Genel Muhasebe 1 Final 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Yabancı serbest muhasebeci mali müşavirin Türkiye’de faaliyette bulunması kimin onayına bağlıdır?


Cumhurbaşkanı
Başbakan
Maliye Bakanı
Vali
Belediye Başkanı

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Tek Düzen Hesap planında menkul kıymetler hesap grubunda aktifi düzenleyen pasif nitelikli hesaptır?


Hisse Senetleri hesabı
Özel kesim tahvil,senet ve bonoları hesabı
Menkul kıymetler değer düşüklüğü hesabı
Kamu kesimi tahvil,senet ve bonoları hesabı
Diğer menkul değerler hesabı

3.Soru

"A" ve "B", 21.08.20X1 tarihinde toplam t20.000 nakit sermaye ile "Z" Ticaret işletmesini eşit paylı ortak olarak kurmuşlardır.

Bu bilgilere göre yapılması gereken yevmiye kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi borçlandırılır?


Kasa Hesabı

Bankalar Hesabı

Alıcılar Hesabı

Sermaye Hesabı

Alınan Çekler Hesabı


4.Soru

Stoklarla ilgili işlemlerin muhasebeleştirilmesinde devamlı envanter yöntemi kullanan bir işletme dönem içindeki mal alışları ve satın alınan malların maliyeti ile ilişkilendirebileceği her türlü harcama tutarını hangi hesabın borcuna kaydeder?


150 İlk Madde ve Malzeme Hesabı
151 Yarı Mamuller Üretim Hesabı
152 Mamuller Hesabı
153 Ticari Mallar Hesabı
159 Verilen Sipariş Avansları Hesabı

5.Soru

İşletmenin üçüncü kişiler ve kurumlardan borçlanma yolu ile sağladığı kaynaklar aşağıdakilerden hangisidir?


Öz kaynaklar
Varlıklar
Hazır Değerler
Menkul Kıymetler
Yabancı Kaynaklar

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hazine bonosunun özelliklerinden değildir?


Kamu kesimi kurum ya da kuruluşları tarafından borçlu sıfatı ile düzenlenmektedir
Bir yıldan kısa vadelidir
Birincil piyasalarda alınıp satılabilmektedir
Emre ya da hamiline yazılı menkul kıymet niteliğindedir
Kıymetli evraktır

7.Soru

Personele çeşitli görevlendirmeler nedeniyle verilen ve görev sonrası mahsup edilecek olan alacaklar aşağıdaki hangi hesapta takip edilir?


Personelden Alacaklar
Diğer Çeşitli Alacaklar
Verilen Sipariş Avansları
Kambiyo zararları
Verilen Depozito ve Teminatlar

8.Soru

Aşağıdaki işlemelerden hangisi “Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri” hesabının borcuna kaydedilir?


Çek keşide edilerek mal alımı
Bankaya para yatırılması
İşletmenin aldığı çeki tahsil etmesi
Çek bedelinin bankaya yatırılması
Çekin ilgili tarafından tahsil edilmesi

9.Soru

İşletmede çalışanların çeşitli nedenlerle kısa bir süre için işletmeden aldığı borçlar hangi hesapta takip edilir?


İştiraklerden alacaklar

Bağlı ortaklıklardan alacaklar

Personelden alacaklar

Bankalardan alacaklar

Alıcılar hesabı


10.Soru

İşletmenin temel faaliyet konusu olan ticari malların satışı sonucunda doğan ve belgeye dayandırılmayan alacaklar aşağıdaki hesaplardan hangisinde izlenir?


Alacak Senetleri Hesabı

Verilen Depozito ve Teminatlar

Şüpheli Alacaklar Hesabı

Alıcılar Hesabı

Ticari Borçlar Hesabı


11.Soru

I. 320 Satıcılar hesabı
II. 391 Hesaplanan KDV hesabı
III. 153 Ticari Mallar hesabı
Devamlı envanter yöntemi kullanan bir işletmenin kredili olarak almış olduğu malların bir kısmının istediği özellikleri taşımaması üzerine iskonto talep etmesi ve bu talebin kabul edilmesi durumunda işletmenin yukarıdaki hesaplarından hangileri işlem görür?


