Halkla İlişkiler Ara 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kuruluş yayınlarının özellikleri arasında yer almaz?


Tarihi geçtiğinde kaldırılmalıdır
Hizmetleri ön plana çıkarmalıdır
Tam ve güncel bilgi vermelidir
Kamu yararına ilişkin faaliyetler sunmalıdır
Doğru bilgi vermelidir

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi teknik yapılarına göre plan kapsamına girer?  


Kısa vadeli planlar

İşletme ölümleriyle ilgili planlar

Değişmez planlar

Genel planlar

Sürekli planlar


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi proaktif süreç kavramını açıklamaktadır?


Sorun ortaya çıkıp kuruluşu tehdit etmeden bunu öngörmek ve gerekli tedbirleri almak

Karşılıklı yarara dayalı idari ve yerel toplum ilişkilerini inşa eden ve sürdüren bir alan

Kuruluş hissedarlarının güvenini artırmak

Kuruluşa ilgiyi arttırmak için mesajların ücretsiz bir şekilde medya aracılığı ile yayılması

Kriz yönetim sürecinde hedef kitle ve medyayla iyi ilişkiler geliştirme


4.Soru

Bireylerin ve kuruluşların, kendi çıkarları doğrultusunda karar alınmasını sağlamaya yönelik çalışmalarına ne ad verilir?


Sosyal sorumluluk
Sponsorluk
Etkinlik yönetimi
Kriz yönetimi
Lobicilik

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi halkla İlişkiler biriminin görevlerinden biri değildir?


Sponsorluk konusunda karar vermek
Basın bülteni yazmak ve dağıtmak
Personele yönelik gazete veya dergi yayımlamak
Kamuoyu araştırmaları ve benzeri araştırmalar yapmak
İstihdam edilecek personeli seçmek ve işe almak

6.Soru

Doğru stratejiler belirleyebilmek için dikkat edilmesi gerenleri incelemekte yarar vardır. Barry doğru stratejiyi kaç başlıkta toplamıştır?


4
5
6
7
8

7.Soru

"Bir ay içerisinde reklam faaliyetlerine ne kadar para ayrılacağı" hangi stratejik planlama kavramı için bir örnek olabilir?


Politika
Hedef
Amaç
Gaye
Taktik

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 5 N 1 K kurallarından biri değildir ?


Strateji NE’dir ?
2. Strateji NİÇİN oluşturulmalıdır ?
Stratejinin MESAJ'ı nedir ?
3. Strateji NE ZAMAN oluşturulacaktır ?
Strateji oluşturularak NEREYE ulaşılması hedeflenmektedir ?

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ROPE Halkla İlişkiler Planının araştırma sürecinde yer almaktadır?


Araştırma metodları

Durum analizi

Kurumun analizi

Sosyal paydaşları araştırma

İletişim


10.Soru

Yürütülen bir halkla ilişkiler kampanyasının başarılı olup olmadığını değerlendirmek için incelenmesi gereken en önemli kriter ne olmalıdır?


Medyada görüntülenen içerik miktarı
Kullanılan iletişim kanallarının sayısı
Satışlarda meydana gelen artış
Kampanyanın hedeflerine ulaşma düzeyi
Kampanya için yapılan harcama miktarı

11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi SWOT analizini oluşturan kavramlardan biri değildir? 


Güçlü yönler
Zayıf yönler 
Fırsatlar 
Tehditler 
Çıktılar 

12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler sürecini farklı biçimlerde açıklayan kuramcı ve uygulamacıların uzlaştıkları ortak dört ana basamaktan biri değildir?


Planlama
Durum saptama
Bütçeleme
Değerlendirme
Uygulama

13.Soru

Kurumun stratejik karar verme sürecinde, kriterleri oluşturan resmi veya gayrı resmi kurallar halkla ilişkiler terminolojisinde nasıl adlandırılır?


Vizyon
Politika
Hedef
Gaye
Taktik

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, ülkemizde 2000 yılından sonra kurulan, halkla ilişkilerle ilgili kurumlardan biridir?


Devlet Planlama Teşkilatı
Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü
İzmir Halkla İlişkiler Derneği
Başbakanlık İletişim Merkezi
Bursa Halkla İlişkiler Derneği

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler alanında çalışacak olanlar için gerekli olan kişilik özelliklerinden biri değildir?


Saat sınır olmadan çalışabilmek
Ayrıntıları önemsemek
Yaratıcı olmak
Agresif olmak
Sorun çözebilmek

16.Soru

Kuruluş tedarikçileri, bayileri, yatırımcıları farklı şehir ve ülkelerdeki iş ortaklarıyla güvenli bir şekilde iletişim kurmalarını sağlayan internet temelli ağa ne ad verilir?


Extranet
İntranet
Sosyal paylaşım ağları
Web günlüğü
Elektronik posta

17.Soru

C¸alışanların sorularını veya sorunlarını yöneticilere doğrudan iletme şansı buldukları iç halkla ilişkiler ortamı aşağıdakilerden hangisidir?


Kuruluş gazetesi
Toplantı
Kurum dergisi
Kitap
Basın kokteyli

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi difüzyon kuramına göre, yeni bir fikrin kabul edilme sürecini açıklayan 5 adımdan biri değildir?


Farkındalık yaratılması
İlgi Uyandırılması
Paylaşma
Araştırma
Uyum

19.Soru

Bir kurumun rakiplerinden ve benzerlerinden ayrılabilmesi için; felsefe, tasarım, iletişim ve davranışında oluşturduğu bütünlüğe ne ad verilir?


İmaj
Etkinlik yönetimi
İtibar yönetimi
Kurumsal kimlik
Lobicilik

20.Soru

İnsanların bir kuruluşla, ürettiği mal veya hizmetlerle ve hedef kitlesiyle ilgili konuştukları ve düşündükleri şey olarak tanımlanan alan hangisidir?


İtibar yönetimi

Kurumsal sosyal sorumluluk

Kriz yönetimi

Lobicilik

Medya ilişkileri