Halkla İlişkiler Final 26. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Halkla ilişkiler kampanyaları dört bölüm üzerinden kurgulanır. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bu bölümlerden biridir?


Araştırma

 

Organizasyon

 

Öngörü

 

Etkinlik

 

Sentez


2.Soru

Aşağıda sıralanan kavramlardan hangileri kısaca RACE olarak adlandırılan halkla ilişkiler sürecini oluşturan anahtar kavramlar arasında yer alır? I. Araştırma, II. Eylem, III. İletişim, IV. Değerlendirme.        


I – II – III – IV
II – III – IV
I – II – III
III ve IV
I ve II

3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dış halkla ilişkilerde kullanılan kitle iletişim araçlarından biri değildir?


Televizyon
Radyo
Internet
Mektup
Sinema

4.Soru

Harlow'a ait halkla ilişkiler tanımı aşağıdakilerden hangisidir ?


“Halkla ilişkiler, bir kurum ve kamusu arasında karşılıklı iletişim, kabul ve işbirliğini kurma ve sürdürmeye yardımcı olan kendine özgü yönetim fonksiyonudur; problem ve konu yönetimini içerir; yönetimin bilgilenmesine ve kamuoyuna cevap vermesine yardı
“Halkla ilişkiler, bir örgütün başarı veya başarısızlığının kendilerine bağlı olduğu çeşitli kamularla, bu örgüt arasında karşılıklı yarara dayanan ilişkileri kuran ve sürdüren bir yönetim fonksiyonudur.”
“Halkla ilişkiler örgütsel amaçların başarılmasına, felsefenin tanımlanmasına ve örgütsel değişimin kolaylaştırılmasına yardım eden bir yönetim fonksiyonudur. Halkla ilişkiler uygulayıcıları olumlu ilişki geliştirmek ve örgütsel amaçlar ile sosyal be
“Halkla ilişkiler, kurumun amaçları üzerine yapılanan, önem sırası –kimi zaman tüketici, kimi zaman dağıtımcı ve çalışanlar gibi kurumun ve kampanyanın hedeflerine göre- değişkenlik gösteren hedef kitlelerle gerçekleştirilen stratejik ileti
"Halkla ilişkilerin yaygın bir biçimde yönetim fonksiyonu olarak tanımlandığı görülmektedir. Halkla ilişkileri bir yönetim fonksiyonu olarak görme şu anlama gelmektedir: Kuruluşla ilgili kamuları, müşterileri, plan ve programları eşgüdümle

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Halkla İlişkilere yönelik yapılan olumlu eleştirilerden biridir ?


Döngü doktorluğu
Şeytanın avukatlığı
Kanaat imalâtçılığı
Algı yöneticiliği
Yenilikçi Fikir - İkna ve Yönlendirme

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir kurumun itibarının yönetim aşamalarından biri değildir?


Durum analizi
Kaynakların kontrolü
İmaj analizi
Tutarlılık analizi
Geçiş sürecini ve değişimi yönetmek

7.Soru

I) Kurumun politika ve stratejilerini çalışanlara benimsetmek II) Hedef müşteri kitlesine yönelik halkla ilişkiler faaliyetleri III) Kurum imajına yönelik halkla ilişkiler faaliyetleri IV) Çalışanların eğitilmesi, kurumsal değerlerin ve kültürün benimsetilmesini sağlamak V) Kurumda verimliliği teşvik etmek Yukarıdakilerden hangileri kurum içi halkla ilişkilerin amaçlarındandır?


I, IV ve V
II, III ve IV
I, III ve V
IV ve V
I ve II

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi krize kaynaklık eden örgüt içi faktörlerdendir?


Krize ilişkin öngörme mekanizmalarına yeterince önem verilmemesi
Örgütte hiyerarşik bir yapı olması
Örgüt içi iletişimde henüz problem ortaya çıkmadan uyarılar yapılması
Örgüt çalışanlarının yönetim ile ilgili eleştirileri
Örgütsel performansın fazla ciddiye alınması

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iç halkla ilişkilerde kullanılan kurum gazetesinin özellikleri arasında yer almaz?


Süreli yayınlanır
Propagandayı andıran bir dille yazılır.
Kuruluşun başarıları ve yeni atılımlarını sunar.
Tüketicilerin kurum hakkındaki görüşlerini açıklar.
Yayın içeriği kuruluşun özelliğine göre değişir.

10.Soru

I-Belli bir hedefe yönelmiş ve araçsal araştırmalardır.
II-İletişim sürecini geniş toplumsal, kültürel ve tarihsel bağlamda ele alır.
III-Bir bölümü, reklam ve halkla ilişkiler kurumları içinde gerçekleştirilir.
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri ‘yönetsel araştırmaların’ özelliklerindendir?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve III

I, II ve III


11.Soru

Bir kurumda yöneticiler çalışanlarla bilgi paylaşmaya istekli değilse, bilgiler zamanında aktarılmıyorsa, hangi seçenekteki alanda faaliyette bulunmak gerekir?


