Genel İşletme Final 28. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Çeşitli hammadde yarı mamul ve ürünlerin sistemli bir şekilde bir araya getirilerek yeni ürünlerin ortaya çıkarılmasına ne ad verilir?


Montaj üretimi
Fabrikasyon üretimi
Analitik üretim 
Sentetik üretim
Primer üretim

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çağdaş işletmelerin amaçları arasında yer almaz?


Kâr

Ekonomik sürdürülebilirlik

Kamu yararını gözetmek

Sosyal sürdürülebilirlik

Çevresel sürdürülebilirlik


3.Soru

İhtiyaçlar ve istekler sonsuz, bunları karşılamak için ürünlerin üretiminde kullanılan kaynaklar ya da üretim faktörleri sınırlıdır. Aşağıdakilerden hangisi sözü edilen üretim faktörlerinden biri değildir?


Doğal kaynaklar

Emek

Sermaye

Girişimci

Tüketici


4.Soru

Standartlaştırılmış ürünlerin üretilmesi amacıyla sağlanmış özel makinelerle kesintisiz olarak ve belirli bir üretim hattı çerçevesinde gerçekleştirilen üretim tipi aşağıdakilerin hangisidir?


Proje tipi üretim

Seri üretim

Akıcı üretim

Sipariş üretim

Sürekli üretim


5.Soru

İnsan kaynağını diğer üretim faktörlerinden ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?


Duygusal olması
İş odaklı olması
Önemli bir girdi olması
Geliştirilebilir olması
Yönlendirilebilir olması

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi “Ev işçiliği sistemi” ile bağdaşmaz?


Sipariş temelli çalışır ve kişilere bağlı olma özelliği vardır
Girişimcilerin hesabına çalışan bağımsız işçiler bulunur
Girişimciler, bağımsız işçilere üretim için gerekli hammadde ve yardımcı maddeleri sağlar
Girişimciler, bağımsız işçilere üretim için gerekli donanımı sağlar
Bu sistem halı, kilim, tekstil, süs eşyası, saat ve oyuncak üretiminde yaygın olarak kullanılır

7.Soru

Belli bir konuda uzman olan yöneticiye, uzman olduğu konuyla ilgili olmak üzere, yaptırım hakkı veren yetkiye ne ad veriilir? 


Fonksiyonel yetki
Komuta yetkisi
Kurmay yetki
İçsel yetki 
Tam  yetki 

8.Soru

"Ocaklardan çıkarılarak fabrikalara taşınan silisyum daha sonra yüksek sıcaklığa sahip fırınlarda çeşitli maddelerle karıştırılmakta ve cam plakalar oluşturulmaktadır." Verilen parçada cam plaka üretimi sırasında hangi üretim şekilleri kullanılmıştır?


Birincil ve montaj üretimi
Analitik ve fabrikasyon üretimi
Birincil ve sentetik üretimi
Birincil ve analitik üretimi
Analitik ve fabrikasyon üretimi

9.Soru

İşletmelerin doğal afetlerle ilgili gelişmelerle başa çıkabilmek için tutmaları gereken yol aşağıdakilerden hangisidir? 


Stratejik planlar
Politikalar
 Prosedürler 
Acil durum planları 
Kurallar 

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi genel sistem yaklaşımı ilgili olarak işletmeciler tarafından göz ardı edilmemesi gereken kavramdan biridir?


İnovasyon
İstek
Ekonomik
Üretim
Sinerji 

11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetiminin fonksiyonları arasında yer almaz?


İnsan kaynakları planlaması
İşe alma
Eğitim ve geliştirme
Üretim yönetimi
Özlük işleri

12.Soru

Siyasal-yasal çevrenin en güçlü aktörü aşağıdakilerden hangisidir?


Devlet

Birey

Girişimci

İşgören

Sermaye


13.Soru

İşletmede gerçekleşen ve para ile ifade edilebilen finansal nitelikli işlemleri tanımlayan,kaydeden, sınıflandıran,özetleyen, analiz ve yoruma tabi tuttuktan sonra, ilgili taraflara raporlayan bilgi sistemine ne ad verilir? 


Finans
Muhasebe
Fon yönetimi  
Faaliyet yönetimi  
Mali Yönetim 

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi demografik özelliklerden biri değildir?


Örgüt kültürü
Gelir durumu
Eğitim düzeyi
Nüfus yoğunluğu
 Yaş

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi piyasaya çıkabilen, ticari hâle gelebilen yeniliğe verilen addır? 


Yaratıcılık

Hayal

İnovasyon

İmitasyon

Patent


16.Soru

İşletmenin cari oranı 4, aktif toplamı 20.000 TL, duran varlıklar toplamı 8.000 TL ise kısa vadeli yabancı kaynakları kaç TL'dir?


2.000TL
2.500 TL
3.000 TL
4.000 TL
4.500 TL

17.Soru

Aşağıdaki tablolardan hangisinde işletmenin bankalara olan kredi borcunun toplamı gösterilir?


Nakit akım tablosu
Bilanço
Fon akım tablosu
Gelir tablosu
Öz kaynaklarda değişim tablosu

18.Soru

Aşağıdaki sıralamalardan hangisi "Muhasebe Sürecini" sırasıyla göstermektedir?


Bilgiler-Yevmiye Defteri-Büyük Defter-Genel Geçici Mizan-Envanter İşlemleri-Kesin Mizan-Finansal Tablolar
Bilgiler-Yevmiye Defteri-Genel Geçici Mizan-Envanter İşlemleri-Kesin Mizan-Finansal Tablolar-Büyük Defter
Yevmiye Defteri-Büyük Defter-Genel Geçici Mizan-Envanter İşlemleri-Kesin Mizan-Finansal Tablolar-Bilgiler
Bilgiler-Büyük Defter-Genel Geçici Mizan-Envanter İşlemleri-Kesin Mizan-Finansal Tablolar-Yevmiye Defteri
Finansal Tablolar-Bilgiler-Yevmiye Defteri-Büyük Defter-Genel Geçici Mizan-Envanter İşlemleri-Kesin Mizan

19.Soru

Belirli şartlar altında, belirli kişisel veya grupsal amaçların gerçekleştirilmesi için bir kimsenin başkalarının faaliyetlerini etkilemesi ve yönlendirmesi sürecine ne denmektedir?


Güdüleme

İletişim

Kontrol

Liderlik

Yöneltme


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İşletmeye kaynak sağlama faaliyetidir?


Yatırım Faaliyetleri
Finansman Faaliyetleri
İşletme Faaliyeti
Üretim Faaliyetleri
Satış faaliyetleri