Girişimcilik ve İş Kurma Final 24. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir anonim şirketin tasfiye işleminin gerçekleşmesi için gereken nedenlerden biri değildir?


Şirket sözleşmesinde belirlenen amaca ulaşılmış olması

Şirket sözleşmesinde belirlenmiş olan sürenin sona ermesi

Şirketin kanuni organlarından birinin fazlalığı

Başka bir şirketle birleşilmesi

Şirketin iflasına karar verilmiş olması


2.Soru

 1. Reklam giderleri
 2. Personel maaşları
 3. Personel sigortaları
 4. Satın alma

Hangileri franchising sürecinde maliyet üstünlüğü sağlanabilecek alanlardır?


I ve II

I ve III

II ve III

I ve IV

I, II ve IV


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tasfiye sonunda kullanılan belgelerden birisidir?


Mal beyannamesi

Sicil tasdikli ortaklar kurul kararı

Alacaklılara davet ilanı

Tasfiyeye giriş sicil gazetesi

İmza sirküleri


4.Soru

Bir anonim şirketinde aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi ile tasfiye işlemi gerçekleşir?


Ortak sayısının 50’nin üzerine çıkması

Genel kurulun dağılma kararı vermesi

Ortaklar kurulunca şirketin tasfiyesine karar verilmesi

Şirketin mahkeme kararı ile feshinin istenmesi

Şirket sermayesinin üçte ikisinin kaybedilmesi ve ortakları bu şirkete koymamaları


5.Soru

Şirketlerin ticaret veya sanayi odasına kaydında aşağıdaki belge ve bilgilerden hangisi istenmez?


Ticaret Odası Başvuru Formu

Ticaret Sicil Gazetesi

Müdür imza sirküleri

Noterce veya Ticaret Sicil Müdürlüğünce tasdik edilmiş ana sözleşme

Şirket ortaklarının ailelerinin nüfus cüzdanı suretleri


6.Soru

 1. Şirketin kanuni organlarından birinin eksikliği
 2. Şirketin diğer bir şirketle birleşmesi
 3. Şirketin iflasına karar verilmesi

Yukarıdakilerden hangileri, bir limited şirket ile anonim şirketin tasfiye edilmesindeki ortak nedenler arasında yer alır?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I-II

II-III


7.Soru

Sadece gerçek kişilerin ortak olabildiği ve tüm ortakların sorumluluklarının sınırsız olduğu şahıs şirketi türü aşağıdakilerden hangisidir?


Kollektif şirket

Komandit şirket

Limited şirket

Anonim şirket

Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket


8.Soru

I. Franchising sistemi risklidir
II. Franchising’in her koşulda son derece güvenli bir iş kurma yöntemidir
III. Franchisor kapsam ekonomisinin getirilerinden yararlanır
IV. Franchisor pazarlama ve reklam harcamalarında maliyet üstünlüklerine sahiptir
V. Franchisor’ın çalışan maliyetleri ve insan kaynakları problemleri asgari düzeydedir

Yukarıda verilenler dikkate alındığında Franchising sistemi açısından doğru bilgiler hangi seçenekte verilmiştir?


I ve II

II ve III

I ve III

II, IV ve V

III, IV ve V


9.Soru

Girişimcinin yapacağı işe göre ilgili meslek odası veya Ticaret Odasına kayıt yaptırırken aşağıdaki belgelerden hangisi gerekmektedir?


Bildirim formu doldurulur.

 Kira kontratı veya tapu fotokopisi 

Sicile kayıt belgesi

 İkametgah ilmühaberi 

İşe başlama formu


10.Soru

 1. Birleşme türü (hukuki yapısı),
 2. Birleşmenin değişim koşulları,
 3. Birleşme sonrası payların dağılımı
 4. Birleşmenin taraflara yükleyeceği borç ve yükümlülükler

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri birleşme görüşmelerinde tartışılarak sonuca varılmaya çalışılan konulardandır?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I,II,III

I,II,III,IV


11.Soru

Konkordato ilan eden borçlunun ödeyeceği borç ne kadardan az olamaz?


%40

%50

%60

%70

%80


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Anonim şirketlerin özelliklerinden biridir?


Ortakları sadece tüzel  kişilerden oluşabilir. 

Sadece belirli ticari ve sınai faaliyette bulunabilirler. 

Tüzel kişiliğe sahiptir. 

Şirket sermayesi belirli paylara bölünmüştür 

Şirket ve ortaklarının sorumluluğu sınırsızdır.


13.Soru

Türk Ticaret Kanunu’na göre kaç çeşit iflas yolu vardır?


1

2

3

4

5


14.Soru

Ekonomiye etki eden ve onları biçimlendiren ekonomik unsurları “kaynaklara sahip kişiler”, “girişimciler” ve istihdam edilerek iş yapan profesyoneller” olarak gruplandıran teorisyen aşağıdakilerden hangisidir?


J. B. Say

Turgot

Quesnay

Cantillon

Beaudeu


15.Soru

Nitelikli işgücüne erişim eksikliği seçeneklerden hangisine yol açmaktadır?


Makroekonomik dengesizlik

İşsizlik ve mesleksizlik

Teşvik eksikliği

Etik ihlali

Fiyat istikrarsızlığı


16.Soru

Kurulan işletmenin basit usulde vergilendirilmesinin sağladığı bazı kolaylıklar vardır aşağıda verilen bilgilerden hangisi bu kolaylıkların içinde yer almaz ?


Defter tutmazlar.

Vergi kesintisi yapılmaz.

Muhtasar beyannamesi vermezler.

Alınan ve verilen belgelerin kayıtları işletmede tutulur.

Katma değer vergisinden istisnadır.


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir iflas şekli değildir?


Genel iflas
Dolaylı iflas
Doğrudan iflas
Bankaların iflası
Kambiyo senetlerine özgü iflas

18.Soru

Hangisi iş modelinde stratejik durumu değerlendirirken sorulan sorulardan birine örnek olacaktır?


Müşteri için hangi değeri üretmeliyim?

Kar modelim ne şekilde olmalı?

Müşteri için hangi değeri üretmeliyim?

Hangi faaliyetleri dışarıda yaptırmalıyım?

Benim farklı yönüm ne ?


19.Soru

I. Birleşme türü

II. Şahıs şirketlerinde ortakların adları

III. Birleşmenin değişim koşulları

IV. Payların dağılımı

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri birleşme görüşmelerinde sonuca varılmaya çalışılan konulardır?


I, III, IV

II, III, IV

I, II, IV

II, III

I, IV


20.Soru

Hangisi işletme satın alma sürecinde yararlanılabilecek dış bilgi kaynaklarından biridir?


Finansal kayıtlar

Çalışanlar

İşletmenin mevcut sahibi

İşletme raporları

Müşteriler