki yaklaşımlardan biri değildir?


Faydacılık yaklaşımı
Rasyonel yaklaşım
Haklar yaklaşımı
Adalet kuramı
Bütünleştirici sosyal sözleşme kuramı

7.Soru

Sürdürülebilir rekabet avantajına sahip olmak isteyen işletmelerin, piyasada kalma mücadelelerinde, "ne yaparız da farklı oluruz" sorusu aşağıda verilen kavramlardan hangisinin, işletmelerin gündemine taşınmasında etkisi bulunmaktadır?


Girişimcilik
Yaratıcılık
Teknoloji
Beceri birikimi
Atılımcılık

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iş etiği ile ilgili yaklaşımlardan değildir?


Faydacılık Yaklaşımı 
Örgüt Yaklaşımı 
Haklar Yaklaşımı 
Adalet Kuramı yaklaşımı 
Bütünleşik Sosyal Sözleşme Kuramı

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi üretim faktörlerinden biri değildir?


Doğal kaynaklar

Emek

Müşteri

Sermaye

Girişimci


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin küçülmeye karar verme  nedenlerinden biri değildir?


İşletmedeki karar sürecini hızlandırmak
Müşteri odaklı bir işletme olabilmek
Sonuç odaklı bir işletme hâline gelebilmek
Verimliliği arttırmak
Personel memnuniyetini arttırmak

11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yatırım için yapılan  araştırma türlerinden biri değildir?


Hukuki Araştırmalar
Ekonomik Araştırmalar
Finansal Araştırmalar
Sosyal Araştırmalar
Teknik Araştırmalar

12.Soru

İnsanların, mutlaka bir gruba ya da topluma ait olması, toplumun ve grubun onun varlığını kabul etmesi aşağıdaki ihtiyaçlardan hangisine karşılık gelmektedir?


Ait olma ve sevgi ihtiyacı

Fizyolojik ihtiyaçlar

Güvenlik ihtiyacı

Saygı ihtiyacı

Kendini gerçekleştirme ihtiyacı


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletme kuruluş yeri seçimini etkileyen faktörlerdir? I. Hammadde II. Pazara yakınlık III. Reklam IV. Ulaştırma V. Döviz miktarı VI. İşgücü VII. Enerji ve su kaynakları VIII. İklim koşulları IX. Üniversiteye yakınlık X. Teşvik ve sınırlamalar


I. II. IV. VI. VII. VIII. X.
III. IV. V. X
V. IX.
I. III. V. VII. VIII. IX.
Hepsi

14.Soru

Kar elde etmek amacıyla üretim faktörlerini bir araya getirip verimli bir biçimde kullanan kişi aşağıdakilerden hangisidir?


Girişimci
Yönetici
İşgören
Genel müdür
Fabrika müdürü

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin sektörel çevresi içerisinde yer almaktadır?


Siyasal-yasal çevre
Doğal çevre
Teknolojik çevre
Ekonomik çevre
İş gücü piyasası

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin büyümesinin getirdiği yararlardan birisi değildir?


Bürokrasi
Uzmanlık
Tanınmak ve marka olmak
Ar-Ge farkı
Pazarda yer edinme

17.Soru

İş etiği yönetimi spesifik politikalar, pratikler ve programlar aracılığı ile etik konuların ya da sorunlarının formal ya da informal yönetilmesine yönelik doğrudan girişimlerdir. Bu girişimler etik olmayan davranışları azaltmada etkilidirler. Bu nedenle de değerlidirler. Özellikle belirli büyüklükteki şirketlerin iş etiği yönetiminde daha çok kullandıkları güncel yaklaşımlar ve araçlar bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?


İnsan kaynakları politikaları

Etik kodlar

Misyon ve/veya değerler bildirgesi

Paydaşlara danışma, diyalog ve iş birliği

Raporlama/tavsiye kanalları


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde yasal ve ekonomik bağımsızlığını zedelemeksizin büyük ölçekli köprü, yol, baraj, büyük sanayi kuruluşları gibi önemli yatırımları gerçekleştirmek için, birden çok işletme ya da banka aralarında anlaşarak, teknik ve finansal olanaklarını birleştirirler. 


Konsorsiyum

Kartel

Tröst

Konsern

Holding


19.Soru

Bazı davranışlar etik açıdan net bir şekilde kusurlu olarak nitelendirilebilir. Etik kusur bireyin aldığı kararların ahlaki açıdan yanlış, yasadışı veya etik dışı olması durumudur. Bazı davranışlarda ise bu konuda kolayca bir karara varılamaz. Çünkü bu kuralların bazıları yazılı değildir. Bu durumda ortaya çıkan çelişkiye ne ad verilir?


Etik ikilem
İhtilaf
Anlaşmazlık
Uyuşmazlık
Kaos

20.Soru

Bir şirketin başka şirketlerin hisse senetlerinin büyük bir bölümünü satın alarak onların yönetim ve denetimini ele geçirmesiyle oluşan şirketler grubuna ne isim verilir?


Tröst
Anonim
Holding
Karter
Konsorsiyum