Girişimcilik Ara 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi girişimcilik konusundaki kendini adama ile ilgili temel kişisel özelliklerdendir?


Başarılı olabilmek için çok çalışmaya, planlama ve fikir üretmenin de katılması
gerekmektedir.

İş yapmak için yeni ürünlerin, servislerin ya da yolların geliştirilmesini sağlayan
kıvılcımdır.

Başarıya ulaşmak için duyulan normalin üzerinde güçlü bir arzudur.

Değişen pazar ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde cevap verebilme yeteneğidir

Kurallar yaratmak ve hedefler oluşturmaktır.


2.Soru

Aşağıdaki iç girişimcilik modellerinden hangisinde şirket bilinçli olarak görevi sadece yeni işler tasarlamak ve/veya yaratmak olan çekirdek bir gruba sınırlı bir bütçe ayırır?


Adanmış Model

Üretici Model

Kolaylaştırıcı Model

Fırsatçı Model

Savunucu Model


3.Soru

İnovasyonla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


İnovasyon ve Ar-Ge aynı şeydir.

İnovasyon sorun çözmek ve ihtiyaç gidermek için yapılır.

İnovasyonu sadece büyük şirketler değil küçük şirketlerde yapabilir.

İnovasyonda illaki mükemmel başlangıçlar gerekmez.

İnovasyonun kâr haricinde farklı hedefleride vardır.


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi şirketlerin iç girişimciliğe teşvik etmek için kullandığı modellerden değildir?


Fırsatçı model

Kolaylaştırıcı model

Adanmış model

Üretici model

Destekli model


5.Soru

Fikir yaratıcılığında aşağıdaki kaynaklardan hangisi kullanılabilir?


Çoğul kaynak

Dış kaynak

Bireylerarası kaynak

Öz kaynak

Tekil kaynak


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yaratıcılığı engelleyen örgütsel faktörlerden değildir?


Yaratıcılık için yeterli zaman ve kaynak desteği verilmemesi.

Kişisel alışkanlıklarımız ve farklılıklara karşı tolerans gösterememek.

Aşırı bürokrasiye ve hiyerarşiye uygun fiziksel ortamlar.

Aşırı departmanlaşma ve departmanlar arasında oluşan izolasyon durumu. 

Örgütlerde türdeş kurulan fikir ve proje ekipleri ve birbirine benzer insanların işe alınması


7.Soru

  1. İşletme teknolojide öncü olabilmelidir
  2. Yeni fikirler desteklenmeli, çalışanlar hatalara karşı cesaretlendirilmelidir
  3. Öncelikli fırsat değerlendirmesi yapılmamalıdır
  4. İşletmenin kaynakları kolayca erişilebilir ve kullanılabilir olmalıdır

Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri iç girişimcilik ortamının yaratılması için gerekli koşulları ifade eder?


 I, II, III ve IV

I, II ve III

II ve III

III ve IV

Yalnız IV


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi girişimcilik konusundaki yaratıcılıkla ilgili temel kişisel özelliklerdendir?


İş yapmak için yeni ürünlerin, servislerin ya da yolların geliştirilmesini sağlayan
kıvılcımdır.

Başarılı olabilmek için çok çalışmaya, planlama ve fikir üretmenin de katılması
gerekir.

Başarıya ulaşmak için duyulan normalin üzerinde güçlü bir arzudur.

Değişen pazar ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde cevap verebilme yeteneğidir.

Kurallar yaratmak ve hedefler oluşturmaktır


9.Soru

AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ YA DA HANGİLERİ YARATICILIK KAVRAMINI TANIMLAMAK İÇİN KULLANILABİLİR? 

I- Bilginin alınması ve yeni bir şekil alana ya da yeni bir düşünce oluşturana kadar şekil verilmesi ve yeniden düzenlenmesi sürecidir.

II- Bağlantısız görünen şeyleri birbirine bağlayabilmektir.

III- Eski ve mevcut fikirlerin yeni yöntemlerle yeni yerlerde ya da yeni kombinasyonlar halinde kullanılmasıdır.


YALNIZ I

YALNIZ II

YALNIZ III

I VE III

I - II VE III


10.Soru

Elektronik ticaretin kullanılmaya başlamasıyla ilgili girişimcinin işlevlerinden aşağıdakilerden hangisi doğrudan etkilenmiştir?


Yeni pazarlar ve yeni satış yöntemleri yaratma

Üretimi organize etme ve sağlama

Ürün çeşitliliğini sağlama

İstihdam sağlama

Sermaye birikimi sağlama


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yaratıcılığı engelleyen fak-törler arasında yer alır?


Eğitim

Bireysel faktörler

Teknolojik değişmeler

Piyasalar

Bellek


12.Soru

Timmons girişimcilik süreci modelinde yeni işletmeler için kaç önemli bileşen bulunur?


3

4

5

6

7


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yaratıcılıkta kullanılan bir teknik olan beyin fırtınası sırasında yapılması istenen davranışlardan biri değildir?


Sıra ile konuşmak

Sorun, konu, ihtiyaç iyice tanımlanmalı

Takımda çıkan fikirlerin herkesin görebileceği yere yazılmalı

Fikirlere numara verilmeli

Aykırı ve yabancı fikirler teşvik edilmeli


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yaratıcılık süreçlerinden birisi değildir?


Kuluçka

Hazırlık

Yaratıcılıkların çıkması

Fikirlerin değerlendirilmesi ve seçimi

Beyin fırtınası


15.Soru

Küreselleşme olgusuyla birlikte iş dünyasına hakim olan temel düşünce yapısı aşağıdakilerden hangisidir?


Y enilikçi üretim
Rekabetçi Pazar
Geleneksel üretim
Maliyet etkinliği
İş gücünde verimlilik

16.Soru

  1. Her insan yaratıcı değildir. Bazı insanlar doğuştan yaratıcıdır. 
  2. Her alanda yaratıcılık yapılamaz.
  3. Yaratıcılık sadece üst yönetimde ve Ar-Ge’de gereklidir. 

 

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri yaratıcılık için doğru ifadedir?


I VE III

II VE III

YALNIZ I

YALNIZ III

HİÇBİRİ 


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi James Webb Young’ın yaratıcılık süreci içinde yer almaz?


Ham materyallerin toplanması

Zihinsel sindirim süreci

Konudan uzaklaşma

Fikirlerin çıkması

Farklılık yaratma


18.Soru

18. Yüzyılda girişimciliğin tanımını ilk kez yapan ekonomist aşağıdakilerden hangisidir?


Richard Cantillon

Joseph A. Schumpeter

Jean Baptise Say

Frederick Taylor

Max Weber


19.Soru

Bilgisayar, telefon ve internet bağlantısı şeklindeki kaynaklar bir işletmenin hangi kaynakları olarak ifade edilir?


Teknolojik

İşletim

Finansal

İnsan

Finansal olmayan


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Josh Linkner yaratıcılık disiplini sürecinin içerisinde yer alır?


Konudan uzaklaşma (kuluçka)

Keşif

Fikirlerin çıkması

Hayal etme

Uygulama