Girişimcilik ve İş Kurma Final 32. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Franchisor açısından Franchising'in yararlarından biridir?


Ürün/hizmet tanınırlığı

Yönetim uzmanlığı

Finansal destek

Pazara ilişkin bilgi birikimi

Maliyet üstünlükleri


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi girişimcilik ikliminin tanımı içine girebilecek faktörlerdendir?


Enflasyon oranı

Ülkenin nüfus yapısı

Ülkenin bulunduğu jeopolitik konumu

Hukuki gelişmeler

Yerel yönetimlerin farklı uygulamaları


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi şahıs şirketlerinden biridir?


Limited şirket

Anonim şirket

Koloni Şirket

Sermayesi Paylara Bölünmüş komandit şirket

Komandit Şirketler


4.Soru

Kurulacak işletmenin Basit Usule tabi olmanın genel şartlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?


Kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak

Bildirim formu doldurmak

Kira kontratı veya tapu fotokopisi çıkarmak

İkametgah ilmühaberi çıkartmak

Nüfus cüzdanı örneği çıkarttırmak


5.Soru

"Bir şirket şeklindeki girişimin tasfiyesini (iflas durumu dışında) tasfiye memuru ya da memurları yürütür" ibaresi Türk Ticaret kanununun hangi maddesinde bulunmaktadır?


110

146

198

221

236


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi franchising'in franchisee açısından faydalarından biri değildir?


Ürünün tanılılırlığı

Yönetim uzmanlığı

Finansal destek

Operasyonel ve yapısal denetim

 Büyüme riskinin azalması


7.Soru

“Para politikasının büyüme ve istihdama yönelik olarak ekonomik birimlerin karar alma süreçlerinde etkili olmayacak ölçüde düşük ve istikrarlı bir enflasyon oranını ifade eder.”Bu tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?


Fiyat Politikası
Para Politikası
Sabit Kur
Fiyat İstikrarı
Serbest Piyasa

8.Soru

Sınai Mülkiyet Hakları; _________, faydalı modeller, ticari markalar, endüstriyel tasarımlar, coğrafi işaretler, entegre devrelerin topografyaları olarak tanımlanmaktadır.


Depolar

Patentler

Ürünler

Prototipler

Denemeler


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi franchisor tarafınca franchisee ziyaretlerinin temel amaçlarından birisidir?


Eğitim alma
Tesis onarımı
Pazarlama yapmak
Bürokrasi ve formalite
Performans değerlendirme

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi birleşme sözleşmesinde yer almaz?


Birleşen şirketlerin unvanları

Şirketlerin esas sermayeleri

Şahıs şirketlerinde ortakların adları

Ortakların pay tutarları

Devralma başlangıç tarihi


11.Soru

  1. Girişimcilik iklimi, girişimciliği etkileyen kişilik faktörlerinin yanı sıra, girişimcilerin faaliyetlerini sürdürdüğü ortamdaki ekonomik, sosyal, yasal ve teknolojik gelişmeler gibi çevresel faktörlerden de etkilenmektedir.
  2. Girişimcilerin ortaya çıkışında çevresel faktörleri ön plana çıkaran yaklaşımlar, pazar mekanizmalarını ve devlet/hükümet politikalarının etkisinin önemini vurgulamışlardır.
  3. Çevresel faktörleri ön plana çıkaran yaklaşımlar, girişimcinin ortaya çıkmasında; gelişmiş ülkeler için hükümet politikalarının belirlediği ekonomik güdülemelerin, gelişmemiş ülkelerde ise pazar mekanizmalarının etkili olduğunu savunmaktadır.

Girişimcilik iklimini etkileyen faktörler ile ilgili yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?


I-II

II-III

Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III


12.Soru

Uzun süredir faaliyetlerine devam etmekte olan bir franchisor’ın pazara ilişkin derin bir_____________ mevcuttur


Borcu

Pazarlama hileleri

Kredisi

Bilgi birikimi

Çevre bakışı


13.Soru

Devralma, bir şirketin diğer bir şirketi tüm varlık ve borçları ile içine almasıdır. Devralmada,

  1. Devralan anonim şirketin hukuki yapısı devam eder.
  2. Devralınan (katılan) şirketin tüzel kişiliği devam eder.
  3. Devralınan şirketler, alacaklı olan kişilerin alacaklarına tam güvence sağlanıncaya kadar şirket ekonomik varlığını sürdürür.
  4. Devralınan şirket, tasfiye dönemine girdiği için ekonomik varlığının bittiği kabul edilir.

bilgilerden hangileri doğrudur?


I-II

II-III

I-III

II-IV

III-IV


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi satın alma sürecinde dikkat edilmesi gereken konulardan biri değildir?


Satın alınması planlanan işletme ile ilgili sektör raporları

İşletmenin müşterileri ve tedarikçilerinden alınan bilgiler

Satın alınması planlanan işletme ile ilgili medya haberleri

İşletmenin geçmiş dönemlere ait finansal kayıtları ve raporları

İşletme sahbinin eğitim durumu


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ya da  hangileri tasarım konusunda dikkat çeken konular arasındadır?

I .   Somut çıktıların olması

II . Yaratıcı faaliyet olması

III .Bilginin somut çıktıya dönüştürüldüğü süreç olması


Yalnız I   

I ve II

II ve III

I ve III

I , II ve III


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, bir girişimin başarısızlık ve kapanma nedenleri arasında yer alır?


Ekonomik ortam, rekabet, doğal afetler vb. koşullar

Profesyonel yönetici çalıştırmak

Planlı büyüme ve borçlanma

Nakit akışlarının planlanması

Mali göstergeleri sürekli izleme


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Basit Usulde Gelir Vergisine Tabi İşletme kurmak için gereken belgelerden değildir?


Kira kontratı veya tapu fotokopisi

Sağlık Raporu

İkametgah ilmühaberi

İşe başlama formu

Nüfus cüzdanı örneği


18.Soru

Gerçek usulde gelir vergisine tabi işletmelerin üçer aylık dönemler halinde ödeyecekleri geçici vergi oranı yüzde kaçtır?


45
35
25
15
5

19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, modern ürün geliştirme sürecine dahil görevlerden değildir?


Kavrayış

Rekabet

İletişim

Test etme

İkna etme


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi girişimcilik çeşitlerinden değildir?


İç girişimcilik
Dış girişimcilik
Ekonomik girişimcilik
Kadın girişimcilik
Sosyal girişimcilik