Kurum içi iletişim faaliyetleri

Çatışma ve sorun yönetimi

İletişim araçlarının kullanımı

Görev yetki ve sorumlulukları

Ast- üst ilişkileri


12.Soru

Hedef kitle ile uyum sağlamaya çalışmak hangi modelin özelliğidir?


Basın ajansı/tanıtım modeli

 

Kamuoyu bilgilendirme modeli

 

İki yönlü asimetrik model

 

İki yönlü simetrik model

 

Durumsal model


13.Soru

Bir kurumun veya kuruluşun, karşı karşıya kaldığı olumsuzluklara ve beklenmeyen olaylara karşı geliştirdiği; başa çıkabilme becerisinin geliştirilmesi için gücünden yararlandığı halkla ilişkiler çabaları ve uygulamaları olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


İki Aşamalı Akış Kuramı
Fikir Grupları Teorisi
Diffusion/ Yayılma Kuramı
Reaktif İletişim
Proaktif İletişim

14.Soru

ABD’de halkla ilişkilerin tarihi gelişiminin dönemleri aşağıdakilerin hangisinde yanlış verilmiştir?


İkinci Dünya Savaşı Dönemi
Kükreyen Yirmiler Dönemi
Yeşerme Dönemi
Olgunlaşma Dönemi
Küresel Enformasyon Çağı Dönemi

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, halkla ilişkilerin uygulama alanlarından biri olan "Konu/Sorun Yönetimi" başlığını tanımlamaktadır?


Halkla ilişkilerin; karşılıklı yarara dayalı idari ve yerel toplum ilişkilerini inşa eden ve sürdüren bir alanı olarak tanımlanmaktadır.
Bireylerin, örgütlerin ve ülkelerin karar alma sürecinde siyasal aktörleri etkileyerek, kendi çıkarları doğrultusunda karar alınmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yapmaktır.
Gözlem ve farkına varma, krizi önleme, kriz iletişimine inanma, krize hazırlıklı olma ve değerlendirmeaşamalarından oluşmaktadır.
Spor, sanat, kültür ve benzeri faaliyet alanlarında kişi veya kurumlara para, araç/gereç veya hizmet desteği verilerek katkıda bulunmayı ifade etmektedir.
Kurumları ve kamularını etkileyen sorunları önceden tahmin etme, belirleme, değerlendirme ve tepki vermenin proaktif süreci olarak tanımlanmaktadır.

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü asimetrik modelin negatif yönlerinden biridir?


Tutuculuk

Kurumsal miyopi

 

Etkililik

 

Gelenek

 

Sistemin kapalı oluşu


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ‘Bütünsel Pazarlama Modelinin’ özelliklerinden birisidir?


Pazarı bölümlere ayırmak

Satmak ve reklam yapmak

Uygun ürünlerin teklif edilmesi

Ömür boyu müşteri ilişkileri

Yüksek satış oranları


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Difüzyon Kuramı'nın yeni bir fikrin kabul edilme sürecini açıklayan 5 adımdan biri değildir?


Farkındalık yaratılması, ana fikrin farkına varılması
İlgi Uyandırılması; daha fazla bilgiye gereksinim duyulması
Paylaşma; edinilen bilgilerin diğer insanlarla paylaşılması
Uyum; edinilen bilgilerin davranış biçimine dönüştürülmesi süreci.
Kitle iletişim araçlarında yer alan haberlerin, bireylerin neyi, nasıl düşüneceğini, ne ile ilgileneceğini biçimlendirme süreci

19.Soru

Reklamcılık dış hedef kitleye, özellikle de geniş potansiyel müşterilere hitap etmektedir. Halkla ilişkiler ise mesajlarını; hem hissedar, kamuoyu liderleri, çevre grupları gibi dış hedef kitleye, hem de çalışanlar gibi iç hedef kitleye sunmaktadır.Verilen bilgiler ışığında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?


Reklamcılığın hedef kitlesi daha dardır.
Halkla ilişkilerin hedef kitlesi daha dardır.
Reklamcılık iç hedef kitleye yönelik çalışmaları içermektedir.
Halkla ilişkiler daha sınırlı bir alanda çalışmaktadır.
Reklamcılık daha organize faaliyetlerle yürütülmektedir.

20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler sürecinde planlamanın hayat bulduğu ve masa başında yapılan işlerin faaliyete dönüştürüldüğü uygulama aşamasında kullanılabilecek görsel ve işitsel araçlardan biridir?


Billboard

 

Pankartlar

 

Panel

 

Sempozyum

 

Fuarlar