Halkla İlişkiler Ara 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Pierce ve Robinson’a göre strateji oluşturulurken izlenecek adımlarından biri değildir?


Kurum misyonunu geliştirme
Kurumsal profile geliştirme
Uygulama
Dış çevresel öngörüler
Kurumsal hesap analizi

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama ve halkla ilişkiler arasındaki farklar arasında yer almaz?


Pazarlamanın doğrudan amacı satıştır. Halkla ilişkilerin doğrudan amacı, kurumun hedef kitlesiyle karşılıklı anlayışı geliştirmektir.
Pazarlama, üretici ve tedarikçiden tüketiciye mal veya hizmetlerin aktarımını destekler. Halkla ilişkiler ise, bir kurumla hedef kitlesinin karşılıklı uyumuna yardım eder.
Pazarlamanın örtülü amacı kârdır. Halkla ilişkilerin örtülü amacı, pozitif algı ve eğilimlerdir.
Pazarlama, amaçlarına ulaşmak için halkla ilişkileri genellikle bir araç olarak kullanmaktadır. Halkla ilişkiler ise amaçlarını gerçekleştirmede pazarlamadan yararlanmamaktadır.
Pazarlamanın başarı ölçümü, satış veya gelir miktarıdır. Halkla ilişkilerin başarı ölçümü ise, kamuoyunun ifadesi veya kamu desteğinin diğer delilleridir.

3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama ve halkla ilişkiler arasındaki farklar arasında yer almaz?


Pazarlamanın doğrudan amacı satıştır. Halkla ilişkilerin doğrudan amacı, kurumun hedef kitlesiyle karşılıklı anlayışı geliştirmektir.
Pazarlama, üretici ve tedarikçiden tüketiciye mal veya hizmetlerin aktarımını destekler. Halkla ilişkiler ise, bir kurumla hedef kitlesinin karşılıklı uyumuna yardım eder.
Pazarlamanın örtülü amacı kârdır. Halkla ilişkilerin örtülü amacı, pozitif algı ve eğilimlerdir.
Pazarlama, amaçlarına ulaşmak için halkla ilişkileri genellikle bir araç olarak kullanmaktadır. Halkla ilişkiler ise amaçlarını gerçekleştirmede pazarlamadan yararlanmamaktadır.
Pazarlamanın başarı ölçümü, satış veya gelir miktarıdır. Halkla ilişkilerin başarı ölçümü ise, kamuoyunun ifadesi veya kamu desteğinin diğer delilleridir.

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde halkla ilişkileri yönetim fonksiyonu olarak ele alan yazarlar doğru bir şekilde verilmiştir?


Gruning-Hunt-Peltekoğlu
Baskin- Gruning-Hunt
Harlow-Cutlip-Baskin
Peltekoğlu- Harlow- Cutlip
Baskin- Harlow- Gruning

5.Soru

Bir kuruluşun çalışanlarıyla kurduğu hangi ilişki biçimi, önemli başarı göstergelerinden biridir?


Paylaşımcı iletişim
Kaliteli iletişim
Disiplinli yönetim
Ödüllendirme yaklaşımı
Cezalandırma yaklaşımı

6.Soru

I. Halkla ilişkiler çalışmalarının genel bütçeye ne kadar bir yük getireceğini hesaplamakII. Belirli bir bütçe ile nasıl bir halkla ilişkiler programı yapılabileceğini öğrenmekIII. Ekstra harcamalar dışında bir disipilin oluşturmakIV. Kampanya sonunda sonuçların değerlendirilmesine olanak sağlamak. Yukarıdakilerden hangileri halkla ilişkiler çalışmalarında bütçe oluşturmanın nedenlerindendir?


I ve II
I, II ve III
I, III ve IV
II, III ve IV
I, II ve IV

7.Soru

Organizasyonda iç ve dış durum değerlendirmesi yapılmasına ne ad verilir?


Amaç

 

Taktik

 

Değerlendirme

 

Programlama

 

SWOT analizi


8.Soru

Ülkemizde Halkla İlişkiler Derneği "HİD (Halkla İlişkiler Derneği)" hangi yılda kurulmuştur ?


