Girişimcilik Final 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iş planının “giriş” bölümünde yer almaz?


Potansiyel müşteriler
İşletmenin adı ve adresi
Girişimcinin ismi ve telefon numarası
İşletmenin ve endüstrinin yapısı
İşletmenin kısaca tanımı

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iş planının kullanım amaçlarından biridir?


İletişim

Örgütleme

Koordinsyon

Yatırım

Araştırma geliştirme


3.Soru

İthal ikameci sanayileşme politikası olarak da adlandırılan gelişme stratejisi gelişmekte olan ülkeler tarafından ağırlıkla hangi yıllar arasında kullanılmıştır?


1920 – 1930

1950 – 1990

1940 – 1980

1950 – 1960

1900 – 1910


4.Soru

Yeni dünya düzeninde girişimciliğin daha etkili ve kolay hale gelmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisindeki yaşanan gelişmelerdir?


Lojistik

Küresel Ekonomi

Serbest Piyasalar

Rekabet

Teknoloji


5.Soru

Girişimcinin iktisat teorisi tarihinde aldığı rollerden girişimci bir arbitrajcıdır rolünü girişimciye yükleyen ünlü düşünürler kimlerdir?


Amasa Walker, Francis Walker, Wiesr, Keynes

Say, Mill, Marshall, Menger

Thünen, Mill, Hawley

Cantillon, Walras, Kirzner

Knight, Mises, Cole, Shakle


6.Soru

Girişimcilik eğitimleri için iş dünyasıyla ortak stratejiler geliştirilmesi, özellikle orta öğretim müfredatlarına yenilikçi ve girişimci zihniyetin gelişmesine yönelik derslerin eklenmesi, işletme devirlerini kolaylaştırıcı önlemler alınması yönünde çalışmaların yapılması Küçük İşletmeler Yasası ilkelerinden hangisi ile ilgilidir?


Kamu kurum ve kuruluşlarının KOBİ’lerin ihtiyaçlarına duyarlı hale getirilmesi

KOBİ’lerin Tek Pazar’ın sağladığı fırsatlardan daha fazla yararlanmasının sağlanması

KOBİ’lerin çevresel sorunları fırsata dönüştürmesine imkân sağlanması.

Girişimcilerin ve aile işletmelerinin teşvik edildiği bir iş ortamı oluşturulması

İflas tehdidiyle karşılaşan dürüst girişimcilere ikinci bir şans tanınması


7.Soru

I. Quesnay
II. Wieser
III. Pigou
IV. Hawley
Hangi düşünürlere göre girişimci bir girişimin sahibidir?


I ve II

II ve III

II ve IV

I, II, III ve IV

I, II ve III


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sermaye maliyetinin ve finansal risklerin en aza indirilmesine yönelik geliştirilen stratejiler arasında değildir?


Borçlanmadaki vadeyi uzatmak

Mümkün olduğu ölçüde sabit faiz oranı üzerinden borçlanmak

Alınan borçların yenilenememe riskini en aza indirmek

Döviz kuru risklerinden korunmak 

Reklam için kaynak oluşturmak


9.Soru

I. Satış planlaması

II. Üretim planlaması

III. Kapasite planlaması

IV. Ödeme planlaması

Yukarıda verilenlerden hangileri bütünleştirilmiş çalışma sermayesi yönetiminde sonuçlara yönelik planlama aşamalarındandır ? 


I, IV

II, III

III, IV

I, II, III

II, III, IV


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 2. Dünya Savaşı’ndan sonra Japonya’da başlayan hızlı ekonomik kalkınma hareketinin motor gücüdür?


KOBİ’ler

Sosyal çevre

Kültürel çevre

Teknolojik çevre

Büyük ölçekli işletmeler


11.Soru

Girişimciliğin ana unsurları nelerdir?


Hırslı olmak, riski göze almak, faaliyete geçmek

Karamsarlık, riski göze almak, faaliyete geçmek

Algılayış, riski göze almak, duygusal olmak

Algılayış, mutluluk duymak, faaliyete geçmek

Algılayış, riski göze almak, faaliyete geçmek


12.Soru

Aşağıdaki ülkelerden hangisi girişimcilik eğitiminin geliştirilmesi amacıyla özel stratejiler uygulamaya koyan ülkeler arasındadır?


Türkiye

Danimarka

Yunanistan

ABD

Cezayir


13.Soru

Girişimcinin iş planını hazırlarken açıkça anlaması gereken üç temel nokta vardır. Bunlar aşağıdakilerden hangisi ya da hangilerinde doğru ifade edilmiştir? 1. İşletmeyi geliştiren kişinin, yani girişimcinin kendisinin, işletmenin teknolojisi ya da yaratıcılığı konusunda en geniş bilgiye sahip olan kişi olduğudur. 2. Girişimcinin niçin iş planı yazması gerektiğini gösteren bakış açısıdır. 3. Yatırımcılar yaptıkları yatırımın değerini görmek istediklerinde finansal tahminlere ihtiyaç duymaktadırlar.


Yalnız 1
Yalnız 2
Yalnız 3
2 ve 3
1, 2 ve 3

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Josh Linkner’in yaratıcı disiplin sürecinde yer almaz?


Çatışma

Sorun

Hazırlık

Keşif

Yaratıcı kıvılcım


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Schumpeter’e göre beş temel girişimci davranışından biridir?


Üretim yaklaşımın izlenmesi

Satışa odaklanılması

Yeni bir pazarın oluşturulması

Küçülme kararı alınması

Pazara nüfuz edilmesi


16.Soru

İşletmenizin kuruluş yeri neresi olacak? Kuruluş yeri seçiminizi etkileyen faktörler nelerdir? Bina, makine ve üretimle ilgili diğer araç ihtiyaçlarınızı tanımladınız mı?
Tedarikçileriniz kimler olacak? Ulaşım imkanları neler-dir? İş gücü olanakları nelerdir? Tahmini üretim maliyet-leriniz nedir? gibi soruların soruduğu plan aşağıdakilerden hangisidir?


Pazarlama planı

Üretim planı

Yönetim planı

Araştırma geliştirme planı

Risk planı


17.Soru

Birçok risk sermayedarının kullandığı iş planı okuma süreci 6 adımdan oluşmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri bu sürecin unsurlarındandır? 1. Sermaye yapısının belirlenmesi (Gerekli olan borç ve özsermaye bileşimi) 2. En son bilançonun incelenmesi (Likidite, net değer ve borç/özsermaye oranlarının belirlenmesi) 3. Girişimcilerin kalitesinin belirlenmesi


Hiçbiri
Hepsi
Yalnız 2
Yalnız 3
1 ve 3

18.Soru

İş fikirlerinin en büyük kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?


Tehditler

Fırsatlar

Rakipler

Çatışmalar

Gelenekler


19.Soru

Girişimciler açısından para politikasının ve kur politikasının seyri, paranın değerinin değişmemesinin yatırım açısından önemini ve bu kapsamda istikrarlı bir ortamın varlığının girişimciler açısından güven ortamı sağlaması aşağıdakilerden hangisini tanımlar?


Gelişmiş ülkelerin makroekonomik koşulları

Gelişmiş ülkelerin vergi yapıları

Gelişmiş ülkelerin sosyal ve kültürel yapıları

Gelişmiş ülkelerin para politikaları

Gelişmiş ülkelerin coğrafi konumları


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iş planının öğelerinden değildir?


Giriş

İşletmenin tanımı

Gelişme

Pazarlama planı

Önemli riskler bölümü