Halkla İlişkiler Ara 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

"Bu kurama göre tasarlanan iletiler kitle iletişim araçlarıyla kamuoyuna ulaştırılacak ve böylece ikna süreci başlamış olacaktır. Bu kurama göre, hedef kitleye düşünce kalıpları, tutumları, hiç dirençle karşılaşılmadan oluşturulabilinir." Yukarıdaki tanımlama hangi iletişim kuramını açıklamaktadır?


Sihirli Mermi
İki Aşamalı Akış
Gündem Oluşturma
Diffusion/Yayılma
Fikir Grupları

2.Soru

“Kuruluşa ilgiyi arttırmak için mesajların ücretsiz bir şekilde medya aracılığı ile yayılmasıdır.” Bu tanım halkla ilişkilerin uygulama alanlarından hangisini anlatır?


Duyurum
Finansal ilişkiler
Medya ilişkileri
Kamusal işler
Lobicilik

3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir halkla ilişkiler uzmanının sahip olması gereken niteliklerden biri değildir?


Mizah duygusu
Yaratıcılık
Sorun çözme yeteneği
Soğukkanlılık
Kazanma hırsı

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iç halkla ilişkilerde kullanılan ortam ve araçlardan biri değildir?


Kurum Gazetesi
Toplantılar
Fuar
Intranet
Duyuru Panosu

5.Soru

Spor, sanat, kültür ve benzeri faaliyet alanlarında kişi veya kurumlara para, araç/gereç veya hizmet desteği verilerek katkıda bulunma eylemine _______ denir


Pazarlama iletişimi

Duyurum

Lobicilik

Sponsorluk

Sosyal sorumluluk


6.Soru

Propagandanın temel amacı aşağıdaki tanımlardan hangisinde doğru verilmiştir ?


Propagandanın tek yönlü iletişim sürecidir.
Propaganda, ısrarla savunulan fikrin doğruluğunu aşılamaya çalışmaktadır.
Propaganda, istenilen sonucun başarılması için insanların düşüncelerini biçimlendirmek ve bilincini yönetmektir.
Propaganda, hedef kitleden gelen tepkilere kapalı olmakta ve onların görüşlerine önem vermemektedir.
Propaganda görüş ve tepkilere dayanılarak insanları daha iyi yönlendirmenin yol ve tekniklerini bulmaktır.

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi teknik yapılarına göre planların içerisinde yer alır?


Değişken planlar
Genel planlar
Bir kerelik planlar
Uzun süreli planlar
İşletme bölümleriyle ilgili planlar

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Warnaby ve Moss 'un, halkla ilişkiler tanımlarındaki ortak yönlerinden biri değildir ?


Halkla ilişkiler, iletişim sürecinin iki yönlü doğasının vurgulandığı bir iletişim fonksiyonudur.
“Halkla ilişkiler, kurumun amaçları üzerine yapılanan, önem sırası –kimi zaman tüketici, kimi zaman dağıtımcı ve çalışanlar gibi kurumun ve kampanyanın hedeflerine göre- değişkenlik gösteren hedef kitlelerle gerçekleştirilen stratejik ileti
Halkla ilişkiler, kurumlar ve kamular arasında karşılıklı anlayış ve iyi niyetin kurulması ve sürdürülmesiyle ilişkilidir.
Halkla ilişkiler, bir kurum ve onun kamusu için potansiyel sonuçları olabilecek, çevredeki eğilim ve sorunları analiz eden ve yorumlayan bir bilgi toplama fonksiyonu olarak hizmet eder.
Halkla ilişkiler, kurumların amaçlarını ortaya koymalarında ve başarmalarında, böylece ticari zorunluluklar ve sosyal sorumluluk davranışı arasında bir denge yakalamalarında yardımcı olmayla ilişkilidir.

9.Soru

Kuruluşla ilgili haberlerin, bilgilerin yazılı ya da görsel basında ücretsiz yayınlanmasına ne ad verilir? 


Duyurum 
Sponsorluk 
Sosyal sorumluluk 
Lobicilik 
Konu yönetimi 

10.Soru

Pierce ve Robinsona göre strateji oluşturmak için atılacak ilk adım aşağıdakilerden hangisidir?  


Kurum profilinin geliştirilmesi

Kurum misyonunun geliştirilmesi

Değerlendirme

Uzun vadeli hedeflerin belirlenmesi

Kısa vadeli hedeflerin belirlenmesi


11.Soru

Halkla ilişkiler açısından “halk” kavramı yerine aşağıdaki terimlerden hangisi kullanılabilir?


Kuruluş
Topluluk
Tüketici
Grup
Kamu

12.Soru

Stratejilerin uygulanmasını sağlayan ayrıntılara odaklı uygulamaya yönelik kararlara ne ad verilir?


Strateji
Taktik
Hedef kitle
Vizyon
Misyon

13.Soru

Doğru bir halkla ilişkiler stratejisi oluşturmak için verilen öneriler arasında yer alan "bağlantıyı kaybetmeyin" ile kastedilen öncelikli olarak aşağıdakilerden hangisidir?


Planı uygulayacak ekipler arasındaki iletişimin devamlılığı.
Plan için ayrılan bütçenin dışına çıkılmaması bütçeye bağlı kalınması
Hedef kitle ile bağlantının koparılmaması
Farklı aktivitelerde kampanyanın ana temasına bağlı kalınması
Planın zaman takvimine bağlı kalınması

14.Soru

Kuruluşa özel, sadece çalışanların yararlanabildiği bir internet ağı gibi kullanılan sisteme ne denir?


sinema
telefon
Intranet
selamlaşma
gsp

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler sürecini oluşturan RACE kavramlarından biri değildir?


Reklam
Araştırma
Eylem
İletişim
Değerleme

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin tarihi gelişimiyle ilgili dörtlü modelden biri değildir?


Basın ajansı ve tanıtım
Kamuyu bilgilendirme
İki yönlü asimetrik
İki yönlü simetrik
Ters piramit

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, ülkemizde 2000 yılından sonra kurulan, halkla ilişkilerle ilgili kurumlardan biridir?


Devlet Planlama Teşkilatı
Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü
İzmir Halkla İlişkiler Derneği
Başbakanlık İletişim Merkezi
Bursa Halkla İlişkiler Derneği

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk’ün halkla ilişkilerle ilgili yaptığı çalışmalardan biridir?


Anadolu Ajansının kurulması
MEHTAP Projesi
Nüfus planlaması kampanyası
Halkla İlişkiler Derneğinin kurulması
İdare Danışma Merkezi

19.Soru

"Bir halkla ilişkiler uzmanı, kuruluşun dış halkla ilişkilerine yönelik bir haberin yayınlanacağı medya kuruluşunun yayın politikasını dikkate almalıdır" bu görüşün temel nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?


Haberin türü ile yayın politikasının uyumlu olması için
Haberde kullanılacak görsellere karar verilebilmesi için
Haberin uzunluğunun doğru belirlenebilmesi için
Haberin yayınlanacağı saatin doğru kararlaştırılabilmesi için
Haberin doğru hedef kitleye ulaşabilmesi için

20.Soru

Kampanya sürecinden sonra elde edilen verilere göre yapılan analizin adı nedir?


RACE
RD
ROPE
CUTLİP
SWOT