1961
1967
1969
1970
1972

9.Soru

Bernays'a göre, halkla ilişkiler uzmanının çalışma sahası; kamuoyu, kitabı ise; gazeteler, dergiler, yayınlanan makaleler, reklamlar, sokaklardaki billboardlar, yasama organı tarafından dağıtılan konuşma metinleri, kalabalık ortamlarda konuşulanlar ve tiyatrolarda dile getirilenlerden oluşan bir öğrencidir. Buna göre Bernays'ın, halkla ilişkiler uzmanı ve mesleği ile ilgili olarak vurgulamak istediği en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?


Çok okuması gerektiği
Sürekli güncel kalması gerektiği
Hayatın her alanında sürekli olduğu
Öğrenmenin asla bitmeyeceği
Kamuoyunu iyi takip etmesi gerektiği

10.Soru

Başarılı bir stratejik planlama için kavramların ifade ettiği olguyu benimsemek ve süreci bu tanımlar doğrultusunda oluşturmak gerekir.Buna göre "Stratejiyi destekleyen organizasyonun en önemli isteği" aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?


Vizyon 

Strateji (Strategy):

Politika

Misyon 

Gaye 


11.Soru

ABD’de halkla ilişkilerin gelişim sürecindeki "Yeşerme Aşaması" hangi tarihler arasında gerçekleşmiştir ?


1945-1965
1917-1919
1919-1929
1900-1917
1930-1945

12.Soru

Halk kavramı, halkla ilişkiler açısından hangi anlamda kullanılmaktadır?


Grup
Topluluk
Hedef kitle
Kalabalık
Yığın

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iç halkla ilişkiler ortam ve araçlarından biri değildir?


Intranet
Kurum içi video
Fuar
Duyuru panoları
Yüzyüze iletişim

14.Soru

Bir firma hedefini "pazar payının yarısını elde etmek" şeklinde belirlemiştir. Buna uygun stratejisi ise "markamızı tüketicilerin akıllarına gelen ilk marka yapmak" şeklindedir. Sonraki adımda ise, firmanın stratejisine uygun taktikler belirmesi gerekmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu taktikler arasında yer almaz?


Üretim hattını modernize etmek
Sergi, fuar ve organizasyonlara katılmak
Tv ve radyo reklamlarını kullanmak
Sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanmak
Sponsorluk faaliyetlerini kullanmak

15.Soru

Sigara satışlarının artırılmasıyla ilgili yaptığı kampanyalarla da bilinen ve halkla ilişkilerin babası olarak kabul edilen uygulamacı aşağıdakilerden hangisidir?


Ivy Lee
Edward Bernays
Taylor Barnum
George Washington Hill
George Creel

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir halkla ilişkiler uzmanının dış halkla ilişkiler araçlarıyla ilgili bilmesi gereken konulardan biri değildir?


Medya kurumunun yayın politikası
Kuruluş yayınları
Hedef kitlelere ulaşma oranı
Mesajların yayınlanma şansı
Materyallerin teslim zamanı

17.Soru

“Web günlüğü”nün diğer adı aşağıdakilerden hangisidir?


Elektronik posta
Web sitesi
Blog
Elektronik dergi
Sanal haber bülteni

18.Soru

I)Dilek-şikayet kutularıII)Duyuru panolarıIII)RozetlerIV)İntranet V)PullarYukarıdakilerden hangisi kurum içine yönelik halkla ilişkiler ortam ve araçlarına örnek olarak verilebilir?


Yalnız I, II ve IV
I ve IV
I,II ve V
III, IV ve V
II ve V

19.Soru

Bir kurum ve kamusu arasında karşılıklı iletişim, kabul ve işbirliğini kurma ve sürdürmeye yardımcı olan kendine özgü yönetim fonksiyonuna ne ad verilir?


Halkla ilişkiler
Pazarlama
Reklamcılık
Lobicilik
Sponsorluk

20.Soru

Halkla ilişkilerde; fikir üretmek, ilgili grupların düşüncelerini öğrenmek, güdü ve tutumlarını belirlemek için uzman bir kişi başkanlığında, önceden hazırlanmış konunun derinlemesine tartışıldığı, 6-12 kişiyle sınırlı resmi olmayan toplantı hangi niteliksel araştırma türüdür?


Gözlem
Odak Grup görüşmeleri
Anket
Vaka çalışmaları
Derinlemesine görüşmeler