Girişimcilik ve İş Kurma Final 15. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Franchising anlaşmalarında iş modeline ve sistemine sahip olan işletmelere ne ad verilir?


Franchisor
Konsorsiyum
Leasing
Merger
Kartel

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, ekonomik çevrenin içerdiği faktörler arasında yer almaz?


Yeni kurulacak ve/veya var olan işletmeler

Hükümetin iş yaratım sürecine yönelik teşvik politikası

Yaşanan finansal krizler

Küresel düzeyde yaşanan gelişmeler

Finans kuruluşlarının fon talebini karşılama düzeyi


3.Soru

  1. Limited Şirketi
  2. Anonim Şirketi
  3. Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket
  4. Kolektif Şirket
  5. Komandit Şirket

Yukarıdaki şirket türlerinden hangileri kurumlar vergisine tabi değildir?


I ve III

I ve II

II-III ve IV

IV ve V

III-IV ve V


4.Soru

“………. …..  ve …… ………….. tarafından Londara’da yaşa­yan göçmen toplulukları üzerinde yapılan bir çalışmada, Hindistan, Doğu Afri­ka, Asya, Pakistan, Bangladeş, Türk ve Kıbrıslı göçmen girişimcilerde işe başlama motifleri, finans kaynakları, etnik yapıları, aile bağlılık durumları gibi faktörlerin etnik yapı, kültür ve girişimcilik etkileşiminde farklılık gösterdiği ancak bazı du­rumlarda, örneğin bankalardan borçlanma konusunda kültürün etkisinin bekle­nenden çok düşük olduğu ortaya konulmuştur.”

Yukarıda boş bırakılan alanda kimlerden bahsetmektedir?


Adam Simith ve Eser Altınay

Martinelli ve J. M. Keynes

Anuradha Basu ve Eser Altınay

Theodor Adorno ve Anuradha Basu

J. M. Keynes ve Eser Altınay


5.Soru

Bir şirketin diğer bir şirketi tüm varlık ve borçları ile içine almasına ne ad verilir?


İyileştirme

İflas

Doğrudan iflas

Devralma

Girişimci


6.Soru

Tüzel kişiliğe sahip, en az 50.000 TL sermaye ile kurulan, ortaklarının gerçek ve tüzel kişilerden oluşabildiği şirket türü aşağıdakilerden hangisidir?


Kollektif şirket

Anonim şirket

Limited şirket

Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket

Komandit şirket


7.Soru

I. İyi bir iş planı ile işe başlamama II. İş kolunun yanlış seçimi III. Yatırım yerinin yanlış seçimi IV. Yoğun rekabet Yukarıdakilerden hangisi yâda hangileri işletmelerin kapanma nedenlerindendir?


I, II, III ve IV
I, III ve IV
II, III ve IV
I ve III
Yalnız II

8.Soru

Türkiye’de franchising sistemi ile işini kurmak isteyen girişimcilere destek olan dernek aşağıdakilerden hangisidir?


UFRAD

FHD

FSD

FHSD

TFD


9.Soru

Şirketin ticaret veya Sanayi Odasına kaydında aşağıdaki belge ve bilgilerden hangisi istenir?


Ticaret Sicili Gazetesi Makbuz fotokopisi

Müdür imza sirküleri

Ticaret Sicili tasdiknamesi

İşe başlama formu

Kira kontratı veya tapu fotokopisi


10.Soru

Yeni işletmelerin yaratılması ve girişimcilik faaliyetleri girişimciliğe özgü altyapı koşullarından etkilenmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu koşullardan biri değildir?


Girişimcilik eğitimi
Başlangıç sermayesi
Girişimcilik alanının belirlenmesi
Ar-ge desteklerinin varlığı
Girişimcilik faaliyetlerinin düzeyi

11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin kuruluş aşamalarından biri değildir?


Kuruluş Sözleşmesi hazırlayıp noterde onaylatmak
Sosyal Güvenlik Kurumu’na kayıt olarak
Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlanmak
Ticaret Siciline kayıt olmak
İlgili odaya üye olmak

12.Soru

Kurulan işletmelerin borçlarını ödeyemeyecek duruma düşmesine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?


Tasfiye

Girişim

İflas

Mali kriz

Sermaye yetersizliği


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi franchisee terimini karşılamaktadır?


Franchising veren işletme

Franchising alan işletme

İşletme ismi

İşletme maliyeti

İşletme


14.Soru

Şirketler hangi kanun çerçevesinde kapatılabilir?


Türk Ticaret Kanunu
Türk Ceza Kanunu
Sanayi Teşvik Kanunu
İdari Yargılama Usulü Kanunu
Türk Ceza Muhakemesi Kanunu

15.Soru

Mali sebeplerden dolayı şahıs işletmesini kapatmak isteyen bir kişinin Ticaret Odası kayıtlarını sildirmesi için aşağıdaki belgelerden hangisine ihtiyacı yoktur?


Ticaret sicili memurluğuna hitaben dilekçe 

İlgili Ticaret Odası Başkanlığına hitaben dilekçe 

Vergi dairesi ticareti terk yazısı 

Mal beyanı

Veraset ilanı


16.Soru

Bir teoriye göre girişimcinin ortaya çıkmasında; gelişmiş ülkeler için ……….…………………………… , gelişmemiş ülkelerde ise …………………………………………. belirlediği ekonomik güdülemelerin etkili olduğunu savunmaktadır. Boşluklar aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru bir şekilde verilmiştir?


hükümet politikalarının- pazar mekanizmalarının

pazar mekanizmalarının- hükümet politikalarının

başlangıç sermayesi- pazar mekanizmalarının

pazar mekanizmalarının- başlangıç sermayesi

işletme inkübatörleri- hükümet politikalarının


17.Soru

Girişimciliğin, ekonomik kalkınma sürecinde yeni değer yaratması boyutunu ise ilk defa vurgulayan ekono­mist kimdir?


Adam Simith

Anuradha Basu

Theodor Adorno

J. M. Keynes

A.Schumpeter


18.Soru

I. Şahıs işletmesi, II. Adi ortaklık III. Şirket IV. Esnaf V. Ticari Yukarıdakilerden hangileri girişimcinin kuracağı işletme şekillerindendir?


I, II ve III
I, III, IV ve V
III, IV ve V
I ve III
II ve III

19.Soru

Girişimcilik kültürüne uygun bir ortamda yetişen bireylerden aşağıdakilerden hangisi söylemesi en uygun olandır?


Geleneksel üretim yöntemlerini tercih eden

Devlet kademesinde çalışabilmeyi daha güvenli bulan

İnovatif düşüncelere şüpheyle yaklaşan

Teknoloji ithal etmeyi her zaman daha avantajlı gören

Girişimcilik eğitimleriyle sürekli kendini geliştirmeyi görev addeden


20.Soru

I.Test edilmiş bir iş modeli

II.Patentli bir formül ya da tasarım

III.Mevcut bir pazara ve belli bir imaja sahip ürünler ve hizmetler

IV.Alanında uzman kişilerden alınacak yönetim desteği

Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri franchising ile elde edilebilecek faydalardandır?


Yalnız I.

Yalnız II.

I., II. ve IV.

I.II. ve III.

I., II., III. ve IV.