Yalnız I

I ve II

I, II ve III

Yalnız III

I ve III


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hazır değerler grubunun bir unsuru değildir?


İştirakler
Alınan çekler
Kasa
Bankalar
Diğer hazır değerler

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hesapların nitelikleri ve hesaplarda yapılan işlemlerin genel özelliklerinden birisi değildir?


Finansal tablo kalemleri ile ilgili her unsura ait, ismini taşıyan bir hesap kullanılır.

Kullanılan hesaplar tek taraflı çalışır.

Borç ve alacak tarafları bir birine eşit olduğu durumda muhasebe dilinde hesap kapalı ifadesi kullanılır.

Borç tarafı toplamının alacak tarafı toplamından büyük olması durumunda aradaki fark, borç kalanı şeklinde ifade edilir.

Herhangi bir hesabın borç ve alacak tarafına ilk kez kayıt yapılması, ilgili hesabın açılması anlamındadır.


14.Soru

"A" İşletmesi tahsil edilmek üzere "X" Bankasına verdiği t30.00'lık çekin tahsil edildiğini gelen dekonttan öğrenmiştir.

Bu bilgilere göre "A" İşletmesi bu mali nitelikteki işleme ait yapacağı yevmiye kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisini alacaklandırır?


Kasa hesabı

Satıcılar hesabı

Borç Senetleri hesabı

Alınan Çekler hesabı

Sermaye hesabı


15.Soru

Bir işletmenin alacağı, borcu ve varlıkları ile ilgili olmayan ancak bunların açıklanması için kullanılan ve muhasebe planında bulunan ana hesap aşağıdakilerden hangisidir?


Nazım hesap

Kasa hesabı

Bankalar hesabı

Verilen çek ve ödeme emirleri hesabı

Diğer hazır değerler hesabı


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi temel muhasebe eşitliğidir? 


Varlıklar = Borçlar + Kaynaklar 
Varlıklar =Kaynaklar 
Varlıklar = Yabancı Kaynaklar - Özkaynaklar 
Kaynaklar = Varlıklar +Borçlar 
Kaynaklar = Varlıklar -Borçlar 

17.Soru

Muhasebe, bir işletmede para ile ifade edilen mali olaylara ait belgeleri toplamakta, kayıt etmekte, sınıflandırmaktadır. Bu işlemler, muhasebenin temel işlevidir. Özetlenen mali tablolar kullanılarak işletmenin finansal performansına ilişkin değerlendirme yapılır. Amaç, işletmenin geçmiş dönemdeki performansını analiz etmek ve buna ilişkin yorum ve değerlendirmeler yapmaktır. Özetleme, analiz, yorum ve değerlendirme yapmak; muhasebenin ikincil işlevidir. Yukarıdaki muhasebe tanımında yer alan muhasebenin işlevleri ile ilgili gruplandırmada hangi işlev yanlış grupta ifade edilmiştir ?


Özetleme
Kayıt etme
Yorum
Değerlendirme
Sınıflandırma

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Ticari Alacaklar grubunda yer alan pasif karakterli bir hesaptır?


Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı
Diğer Alacaklar Reeskontu
Verilen Depozito ve Teminatlar
Ertelenmiş Ticari Alacaklar Vade Farkı
Şüpheli Alacaklar

19.Soru

"İşletmede kullanılacak hesapların muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri doğrultusunda sistemli bir şekilde ve gruplandırılmış olarak yer aldığı hesapların sıralandığı listeye ............... denir." Bu cümlede, boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Hesap Planı
Bilanço
Hesap Çerçevesi
Tekdüzen Muhasebe
Hesap Kodu

20.Soru

Alış giderleri, satın alınan malların işletmenin amaçladığı şekilde
kullanıma ya da satışa hazır hâle gelebilmesi için işletme tarafından yapılması
gereken harcamalardır. Alış giderleri hangi hesaba kaydedilir?


153 Ticari mallar

320 Satıcılar Hs.

150 İlk madde malzeme Hs.

152 Mamuller Hs.

Yarı Mamuller Hs.