Girişimcilik ve İş Kurma Final 21. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Alıcı-satıcı ilişkisi olan şirketler birleşiyorsa bu ne tür bir birleşmedir?


Yatay

Dikey

Karma

Çapraz

Holding


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "franchisee" kavramını tanımlamaktadır?


Franchising veren işletme

Franchising alan işletme

Anlaşma metni

İş modeli

Sözleşme yapısı


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Franchise anlaşmasına konu olabilecek unsurlardan biri değildir?


Patentli bir formül

Ticari isimler

Test edilmemiş bir iş modeli

Mevcut pazara sahip ürünler

Yönetim desteği


4.Soru

I.   Başvuru / İlgili Kuruluşlardaki Kayıt ve İşlemler Şekli

II.  Ana Sözleşmenin Noterce veya Ticaret Sicil Müdürlüğünce tasdik edilmesi

III. Tescil ve İlanla İlgili İşlemler

IV. Ana Sözleşme Hazırlığı

Yukarıda Anonim şirket kuruluş aşaması adımları sırasız olarak verilmiştir. İşlem sırasına sokulduğunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


I, II, IV ve III

IV, II, I ve III

III, II, I ve IV

III, IV, II ve I

I, IV, II ve III


5.Soru

Franchising alan işletmeye ne ad verilmektedir?


Alıcı

Franchisee

Franchisor

Ortak

Müteselsil


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurulan işletmenin basit usulde vergilendirilmesinin sağladığı bazı kolaylıklar arasında yer almaz?


Defter tutmazlar 

Ticari kazancın tespitinde amortismana tabi iktisadi kıymet alışları ve satışları dikkate alınır.

Katma değer vergisinden istisnadır. 

Geçici vergi ödenmezler. 

 Alınan ve verilen belgelerin kayıtları işletmelerin bağlı oldukları meslek odalarındaki bürolarda tutulmaktadır.


7.Soru

I. Franchisee pazarda bilinen bir marka, ürün ya da hizmet ile çalışma fırsatı bulur
II. Franchisee kullandığı markayı özgürce değiştirebilir
III. franchisee finansal destek alma konusunda avantajlıdır
IV. Franchisee pazara ilişkin bilgi birikiminden yararlanır
V. Franchisee kalite standartlarını özgürce belirleyebilir

Yukarıdakiler dikkate alındığında Franchising sistemi açısından doğru olan bilgiler hangisinde verilmiştir?


I ve II

II ve III

I, III ve IV

I, III ve V

IV ve V


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri mülkiyet haklarındandır?

I.  Patentler

II. Faydalı modeller

III. Ticari markalar

IV. Coğrafi işaretler 


I,II,III

II,III,IV

I,III,IV

II,III

I,II,III,IV


9.Soru

Faaliyetlerine son verilen işletmenin tüm varlıklarının satılıp paraya çevrilmesi, alacakların tahsili ve borçların ödenmesinden sonra geriye kalan kısmın (kaldı ise) ortaklar arasında dağıtılması işleminin bütününe ne ad verilir?


Tasfiye

İflas

Devir

Fesih

Satış


10.Soru

Franchisee için önemli getirilerden birinin de franchisor tarafından kendisine sağlanan _________ destek olduğu söylenebilir.


Parasal

Kredi

Faiz

Yönetsel

Çevresel etki


11.Soru

Gelecekteki girişimcilik ile ilgili araştırmaların disiplinler arası bir yaklaşımla ele alınmasının gerekliliğini savunan ve bu araştırmalarda pazar, sosyal yapı ve kültür gibi konuların hem bireysel hem de birlikte değerlendirilmesinin önemini vurgulayan aşağıdakilerden hangisidir?


Martinelli

Anuradha Basu

Eser Altınay

McClleand

Koellinger


12.Soru

İş fikirlerinin yaratılmasında 'ağlar kurmak' niçin önemlidir?


Farklı parçaları bir araya getirerek yeniliklerin ortaya çıkmasını sağlamak için.
Doğru soruları sorarak yeni fikirler oluşturabilmek için.
Olayları ve potansiyel müşterileri dikkatlice inceleyebilmek için.
Farklı özellikte kişilerin oluşturduğu ağlara girerek yeni perspektifler kazanmak için.
İş fikrini denemelerle gerçekleştirmeye, ispat etmeye çalışmak için.

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir şirketin aynı sektörde ve aynı coğrafi bölgede bulunan başka bir şirket tarafından satın alınması, devralınması veya yeni bir işletme bünyesinde bir araya gelinmesi anlamına gelir?


İyileştirme Projesi

Katılma

Yatay Birleşme

İflasın Ertelenmesi

İçsel Büyüme


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi franchising hakkında yanlış bir ifadedir?


Bir anlaşmadır.

Belirlenen sözkonusu standartlara uyum sağlamak zorundadır.

Anlaşmasına konu olan şey yalnızca ürünler ve hizmetlerdir.

Alan işletmeye  belli bir coğrafi bölge dahilinde  bir iş sistemini kullanma izni vermektedir

Girişimcilere zaman zaman görece daha düşük maliyetle iş kurma fırsatları sunabilmektedir


15.Soru

İşletmenin kuruluş yeri ile ilgili bir sorun işletme satın alma sürecinde hangi riski doğurur?


Düşük performans

Çalışanların kaybı

İşletmenin değerlenmesi

Girişimcinin kendine aşırı güvenmesi

Finansman kolaylığı


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi basit usulden faydalanabilir?


Şirketler ve şahıs şirketi ortakları
Kendi işinde bilfiil çalışanlar
Kuyumcular
İnşaat ve onarma işini taahhüt edenler
Gayrimenkul ve gemi alım satımı ile uğraşanlar

17.Soru

Aşağıdakilerden hangsisi girişimcinin yapacağı işe göre ilgili meslek odası veya Ticaret Odasına kaydında gerekli olan evraklardan birisidir?


Bildirim formu

Kira kontratı veya tapu fotokopisi

İkametgah ilmühaberi

İşe başlama formu

Sicile kayıt belgesi


18.Soru

“Girişimcilik İklimi” kavram olarak neyi tanımlar?


Ulusal ekonomik çevreyi
Ulusal sosyal çevreyi
Ulusal siyasi çevreyi
Ulusal jeopolitik çevreyi
Ulusal coğrafi çevreyi

19.Soru

Limited şirkette ortak sayısının kaç olması durumunda tasfiye işlemi gerçekleşir?


20 üzeri

30 üzeri

40 üzeri

50 üzeri

60 üzeri


20.Soru

İşletme satın alma sürecinde, aşağıdakilerden hangisinin yapılması önerilmez


İşletme ile ilgili olarak müşterilerle görüşmek.

İşletmenin halen iş yaptığı tedarikçilerle görüşmek.

İşletme ile ilgili medyada çıkan haberleri ve yazıları takip etmek.

İşletmeye ait finansal kayıtları incelemek.

İşletme sahibinin ailesiyle görüşüp bilgi almak.