Girişimcilik ve İş Kurma Ara 20. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iyi bir tasarım brifinin içermesi gereken unsurlardan birisi değildir?


Öngörülen zaman

Tasarım problemi

İşletme alt yapısı

Müşteri ve pazar bilgisi

Çevre tasarımı


2.Soru

Klasik pazarlama karmasının 4P'si olarak adlandırılan unsurlardan hangisi işletmenin mesajını bildiren kalitenin görselliği ile ilgili faaliyetleri içerir? 


Ürün

Fiyat

Yer

Promosyon

Maliyet


3.Soru

Tasarımda hangisi/hangileri gereklidir?

I. Tasarımda somut çıktıların olması

II. Yaratıcı bir faaliyet olması

III. Bilginin somut bir çıktıya dönüştürüldüğü bir süreç olması


Sadece I

Sadece II

II ve III

I ve III

I,II ve III


4.Soru

Girişimciliğin ekonomi içerisindeki rolünün ne olduğu konusunda ilk düşünceleri ortaya atan teorisyen aşağıdakilerden hangisidir?


Turgot
Beaudeu
J.B. Say
Quesnay
Cantillon

5.Soru

Tasarım fikrinin ana hatlarıyla ortaya çıkarıldığı ve çizim ve modeller ile gerçek tasarıma detaylı şeklinin verildiği temel tasarım süreci basamakları hangi seçenekte doğru verilmiştir?


Kavram geliştirme - Proje planlama

Tasarım brifi - Kavram geliştirme

Detaylı tasarım - Prototip testi

Kavram tasarımı - Tasarım spesifikasyonları

Kavram geliştirme - Detaylı tasarım


6.Soru

I. İş fikrini müşterilere sorarak öğrenmek

II. İşletmeye kazanç sağlamak

III. Rekabet avantajı getirmek

IV. Müşteriye bir fayda sağlamak

Yukarıdaki maddelerden hangileri iş fikrinin sağlaması gereken kriterlerdendir?


I-II

II-III

I-II-III

II-III-IV

I-III-IV


7.Soru

İş fikriyle ilgili kurulması düşünülen organizasyonun yapısıyla ilgili bir araştırma aşağıdakilerden hangisidir?


Fiinansal Araştırmalar

Örgütsel Araştırmalar

Yasal Araştırmalar

Teknolojik Araştırmalar

Pazar Araştırması


8.Soru

Girişimcilikte tasarımın önemi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Girişimciliğin en önemli hedeflerinden birisi olan kâr elde edilmesi rekabetin yoğun yaşandığı günümüz pazarlarında gittikçe zorlaşmaktadır.

Fırsat gördüğü alanlarda atıl kaynakları değerlendirmeye çalışarak risk alan girişimci, pazara sunduğu mal ve hizmetler ile farklılığını ortaya koymak durumundadır.

Tasarım, farklılığın ortaya konulmasında önemli bir yer tutmaktadır.

Yenilikçi ve yaratıcı olma doğrudan tasarım ile ilişkilidir.

Bir ürünün pazarda tutundurulmasında ürünün ambalajı, sunuluş şekli önemli olurken esas konu pazarlamanın kendisidir.


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi klasik pazarlama kavramının 4 P'sinden biridir?


fiyat

farklılaşma

odaklanma

müşteri kazanma

üstün değer yaratma


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi marka yönetiminin en önemli unsurlarından birisidir?


İdari süreçler

İş fikri

İş modeli

İş süreci

Operasyonel süreçler


11.Soru

Girişimcilik karakteri üzerine yapılan araştırmalara göre aşağıdakilerden hangisi girişimcilere özel karakter özelliklerindendir?


gelenekçilik

tutuculuk

risk almaktan korkma

esneklik

çekingenlik


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iş alanındaki formel kültürel değerler arasında yer alır?


Kara verme
Ahlak
Kişilik
Güç
Güven

13.Soru

I: PiyasaII: ÜrünIII: Marka sinyaliIV: İş modeliBir ürünün arkası gözönüne alındığında yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri "altın üçgen" kavramının bileşenleridir?


II, III ve IV

I, II ve III

II ve IV

III ve IV

I ve IV


14.Soru

Yaratıcılıkla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?


Bir çok insanın sahip olduğu bir özelliktir.

Tamamıyla rasyonel bir süreç gerektirir.

Bir çok kişinin katkısı ile ortaya çıkar.

Uzun bir süreç gerektirir.

Zamansal ve mekansal olarak değişkendir.


15.Soru

Aşağıdaki girişimcilik türlerinden hangisinde taklit özendirilir?


İç girişimcilikte
Ekonomik girişimcilikte
Sosyal girişimcilikte
Genç girişimcilikte
Kadın girişimcilikte

16.Soru

XYZ bilgisayar firması mühendisleri fizibilite ve hata giderme işlemlerini tamamladıklarını tasarım bölümü müdürüne bildirmişlerdir. Bundan sonra firma hangi tasarım süreci adımına devam edecektir? 


Prototip ve Test

Detaylı Tasarım

Pazar Geliştirme

Teknik Geliştirme

Pazara Sürme


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi girişimci kişilik karakterlerinden biri olamaz?


Yüksek kontrol yeteneği

Başarı ile yetinmeme

Risk üstlenme

Esneklik

Rahatlık


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin amaçlarını gerçekleştirmek için önünde engellerin olmadığı ya da kalmadığı anlamındadır?


Bütçe Analizi

GZFT Analizi

İdari Süreçler

Yapılabilirlik

Ticari araştırmalar


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kendi işletmesini kuran girişimci ile bir işletmede çalışan iç girişimci arasındaki farklılıklardan biri değildir?


İç girişimci pazarda karşılaştığı engellerle uğraşır.
İç girişimci fon sağlamak konusunda diğer girişimciye göre daha rahattır.
İç girişimci şirketteki engellerle karşılaşır ve üstesinden gelmeye çalışır.
İç girişimci güçlendirmek diğer girişimci geliştirmek için çalışır.
İkisi de risk alır ancak iç girişimcinin riski kariyeri ve istihdam ile ilgilidir.

20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çizimler ve modeller ile gerçek tasarımın detaylarının şekil alma aşamasını açıklamaktadır?


Tasarım spesifikasyonları

Kavram geliştirme

Prototip ve test

Detaylı tasarım

Pazara sürme