Girişimcilik ve İş Kurma Final 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Franchising anlaşmasına konu olabilecek maliyetlerden hangisi yanlıştır?


Franchise Giriş Ödemesi

Açılış Ürün Stokları

Özel İhtiyaç Giderleri

Yasal İzinler Ve Sertifikalar

Yasal ve Profesyonel Ödemeler


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi franchising anlaşmalarının getirebileceği olumsuzluklardan biridir?


Karın paylaşılması ve maliyetler

Maliyet üstünlükleri

Bilgi birikimi

Yerine getirilen taahhütler

Yüksek risk


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iyileştirme projesinde yer alabilecek konulardan biri değildir?


Yönetim ve organizasyona yönelik tedbirler

Finansal yapıya ilişkin tedbirler

Satış artırıcı tedbirler

İflasın ertelenmesi

Nakit tabloların düzenlenmesi


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Fiyat İstikrarını tanımlamaktadır?


İş planlarını hazırlamış olan giri­şimcilerin iş fikirlerini hayata geçirmede ihtiyaç duydukları başlangıç sermayesi­nin bulunmasıdır.

Para politikasının büyüme ve istihdama yönelik olarak ekonomik birimlerin karar alma süreçlerinde etkili olmayacak ölçüde düşük ve istikrarlı bir enflasyon oranını ifade eder.

Girişimci sayısının arttırılabilmesi girişimcilere yönelik gerek nakdi ge­rekse de gayrinakdi desteklerin sayısının arttırılması.

Sanayideki yeniliklerin, buluşların, yeni tasarımların ve özgün çalışmaların ilk uygulayıcıları adına veya ticaret alanında üretilen ve satı­lan malların üzerindeki üreticisinin veya satıcısının ayırt edilmesini sağlayacak işaretlerin sahipleri adına kaydedilmesini ve böylece ilk uygulayıcıların ürünü üretme ve satma hakkına belirli bir süre sahip olmalarını sağlayan gayrimaddi bir haktır.

Uluslararası düzeyde rekabet gücünü artırmak ve sürdürülebilir bir sosyoekono­mik gelişme sağlamak Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi, yürütülmesi ve yenili­ğe dönüştürülmesi.


5.Soru

Franchisee için en önemli getirilerinden biri nedir?


İş kurma sürecinde sıkıntı yaşanır.

Girişimcinin franchise alarak üstlendiği risk düzeyinin sıfırdan iş kurma sürecine göre daha düşük olmasıdır

Ürünlerin ve hizmetlerin pazardaki kabul edilebilirlik düzeyleri azalır

Sermaye ihtiyaçlarının karşılanması zorlaşır

Yönetim uzmanlığı gerekmez


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iş fikirlerini yaratma sürecinde ilişkilendirme kapsamında yer alır?


Farklı parçaları bir araya getirebilme olarak nitelendirilebilir.

Genellikle “Neden Olmasın?, olursa ne olur? gibi sorular sık sorulur.

Olayları ve potansiyel müşterileri dikkatlice incelemek

Farklı özelliklere sahip kişilerin oluşturduğu ağlara girerek yeni perspektifler kazandırılır.

İnovasyoncu girişimciler prototip yaparak sürekli deneme yaparlar.


7.Soru

Limited şirkette aşağıdaki hangi nedenden dolayı tasfiye işlemi gerçekleşmez?


Ana sözleşmedeki şirket süresinin bitmesi 

Şirket sermayesinin üçte ikisinin kaybedilmesi ve ortakları bu şirkete koymamaları

Şirketin iflasına karar verilmesi 

Şirketin diğer bir şirketle birleşmesi

Şirketin mahkeme kararı ile feshinin istenmemesi


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi şirketler için iyileştirme projesi konularından birisi değildir?


