Genel Muhasebe 1 Ara 16. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi finansal tablolar ile farklı kullanıcılara sunulan bilgilerden biri değildir?


Ortakların ortak olmaları sebebiyle yaptıkları parasal katkıları veya ortaklara yapılan dağıtımları
Önemli muhasebe politikalarının düzenlenmesi
Gelirleri ve giderleri
Nakit akışları
Öz kaynakları

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Finansal Tabloların Sunuluşu Standardı’nda yer alan finansal tablo varsayımlarından biridir?


İhtiyatlılık
Özün Önceliği
Önemlilik ve birleştirme
Kişilik
Maliyet esası

3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi birinci sınıf işletmelerin tutmak zorunda olduğu defterlerden birisidir?


Defteri Kebir
İşletme Hesabı Defteri
Yardımcı Defter
Mahsup Fişi
Mizan

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi muhasebe sürecinin aşamalarından birisi değildir?


Açılış kayıtları

Dönem içi mali işlemlerin kayıtları

Kesin mizan

Kapanış kayıtları

Bilanço


5.Soru

Aşağıda muhasebe sürecine ilişkin verilen bilgilerden hangisi doğrudur?


Açılış kayıtları - Dönem içi kayıtlar - Kesin mizan - Genel geçici mizan
Açılış kayıtları - Dönem içi kayıtları - Genel geçici mizan - Mali tablolar - Kesin mizan
Genel geçici mizan - Envanter ve envanter kayıtları - Kesin mizan - Mali tablolar
Dönem içi işlemlerin kayıtları - Açılış kayıtları - Kapanış kayıtları - Mali tablolar
Kesin mizan - Envanter ve envanter kayıtları - Mali tablolar

6.Soru

Bayan Ayşe Al ve Bay Ahmet Ak 1 Ekim 2016 tarihinde beyaz eşya alım satımı yapmak üzere 4A İşletmesini kurmuşlardır. "İşletmenin Sürekliliği" varsayımına göre bu işletmenin ömrü ne kadardır?


İşletmenin ömrü sonsuzdur.
Ortakların yaşam süresi ile sınırlıdır.
İşletme zarar ettiği anda işletmenin ömrü sona erer.
İşletmenin ömrü 31 Aralık 2016 tarihinde sona erer.
İşletme faaliyetini tamamladığında işletmenin ömrü sona erer.

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Yeminli Mali Müşavirlerin görev, yetki ve sorumlulukları arasında yer almaz?


Muhasebe ile ilgili defter tutmak
Danışmanlık faaliyetleri yapmak
Tasdik işlerini yapmak
Vergi beyannameleri ile bunların ekleri ve mali tablolarla ilgili olarak tasdik işleri yapmak
Denetim faaliyetleri yapmak

8.Soru

Tekdüzen Hesap Planında, işletme varlıklarının nerelerden temin edildiğini gösteren hesap grubu aşağıdakilerden hangisidir?


Pasif hesaplar
Gelir tablosu hesapları
Ödenmemiş sermaye
Aktif hesaplar
Maliyet hesapları

9.Soru

Aşağıdaki muhasebe bilgi kullanıcılarının hangisi işletmenin geçmiş dönemlerdeki performansına ilişkin değerlendirme yapmak için muhasebe bilgisini kullanır?


İşletme sahip ve ortakları
Devlet
İşletmeye borç veren finans kurumları
İşletme yöneticileri
Çalışanlar

10.Soru

Eğer bir hesap borç kalanı veriyorsa bu hesap hangi nitelikte bir hesaptır?


Varlık hesabı
Borç hesabı
Gelir Hesabı
Hasılat hesabı
Sermaye Hesabı

11.Soru

Maliyet gelir ve gider hesaplarının işleyişi ile ilgili temel özelliklerden hangisi doğrudur?


Maliyet, gider ve zarar hesapları ile ilgili dönem içinde meydana artışlar hesapların alacak tarafına kaydedilir.
Hasılat, gelir ve kârlarla ilgili dönem içinde meydana gelen artışlar, ilgili hesapların borç tarafına kaydedilir.
Hâsılat, gelir ve kâr hesaplarında dönem içinde sadece hatalı kayıtların muhasebe kurallarına uygun düzeltilmesi amacı ile alacak tarafına kayıt yapılabilir.
Maliyet, gider ve zarar hesaplarında dönem içinde ilk hareket her zaman alacak tarafına kaydedilir.
Hâsılat, gelir ve kâr hesaplarında dönem içi ilk hareket, her zaman alacak tarafına kaydedilir.

12.Soru

I – Muhasebe ile ilgili defter tutamazlar;II – Muhasebe bürosu açamazlar;III – Muhasebe bürolarına ortak olamazlar;IV – En az 3 yıl serbest muhasebeci mali müşavirlik yapmış olmalıdırlar;Yeminli mali müşavirin için yukarıdakilerden hangileri doğrudur?


I – II
I – III
II – III
I – II – III
I – II – III -IV

13.Soru

Muhasebe sürecinin aşamalarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Dönem sonuna kadar planlanan sürelerde (aylık, üç aylık vb.) düzenlenen mizanlara ara mizan denir.

Dönem sonu, yani 31 Aralık itibarı ile, düzenlenen ilk zorunlu mizan genel geçici mizandır.

Kesin mizan, her dönem sonunda çıkarılan son mizandır.

Finansal Durum Tablosu, Kapsamlı Gelir Tablosu, Nakit Akış Tablosu, Öz Kaynaklar Değişim Tablosu; kesin mizandan sonra düzenlenir.

Yevmiye defterinden büyük deftere aktarımların matematiksel doğruluğunu test etmek için envanter kullanılmaktadır.


14.Soru

İşletme sahip veya ortaklarının sahip veya ortak sıfatıyla işletme varlıkları üzerindeki hakları hangi grubu oluşturur?


öz kaynaklar
bağlı ortaklıklardan alacaklar
duran varlıklar
dönen varlıklar
gelirler

15.Soru

Gelir ve giderlerin tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmesi; hasılat, gelir ve kârların aynı döneme ait maliyet, gider ve zararlarla karşılaştırılması aşağıdaki muhasebe temel kavramlarından hangisinin gereğidir?


Dönemsellik kavramı
Maliyet esası kavramı
Önemlilik kavramı
Tutarlılık kavramı
Tam açıklama kavramı

16.Soru

Muhasebe uygulamalarında, tahsil edilmediği halde gelire hak kazanılması veya ödenmediği halde ödeme yükümlülüğünün doğması ilkesi aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?


Tahakkuk esası
Maliyet esası
Nakit esası
Taahhüt esası
Bilanço esası

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi muhasebe sürecinin son aşamasıdır?


Kapanış kayıtları

Finansal tabloların düzenlenmesi

Envanter ve envanter kayıtları

Kesin mizanın düzenlenmesi

Genel geçici mizanın düzenlenmesi


18.Soru

İşletme, hangi tablo hariç, tüm finansal tablolarını muhasebenin tahakkuk esasına göre düzenler.


Dipnotlar ve açıklayıcı notlar

Bilanço

Gelir tablosu

Nakit akış tablosu

Öz kaynak değişim tablosu


19.Soru

Finansal tabloların raporlanması ile ilgili olarak “gerçeğe uygun sunum” özelliği kapsamında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?


Sık sunum
Hatasız sunum
Tam sunum
Tarafsız sunum
Doğru sunum

20.Soru

Vergi mükellefiyeti kalkanlar, muaflıktan çıkma tarihinden başlayarak kaç gün içinde defterlerini tasdik ettirmek zorundadır?


5 gün

10 gün

15 gün

20 gün

30 gün