Genel İşletme Final 23. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden  hangisi işletmelerin sağladığı faydalardan biri değildir?


Zaman değişikliği
Teknoloji değişikliği
Mülkiyet değişikliği
Şekil değişikliği
Yer değişikliği

2.Soru

Sosyal sorumluluklar piramidinin birinci basamağında yer alan öğe aşağıdakilerden hangisidir?


Hayırsever sorumluluğu

Ekonomik sorumluluklar

Etik sorumluluklar

Yasal sorumluluklar

Örgüt kültürü


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi amaçların niteliklerinden biri değildir?


Amaçlar, işletmenin temel sonuç alanlarına yönelik olmalı ve önemli sonuçlar üzerine odaklanmalıdır.
Amaçlar, iddialı, zorlayıcı fakat ulaşılabilecek düzeyde ve gerçekçi olmalıdır.
Amaçlar, açık ve anlaşılabilir, ölçülebilir ve eğer mümkünse sayısal olarak ifade edilebilir olmalıdır.
Amaçlar, zaman belirtilmeden belirlenmelidir.
Amaçlar, mümkünse belirli ödüllere bağlanmalıdır.

4.Soru

I. İlgililik
II. Güvenilirlik
III. Karşılaştırılabilirlik
IV. Anlaşılabilirlik
Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri muhasebe bilgisinin sahip olması gereken niteliklerdendir?


Yalnız I

I ve II

I,II ve III

I ve IV

I, II, III ve IV


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde doğrudan iletişim çabalarının tüketicilere faydası yer almaktadır?


Doğru mesajların doğru kitlelere iletilmesi

Düşük ve etkin maliyet sağlaması

Veri tabanı oluşturulması

Satıcıların ürünlerini pazarlamasının kolaylaşması

Alışverişin eğlenceli bir duruma gelmesi


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi nakit giriş raporları kapsamında yer alan bir faaliyettir?


Nakit şeklinde borçlanmalar
Maaş ve ücret ödemeleri
Peşin alışlar
Devlete ödenen vergi, fon, ceza vb.
Faiz ödemeleri

7.Soru

Yatay büyüme, pazara nüfuz etme, ürün farklılaştırma ve. . . . . . . . .  
olmak üzere üç farklı strateji ile sağlanabilir.Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?


Pazarı farklılaştırma

İnsan kaynaklarını farklılaştırma

Yönetimi farklılaştırma

Kuruluş yerini farklılaştırma

Muhasebe düzenini farklılaştırma


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi nakit girişine sebep olan bir faaliyettir?


Maaş ve ücret ödemeleri
Peşin alışlar
Alacakların tahsili
Devlete ödenen vergi, fon, ceza ve benzerleri
Faiz ödemeleri

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi etik davranışı etkileyen faktörler arasında yer almaz? 


Bireyin ahlaki gelişim seviyesi 
Yönetsel kararlar 
Bireysel özellikler 
Yapısal değişkenler 
Örgüt kültürü 

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi aile işletmelerin özelliklerinden biri değildir?


İşletmenin sahibi ailedir

İşletmenin yönetiminde aile vardır

Hiyerarşinin önemli bir kısmında aile üyeleri vardır.

İşletmenin ürettiği ürünlerin önemli bir kısmı aile tarafından tüketilir.

İşletmenin temel politik kararların alınmasında aile hakimdir.


11.Soru

I-Kısa dönemli kâr anlayışının terk edilmeye başlanmasıII-İşletmenin finansal değerini uzun dönemli arttırmaya yönelik uygulamaların kabul edilmesiIII-Küreselleşmenin işletmeler üzerinde etkili olmasıYukarıda sunulan gelişmeler ışığında işletme amaçları bağlamında aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkmıştır?


Ekonomik sürdürülebilirlik
Sosyal sürdürülebilirlik
Çevresel sürdürülebilirlik
Sosyo ekonomik sürdürülebilirlik
Kurumsal sürdürülebilirlik

12.Soru

Aşağıdaki seçeneklerde yer alan rollerden hangisi yöneticilerin karar verme ile ilgili faaliyetlerini yerine getirirken üstlendiği rollerden birisi değildir?


Girişimci rolü
Temsil rolü
Sorun çözücü rolü
Kaynak dağıtıcı rolü
Arabulucu rolü

13.Soru

I. KartelII. KonsernIII. TröstIV. KonsersiyumV. HoldingVI. MergerVII. Centilmenlik AnlaşmasıYukarıda işletmeler arasında gerçekleşen birleşme şekilleri verilmektedir. Bu şekillerden hangi/hangileri işletmelerin hem hukuki hemde ekonomik açıdan bağımsızlıklarını kaybetmelerine yol açmaktadır?


I, II, VI
III, V, VI
IV, VI, VII
I, II, III
I, VI, VII

14.Soru

Bir işletmede temel karar organlarının ve hiyerarşik yapıdaki diğer bütün kademelerin belli bir siyasal görüşe bağlılığa ya da aile mensupluğuna dayalı olarak değil, uzmanlık ve yetenek esasına göre seçilen kişiler tarafından doldurularak yapılan yönetim aşağıdakilerden hangisidir?


Ailesel yönetim

Profesyonel yönetim

Uzmanlık yönetimi

Bilimsel yönetim

Siyasal yönetim


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi insan kaynaklarının fonksiyonlarından biri değildir ?


Özlük işleri
Ücret yönetimi
Kariyer yönetimi
İnsan kaynakları planlaması
Vizyon ve misyon belirleme

16.Soru

Bireysel olarak ya da grup faaliyetleri içerisinde, diğer insanlarla birlikte çalışabilme becerisini kapsayan yetenek aşağıdakilerden hangisidir?


Fonksiyonel yetenek
Görevsel yetenek
Teknik yetenek
Beşeri yetenek
Kavramsal yetenek

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mevcut kaynaklarla en iyi sonuçlara ulaşmayı sağlar?


Verimlilik

Etkililik

Rekolte

Ekonomiklik

Karlılık


18.Soru

İşletmenin 8-10 yıllık uzun dönemler itibarıyla finansal durumuna, faaliyet sonuçlarına ilişkin gelişme eğilimini görebilmek için yapılan analize ne ad verilir?


Oran analizi

Karşılaştırmalı tablolar analizi

Yüzde yüz yöntemi ile analiz

Trend analizi

Finansal kontrol analizi


19.Soru

Yeryüzünde kullanılan her çeşit ürünün üretiminde yer alan ürünlerin üretimine ne ad verilir?


Fabrikasyon

Montaj

Primer üretim

Analitik üretim

Sentetik üretim


20.Soru

İşletmenin belirli bir döneme ait faaliyet sonuçlarını özetlendiği finansal tablo aşağıdakilerden hangisidir?


Bilanço
Finansal analiz tablosu
Gelir tablosu
Muhasebe raporu  
Finansal varlıklar tablosu