Yönetim ve organizasyona yönelik tedbirler
Finansal yapıya ilişkin tedbirler.
Yeni satış sözleşmeleri, yeni pazarlar ve bayi ağları kurulması gibi satış artırıcı tedbirler.
Yeni duruma göre oluşturulan proforma bilanço ve gelir tablolarının oluşturulması, nakit akım tablolarının düzenlenmesi
Çevresel tedbirler

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işin kurulması ve iş fikrinin uygulanması için hazırlanır?


İş planı
İnovasyon
Fizibilite
Yatırım
Gözlem

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmele için işletme dışından meydana gelen başarısızlık nedenidir?


Yoğun rekabet

İyi bir belge ve bilgi akışı sağlayamama

Aşırı güvenilen bir müşteri

Yetersiz finans ile işe başlama

Deneyim ve bilgi eksikliği


11.Soru

Aşağıdaki iş yeri sahiplerinden hangisi basit usul vergilendirmeden yararlanabilir?


kuyumcular

sigorta prodüktörleri

ilan ve reklam işleriyle uğraşanlar

gemi alım satımı ile uğraşanlar

Küçük esnaf


12.Soru

Altın üçgen hangilerinin birleşimi olarak tanımlanabilir?


İş modeli - Ürün - Marka sinyali

İş modeli - Ürün - Karlılık

İş modeli - Ürün - Müşteri kitlesi

Ürün - Müşteri kitlesi - Marka sinyali

Ürün - Müşteri kitlesi - Karlılık 


13.Soru

  1. Bildirim formu
  2. Kira kontratı ya da tapu fotokopisi
  3. İşe başlama formu
  4. Evlilik cüzdanı
  5. İkametgah ilmühaberi
  6. Araç ruhsatı

Basit Usulde Gelir Vergisine Tabi İşletme kurmak için bağlı bulunulan bölgedeki vergi dairesine yukarıdaki evraklardan hangileri ile başvuru yapılır?


I-II ve IV

I-II-III ve V

III-IV ve V

II-III ve VI

IV-V ve VI


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Franchising ile elde edilebilecek faydalardan değildir?


Test edilmiş bir iş modeli

Patentli bir formül ya da tasarım

Mevcut bir pazarı ve belli bir imaja sahip değildir

Ticari isimler ve ticari markalar

Alanında uzman kişilerden alınacak yönetim desteği


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin kurmuş olduğu işi esnaf ve sanatkarlar siciline kaydettirirken teslim etmesi gereken evraklardan birisidir?


Sicile kayıt belgesi

Alanında ustalık belgesi

Vergi levhası fotokopisi

İşe başlama formu

Kira kontratı veya tapu fotokopisi


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi birleşme görüşmelerinde ele alınacak konulardan birisi değildir?


Birleşme türü (hukuki yapısı)

Birleşmenin değişim koşulları

Birleşmeden doğan hakların üçüncü şahıslara devri

Birleşme sonrası payların dağılımı

Birleşmenin taraflara yükleyeceği borç ve yükümlülükler


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, işletme satın alma sürecinde yararlanılabilecek iç bilgi kaynaklarından biridir?


Müşteriler
Tedarikçiler
Çalışanlar
Rakipler
Medyada çıkan haberler

18.Soru

I- Maliyetleri kontrol altında tutma

II- Yetersiz personel eğitimi

III- İşletme içinde zayıf iletişim

IV- Vergi planlamasının düzenli yapılması

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri girişimcinin başarısızlık nedenlerindendir?


II-III

I-II-III

II-IV

I-III

II-III-IV


19.Soru

Girişimci gerçek usulde gelir vergisine tabi işletme kurmak isterse yapacağı ilk işlem aşağıdakilerden kangisidir?


Ticaret siciline tescil
Saanayi odasına kayıt
Vergi dairesine kayıt
Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıt
Bölge çalışma müdürlüğüne kayıt

20.Soru

Hangisi ürün geliştirme süreci faaliyetlerinden, fırsatın anlaşılması sürecinin bir basamağıdır?


Portfolyo planlama

Müşteri ihtiyaç analizi

Ürün yapısının geliştirlmesi

Fiziksel ve analitik modelleme

Fonksiyonel modelleme