Halkla İlişkiler Ara 15. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi internet temelli bir iç halkla ilişkiler aracıdır?


Mektup
Broşür
Intranet
Kitap
Yıllık

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumun yönetim anlayışına göre Halkla ilişkiler uygulamaları açısından kullandığı iletişim modellerinden biri değildir?


Publicity (duyuru)
İki yönlü asimetrik
Kamuyu bilgilendirme
İki yönlü simetrik
Sihirli mermi

3.Soru

Bir halkla ilişkiler uzmanı olarak kurumunuzda çalışanların aidiyet hissini pekiştirmek ve sosyalleşmelerini sağlamak için aşağıdaki halkla ilişkiler ortam ve araçlarından hangisini kullanmanız gerekir?


Basın Toplantısı
Mektup
Kurum Dergisi
Piknik
Fuar

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ROPE Halkla İlişkiler Planının aşamalarından biri değildir?


Araştırma
Programlama
Değerlendirme
Hedefleme
Satın alma

5.Soru

Var olan alan yazıya göre aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin en vazgeçilmez prensibidir?


Hedef kitle analizi

İlişki yönetimi

Strateji oluşturma

Sosyal sorumluluk

İki yönlü iletişim


6.Soru

Dış halkla ilişkiler ortamı olarak bir toplantı organize ederken dikkat edilmesi gereken ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?


Tarih belirlemek
Menu belirlemek
Medyayı davet etmek
Protokol listesi güncellemek
Basın bülteni hazırlamak

7.Soru

Aşağıdaki tanımlardan hangisi organizasyon faaliyetlerinin net tanımıdır?


Her organizasyon faaliyetinin belli bir amacı ve hedef kitleye iletmek istediği farklı mesajları vardır. Halkla ilişkiler uzmanları da bu mesajların en doğru iletileceği ortamı yaratmaktan sorumludurlar.
Lüks otellerde düzenlenen, katılımcıların şıklık yarışı içinde olduğu, güzel yemeklerin ve içeceklerin servis edildiği bir ortam olarak tanımlanır.
Kuruluşun ürettiği ürün veya hizmetler de yaratıcı fikirlerle sergilenmesini tanımlar
Etkinlik veya şovlar düzenleyerek medyanın kuruluşa olan ilgisini artırmak.
Sponsorluk, himaye etmenin modern halkla ilişkilerdeki faaliyetlerinin artırılması.

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerde kullanılan niteliksel araştırma türlerinden biri değildir?


Odak grup görüşmeleri
Derinlemesine görüşmeler
Vaka çalışmaları
İçerik analizi
Gözlemler

9.Soru

Amaçlara ulaşmak için eldeki güçlerin veya kaynakların dağıtım planına ne ad verilir? 


Misyon 
Amaç 
Strateji
Vizyon
Hedef 

10.Soru

“Katılan tüm taraflara ekonomik, sosyal, siyasal ve/veya kültürel yararlar sağlayan ve karşılıklı olumlu bakışla nitelendirilen, bir örgütle hedef kitlesi arasında var olan bir durum” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Yönetim

Kültürel etkinlik

Sosyalleşme

İlişki

Etkileşim


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin uygulama alanlarından biri değildir?


Reklamcılık
Lobicilik
Kriz Yönetimi
Medya İlişkileri
Kurumsal Kimlik ve İmaj

12.Soru

Gündem oluşturma kuramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Bilgi, iyi bir analizden sonra kitle iletişim araçlarıyla iletilir ve ikna süreci başlar.
Kamuoyu önderleri olmaksızın gündem oluşturma kuramı uygulanamaz.
Medya kamuoyunu, ne hakkında ve nasıl düşünmesi konusunda yönlendirir.
Her iletinin sorgulanmadan alınacağı esasına dayanır.
Gündemi kamuoyu ve gerçek sorunlar belirler.

13.Soru

Dışarıdan bakıldığında kolayca organize edildiği sanılabilen her halkla ilişkiler faaliyetinin ardında, uzun bir ………. süreci yatmaktadır. Boşluğu doldurunuz.


hazırlık
algılama
denetim
paylaşma
bekleme

14.Soru

Kuruluşa özel, sadece çalışanların yararlanabildiği internet ağına ne ad verilir?


Extranet
Facebook
Twitter
Intranet
Blog

15.Soru

Üç temel birim başlığı altında ele alınabilen halka ilişkiler ajanslarının Müşteri İlişkileri Birimi ve Araştırma Birimi dışındaki birimi aşağıdakilerden hangisidir?


Bütünleşik Pazarlama
Medya İlişkileri
Danışmanlık
Yatırımcı İlişkileri
İnternet /Online Stratejisi

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir kuruluş yayını olamaz?


Sergi
Kurum dergisi
Mektup
Kitap
Broşür

17.Soru

Toplantının ne zaman ve nerede olacağı, kimlerin katılacağı, nelerin konuşulacağı gibi ayrıntıların önceden belirlenmesi ve katılımcılara bildirilmesine ne ad verilir?


İçerik
Gündem
Haber
Bildirim
İletişim

18.Soru

Halkla İlişkiler Derneği kaç yılında kurulmuştur?


1948
1961
1972
1982
1991

19.Soru

I)Odak grup görüşmeleriII)Fırsat eşitliğiIII)Vaka çalışmalarıIV)Derinlemesine görüşmelerV)Planlanan üstünlüklerYukarıdakilerden hangisi halkla ilişkilerde kullanılan niteliksel araştırma türlerine örnek olarak verilebilir?


I, III ve IV
I, II ve V
III, IV ve V
I ve IV
II ve III

20.Soru

Halkla ilişkilerin temel amacını aşağıdakilerden hangisi en iyi şekilde tanımlar?


Kurumların teknolojik gelişime ayak uydurmalarına yardımcı olmaktır.
Bir kurumla hedef kitlesi arasındaki karşılıklı anlayışı oluşturmak ve geliştirmektir.
Medya ile ilişkileri sürdürmektir.
Kurum çalışanları ile iletişimi geliştirmektir.
Güncel gelişmeleri iyi izleyip analiz etmektir.