Girişimcilik Final 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Gelişmiş ülkelerdeki sektörlerin dağılımı, iş gücünün nitelikleri ve istihdam oranı gibi konular gelişmiş ülkelerde girişimciliği yaratan koşullardan hangisi ile ilgilidir?


Makroekonomik koşullar

Para politikaları

Vergi yapıları

Sosyal yapı

Kültürel yapı


2.Soru

İş yaratıcılığının yoktan var etme değil var olanlardan bir kombinasyon elde etmek olduğunu ileri süren yönetim bilimci kimdir?


Sutton

Johnson

Rogers

Anton

Plamer


3.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde iş planının kullanım amaçları doğru şekilde verilmiştir?


İletişim – İnovasyon – Kalite

Finansman – İletişim - İnovasyon

İletişim – Planlama – Yönetim

Zaman yönetimi – Planlama – İnovasyon

İletişim – İş doyumu – Kalite


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iş planının giriş bölümünde yer alan bilgilerden biri değildir?


İşletmenin adı ve adresi

Kısaca işletmenin tanımı

İşletmenin ve endüstrinin yapısı

İşletmede çalışan personel sayısı

Finansal ihtiyaçların tutarı ve finansal yapının bileşimi


5.Soru

Düşünür Sain-Simon aşağıdakilerden hangisini benimsemiştir?


Girişimci bir yöneticidir

Girişimci bir girişimin sahibidir

Girişimci bir müteahhittir

Girişimci endüstriyel bir liderdir

Girişimci bir yenilikçidir


6.Soru

Evrimci yaklaşımın ekonomik gelişim sürecinde Neoklasik yaklaşıma göre ön plana çıkan en önemli farklılığı aşağıdakilerden hangisidir?


Gelir dağılımı süreci

Stratejiler

Harcama dağılımı süreci

Teknolojik yenilik ve öğrenme süreçleri

Kaynak tahsis süreci


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iç girişimciliğin önündeki engellerden biri değildir?


Standart süreçler uygulamak
Rekabetçi çalışanları özendirmek
Sürekli olarak planlama faaliyetlerinde bulunmak
Esnek olmamak
Risk üstlenmemek

8.Soru

AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ BİREYSEL YARATICILIĞI ARTIRAN ORTAM VE TUTUMLARDAN DEĞİLDİR?


Özgün düşüncenin teşvik edildiği ortamlar

Farklı disiplinlerin birbirleriyle karşılıklı alışveriş yaptığı ortamlar

Fikirlerin teşvik edildiği, cesaretlendirildiği ortamlar

Benzerliklerin çok olduğu ortamlar

Denemelerin cesaretlendirildiği ortamlar


9.Soru

Yeni kurulması düşünülen bir işletmeye ait iş planı aşağıdakilerden hangisi tarafından hazırlanmalıdır?


Risk sermayedarı
Melek yatırımcılar
Girişimciler
Mali danışmanlar
Hukuki danışmanlar

10.Soru

Risk sermayedarlarının iş planını değerlendirmede üzerinde önemle durdukları konu aşağıdakilerden hangisidir?


Sermaye yapısı

Girişimcinin kalitesi

Girişimin kendine özgü özelliği

İşletmenin içerisinde bulunduğu endüstrinin özellikleri

İş planının uzunluğu


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bütünleştirilmiş çalışma sermayesi yönetimi kapsamındaki tahsilat emirlerinden biri değildir?


Ödeme şartları

Ödeme sıklıkları

Ödeme yöntemleri

Cezalar ve garantiler

Stok akışı


12.Soru

"Ezber bozan inovasyon" olarak tanımlanan inovasyon çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?


Yıkıcı İnovasyon

Radikal 

Adımsal 

Yıkıcı

Açık


13.Soru

Japonya’da başlayan hızlı ekonomik kalkınma hareketinin motor gücünü aşağıdakilerden hangisi oluşturmaktadır?


Devlet Politikaları

Yeni Yasalar

Endüstriyel Devrim

Teşvik Politikaları

KOBİ’ler


14.Soru

Yenilik Modeli aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?


Cantillon

Mises

Say

Keynes

Schumpeter


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi fikirilerin değerlendirilmesi ve seçilmesi aşamasında kullanılan tekniklerden biri değildir?


Matris şeklinde puan tablosu
Değer haritacılığı
Juri yargılaması
Swot analizi
Yaratıcılık puan tablosu

16.Soru

Girişimcilik sürecinin merkezinde yatan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Fırsatlar

Yapılabilirlik araştırmaları

Kaynaklar

Kaynaklar üzerinde kontrol

En uygun yapı


17.Soru

X firmasının sahibi ve kurucusu Ahmet bey geliştirmiş olduğu ürününün ticari amaçlı üretim ve satış faaliyetleri için fon aramakta ancak firmanın henüz yeterince tanınmaması nedeniyle para piyasasında borçlanmakta güçlük çekmektedir.

Yukarıdaki ifadelerden hareketle bu firma için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Henüz fikir aşamasında bir yatırımdır

Başlangıç aşamasında bir yatırımdır

Erken aşamada olan yatırımdır

Genişleme biçimi yatırımdır

Köprü finansman biçimi yatırımdır


18.Soru

İnovasyonun hammaddesi aşağıdakilerden hangisidir?


Yaratıcılık

Emek

Sermaye

Doğa

Girişimcilik


19.Soru

Girişimci düşüncenin hangi bileşeninin tanımına, Avrupa Birliği tarafından “İşgücünün yeteneğine, çalışma koşullarına, iş organizasyonuna ve yönetimine değişiklikler sunulması.” şeklinde farklı bir boyut getirilmiştir?


Risk alma

Öncü olma

Değer yaratma

Yenilikçi ve yaratıcı olma

Rekabetçi düşünme


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iş planında yer alan önemli riskler bölümünde bulunmayan bir öğedir?


Endüstride istenilmeyen gelişmeler

Yeni personel alımı

Yeni rakipler

Deneyim eksikliği

Ekonomideki belirsizlikler