Girişimcilik ve İş Kurma Final 20. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

  1. Parçalı yapıdaki bir endüstride beraber kaynak oluşturmak
  2. Rekabeti kızıştırmak
  3. Yeni fikirler kazanmak

Yukarıdakilerden hangileri, işletme birleşmelerinin nedenleri arasında yer alır?


I-II

I-III

II-III

Yalnız I

Yalnız II


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi franchisor pazara ilişkin bilgi birikimleri arasında yer almaz?


Mevcut ve potansiyel müşteriler
Tüketim alışkanlıkları
Rakip firmaların durumları
Standarditizasyon
Sektörün geleceği

3.Soru

Aşağıdaki sorulardan hangisi iş modelinde değer üretmeyle ilgilidir?


Hangi müşterilere ürün/ hizmet vermeliyim?

Kâr modelim ne şekilde olmalı?

Rekabetin önüne nasıl geçerim?

Karlılığımı nasıl sürdürürüm?

Müşterilerim neden benden alıyorlar?


4.Soru

Sahibine kâr, müşterisine katma değer sağlayan bunu da ürettiği ürün ve hizmetle yapan girişimcilik türü hangisidir?


İç girişimcilik

Dış girişimilik

Ekonomik girişimcilik

Sosyal Girişimcilik

Sosyal inovatif girişimcilik


5.Soru

Faaliyetlerine son verilen işletmenin tüm varlıklarının satılıp paraya çevrilmesi, alacakların tahsili ve borçların ödenmesinden sonra geriye kalan kısmın (kaldı ise), ortaklar arasında dağıtılma işleminin bütününe ne ad verilir?


İflaş

Birleşme

Tasfiye

Devir

Kapanma


6.Soru

Limited şirkette tasfiye işleminin gerçekleşmesini sağlayan nedenlerden birisi değildir ?


Şirketin kanuni organlarından birinin fazlalığı

Genel kurulun dağılma kararı

Şirketin iflasına karar verilmiş olması
 

Şirket sözleşmesinde yazılı dağılma nedeninin oluşması

Ana sözleşmedeki şirket süresinin bitmesi


7.Soru

Toplum üzerinde en büyük etkinin kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?


Kültür

Ekonomi

Siyaset

Sosyal yaşam

Aile


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Basit Usulde Gelir Vergisine Tabi İşletme kurmak için gerekli olan evraklardan biri değildir?


Kira kontratı veya tapu fotokopisi

İşe başlama formu

Nüfus cüzdanı örneği

Noter onaylı imza sirküleri

Bildirim formu


9.Soru

Asliye ticaret mahkemesi konkordato kararını onaylamaz ise borçlunun ne kadar süre içerisinde iflası istenir?


3

7

14

30

60


10.Soru

Yasada ve/veya ana sözleşmede öngörülen nedenlerden birinin gerçekleşmesi ile bir karar alınmasına ve ihbarda bulunulmasına gerek kalmadan bir şirketin kendiliğinden faaliyet ortamının sona ermesi aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?


Devir

Fesih

Tasfiye

İflas

İnfisah


11.Soru

I. Finansman kolaylığı sağlamak için daha büyük veya güçlü işletmelerle birleşilebilir.
II. İşletmeler katma değer ve sinerji oluşturma için birleşebilir. Birleşme ile yeni oluşan şirketin piyasa değeri, tek tek işletmelerin toplam piyasa değerinin üzerinde olabilir.
III. Yeni üretim metodu ve teknoloji sağlamak için birleşilebilir.
IV. Kötü yönetilen bir şirketin kullanılmayan varlıklarını başka bir şirketin daha verimli yönetimi altında daha iyi değerlendirmek amacıyla iki işletme birleşebilir.

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri işletme birleşmelerinin nedenleri arasında yer almaktadır?


Yalnız I

I ve II

II ve III

I,II ve III

Hepsi


12.Soru

Hangisi yapılabilirlikte (fizibilite) genel olarak gerçekleştirilen araştırmalardan değildir?


Pazar
Teknolojik
Finansal
Örgütsel
Bireysel

13.Soru

Girişimci sayısının arttırılması için gerekli ortama ne ad verilir?


Melek Yatırımcı 

Girişim Dinamiği 

Girişim Fırsatları 

Girişimcilik Kültürü 

Girişimcilik İklimi 


14.Soru

  1. İşin başında bulunmak,
  2. İş yeri kiralandığı takdirde, eğer iş yeri büyükşehir belediye sınırları içinde ise 01.01.2018 tarihinden itibaren kira toplamı ?7400'yi aşmamalıdır.
  3. İş yeri kiralandığı takdirde, eğer iş yeri büyükşehir belediye sınırları içinde değil ise 01.01.2018 tarihinden itibaren kira toplamı ?4900'yi aşmamalıdır.
  4. Satın aldıkları malları olduğu gibi ya da işleyerek satanların yıllık alımlarının tutarı 01.01.2018 itibari ile ?148000'yi aşmamalıdır.
  5. Satın aldıkları malları olduğu gibi ya da işleyerek satanların yıllık satımlarının tutarı 01.01.2018 itibari ile ?100000'yı aşmamalıdır.

Yukarıda verilenlerden hangileri Basit Usulde Gelir Vergisine Tabi İşletmeler kurulurken dikkat edilmesi gereken şartlar arasındadır?


I-II ve III

I, III ve V

IV-V

II-III ve V

I-II-III ve V


15.Soru

"Ana para ve faiz ödemeleri ayrı bir maliyet kalemidir" ifadesi Franchising anlaşmasına konu olabilecek maliyetlerden hangisi içerisinde yer alabilir?


Sigorta

Açılış ürün stokları

Genel giderler

Muhasebe işlemleri

Borçlar


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi anonim şirket kuruluşu aşamalarından değildir ?


Ana sözleşme hazırlığı

Sözleşmenin notere yada Ticaret Sicil müdürlüğünce tasdik edilmesi

Tescil işlemleri

Bankacılık ve sigorta işlemleri

Başvuru / İlgili Kuruluşlara Kayıt


17.Soru

Aynı ülkede yer alan iki oto lastiği üreticisinin birleşmesi ne tür bir birleşmedir?


Yatay

Dikey

Karma

Çapraz

Holding


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi müşteriye değer sunarken kendisi için de nasıl değer yaratılacağının tasarımıdır? 


Analiz süreçleri

İş  fikri

Kar formülü

Kilit kaynaklar

Kilit süreçler


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletme satın alma tercihinin yararlarından biri değildir?


Denetim

Olası konum üstünlüğü

Mevcut çalışanlar

Mevcut tedarikçiler

Mevcut tesisler


20.Soru

I. Tesisatçılar

II. İnşaat ve onarma işini taahhüt edenler

III. Sigorta prodüktörleri

IV. İlan ve reklam işleriyle uğraşanlar

V. Kuyumcular

Yukarıdakilerden hangileri basit usulde gelir vergisi avantajlarından yararlanabilirler


Yalnız I

I ve II

I ve III

I, II ve III

II, III ve IV