Genel İşletme Ara 26. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Japonya’da gerçekleşen deprem sonrası Fukushima Nükleer kazası, işletmelerin neyi göze alarak faaliyetlerini sürdürmesi gerektiği gerçeğini ortaya çıkarmıştır?


İşletmelerin çevreyle ilgili sürekli bilgi edinmesi gerektiğini
Japonya gibi deprem ülkeleriyle ticaret yapılmaması gerektiğini
Doğal afetlere karşı bir şey yapılamayacağını
Hangi derecede olursa olsun çevresel belirsizliklerin olduğu yerlere yatırım yapılmaması gerektiğini
Deniz kenarına tesis yapılmaması gerektiğini

2.Soru

Sosyal sorumlu bir işletme olma yolunda işletmeler için süreçte yer alan adımlardan en son aşamada bulunması gereken madde aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?


Kurum kültürünün gözden geçirilmesi
Paydaşlardan geri bildirim alınması
Paydaşlarla ilgili konuların belirenmesi
İşletmenin sosyal sorumluluk alanlarının tespit edilmesi
Kaynaklar ve önceliklerin belirlenmesi

3.Soru

1-Rakipler 2-Bankalar 3-İşgücü piyasası 4-Teknolojik çevre 5- Tedarikçiler Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri işletmenin sektörel çevresindendir?


Yalnız 1
1-5
4-2-5
3-1-5
1-3

4.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi hukuki ve ekonomik açıdan birleşmeler konusunu açıklamamaktadır? I. Centilmenlik anlaşması sözlü anlaşmadır ve işletmenin hukuki yapısı korunur II. Konsorsiyum, belirli bir işin yapılması için kurulan birlik veya ortaklık anlamına gelir III. Büyük işletmeler hem sermaye hem de tanınma bakımından küçük işletmelere göre daha üstündür IV. Büyük işletmelerde, her faaliyete ait ayrı bir birim bulunmaktadır V. İşletmeler genellikle proje için konsorsiyuma giderler VI. Kartel, aynı sektörde ve aynı işi yapan iki veya daha fazla işletmenin hukuki bağımsızları yitirmeden yaptıkları anlaşmadır VII. Konsern, aynı iş kolunda çalışan az sayıda işletmenin bir araya gelmesinden oluşur VIII. Tröst, işletmelerin gerek yasal gerekse ekonomik özgürlüklerini kaybederek birleşirler IX. Holding, bir şirketin başka şirketlerin hisse senetlerinin %50'sinden fazlasını satın alarak yönetim ve denetimi ele geçirmesiyle oluşur


Hepsi
Hiçbiri
II. III. V.
I. IV. IX
I. III. VI. VII. VIII.

5.Soru

Ekonomik araştırmalar aşağıdakilerden hangisini kapsamaz?


Makine ve donanımının seçilmesi
Piyasa araştırması
Talep tahmini
Kuruluş yerinin seçimi
Büyüklük ve kapasite seçimi

6.Soru

İşletmenin kuruluş amacına bağlı olarak, üretim faktörlerini ne şekilde katma değere dönüştüreceğinin planlandığı model aşağıdakilerden hangisidir?


İş modeli
Karar modeli
Fonksiyon modeli
Süreç modeli
Operasyonel model

7.Soru

İşletmenin tüm çevresini etkileyebilme potansiyeli olan en dış çevre aşağıdakilerden hangisidir?


Siyasal- Yasal çevre

Ekonomik çevre

Sosyokültürel çevre

Küresel çevre

Doğal çevre


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi genel sistem yaklaşımı ile ilgili olarak işletmeler tarafından göz ardı edilmemesi gereken kavramlardan birisidir?


Ekoloji
Sinerji
Antropoloji
Ekonomi
Ergonomi

9.Soru

I. İnsan hakları.II. Çalışma standartları.III. ÇevreIV. Çok taraflı ticarete destek.Yukarıda verilen konu başlıklarından hangileri Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesinde yer almaktadır?


Yalnız I
I ve II
I, II, III ve IV
I, II ve III
YalnızIV

10.Soru

Türkiye'de bir işletmenin büyük ölçekli sayılabilmesi için en az kaç kişi istihdam etmesi/en fazla kaç Milyon TL yıllık net satış hasılatının olması gerekir?


50/30

50/8

50/10

250/20

250/40


11.Soru

Belirli bir işletme, meslek grubu veya endüstri içinde etik açıdan çalışanlardan beklenen ve istenen davranış türlerini açıklayan bildirgeye ne ad verilir?


Etik kod

Vizyon

Misyon

 Sinerji

Raporlama


12.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi veya hangilerinde İşletmelerin küçülmeye kararı vermesinin doğrudan nedenleri verilmiştir? I- Maliyetleri düşürmek, II- Pazar odaklı bir işletme olmak III- Sonuç odaklı bir işletme olmak IV- Rakiplere daha kısa süre içerisinde cevap verebilmek


Yalnız III
I, III, IV
II, IV
I-II
III- IV

13.Soru

Abraham Maslow’un “İhtiyaçlar Hiyerarşisi”ne göre  dördüncü sıradaki ihtiyaç aşağıdakilerden hangisidir?


Kendini gerçekleştirme ihtiyacı

Ait olma ve sevgi ihtiyacı

Fizyolojik ihtiyaçlar

Güvenlik ihtiyacı

Saygı ihtiyacı


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi paylaşılan değerleri oluşturmanın amaçlarından biri değildir?


Yöneticilerin karar ve eylemlerine rehberlik etmek
Çalışanların davranışlarını biçimlendirmek
İşletmelerde yaratıcılığı desteklemek
İşletme kültürünü oluşturmak
İşletme bütününde takım ruhu oluşturmak

15.Soru

Etik alanda işletmelerin davranışları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


İşletme davranışlarında yasal standartlar söz konusudur.
İşletmeler özgürce seçim yaparlar.
İşletmeler üzerindeki dışsal kontrol en üst düzeydedir.
İşletmeler toplumsal standartlar çerçevesinde hareket ederler.
İşletmeler için davranışlarını sınırlayıcı hiçbir standart bulunmamaktadır.

16.Soru

İşletmenin içinde çalışacak insan gücünün belirlenmesi kuruluş aşamasındaki hangi araştırmanın konusudur?


Ekonomik

Teknik

Finansal

Hukuki

Örgütsel


17.Soru

Mevcut ürün üretiminde herhangi bir değişiklik yapmadan, var olan pazarda daha fazla satış yapmaya odaklanan yatay büyüme stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?


Ürün farklılaştırma

Dikey birleşme

 Pazar farklılaştırma

Pazara nüfuz etme

Çapraz birleşme


18.Soru

Çevresiyle işgücü, bilgi, hammadde ve enerji alışverişi olan sistemlere ne ad verilir?


Açık sistem

Kapalı sistem

Örtük sistem

Sistem yaklaşımı

Sinerji


19.Soru

Genel olarak girdileri çıktılara dönüştürmek için gerekli olan uzmanlık, bilgi, araç ve yeteneklere ne olarak adlandırılır?


Teknik

Teknoloji

Yenilik

Uzmanlık

Entelektüel sermaye


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin fonksiyonlarından biri değildir? 


Tutundurma
Doğal kaynaklar 
Mal ve hizmetler 
Yönetici
Üretim