Halkla İlişkiler Final 29. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kriz döneminde görülen gelişmelerden biri değildir?


Duygusallık, sağduyu kaybı, panik çalışanlarda bir sorun olarak kendini göstermeye başlar.

 

Örgütsel belirsizliğin en üst noktaya çıktığı dönemlerdir.

 

Yöneticiler kısa vadeli çözümleri kararlaştırırlar ve basit bir mantıkla hareket ederler.

 

Yöneticiler kendi sorumluluk ve yetki alanlarını genişletmek ve normal zamanlardan daha otoriter bir yönetim tarzı benimsemek zorunda kalırlar.

 

Yönetim, her düzeyde iletişime önem verir, ayrımcılıktan kaçınır, problemi doğru tespit edebilirse bu dönem örgütü yeni atılımlara yöneltecek bir köprü vazifesi görebilir.


2.Soru

''Bir kurumda çalışanların birbirine nasıl davranması ve işlerin nasıl yapılması gerektiğini gösteren temel değerler''e verilen doğru ad hangi seçenekte yer almaktadır?


Misyon

Kurum içi halkla ilişkiler

Hiyerarşi

Kurumsal kültür

Vizyon


3.Soru

Hedef kitleye tek yönlü enformasyon aktarımı gerçekleştirmek halkla ilişkilerin tarihsel gelişim sürecindeki modellerden hangisi ile açıklanır?


Kamuoyu Bilgilendirme Modeli
Basın Ajansı Modeli
İki Yönlü Asimetrik Model
İki Yönlü Simetrik Model
Proaktif Etkileşim Modeli

4.Soru

İnsan istek ve ihtiyaçlarını belirleyen ve bunların karşılanması için gerekli mal ve hizmetleri sağlayan bir yönetim fonksiyonuna ______ denir.


Medya

Halkla İlişkiler

Propaganda

Pazarlama

Sponsorluk


5.Soru

Dikkat çekici olaylar yaratarak medyanın ilgisini çekmek hangi modelin özelliğidir?


Basın ajansı/tanıtım modeli

 

Kamuoyu bilgilendirme modeli

 

İki yönlü asimetrik model

 

İki yönlü simetrik model

 

Durumsal model


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İki Yönlü Asimetrik Modelin unsurlarından biri değildir?


Etkililik 
Seçkinlik 
Sistemin açık oluşu
Tutuculuk
Kurumsal miyopi 

7.Soru

Etik ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


Etik kuralları bütün topluluklarda aynı kuralları içerir.

 

Her mesleğin kendi etik kodları ve uygulamaları vardır.

 

İnsanların o işi yapabilmek için izin belgesi (ruhsat/lisans) sahibi olması gereken mesleklerde, etik dışı davranışlar o kişinin meslekten ihracına kadar gidebilmektedir.

 

Etik, genel olarak insanların doğru ve yanlış bulduklarıyla ilgilenir.

 

Etik kod, insanlarla gündelik etkileşimde bulunduğunuzda kabul edilebilir standartlar dizgesidir.


8.Soru

I. Bilgi vermek ve bilgi almak II. Yeni fikirler üretmek III. İtirazları çözümlemek IV. Bir anlaşma ya da kontrat yapmak V. Sorumluluğu paylaşmak Yukarıdaki amaçlara yönelik olarak kullanılan halkla ilişkiler aracı aşağıdakilerden hangisidir?


Gazete
Sergi
Broşür
Toplantı
Duyuru Panosu

9.Soru

Günümüz halkla ilişkiler anlayışının temel prensibi olan feedback (geri bildirim) kavramını dikkate alan ilk model aşağıdakilerden hangisidir?


Durumsal model
Basın ajansı/tanıtım modeli
İki yönlü simetrik model
Kamuyu bilgilendirme modeli
İki yönlü asimetrik model

10.Soru

Bireylerin, örgütlerin ve ülkelerin karar alma sürecinde siyasal aktörleri etkileyerek, kendi çıkarları doğrultusunda karar alınmasını sağlamaya yönelik çalışmaları olarak tanımlanan alan hangisidir?


Duyurum

Lobicilik

Sponsorluk

Kriz yönetimi

Kamusal işler


11.Soru

Halkla ilişkiler alanında kullanılan yöntemler, hangi alanın yöntemsel birikiminden faydalanmaktadır?


Görsellik
İletişim
Yazım
Siyaset
Ekonomi

12.Soru

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi derinlemesine mülakat ile ilgilidir?


Araştırmacılar, ortak düşünce, görüş, ideoloji vb. gibi konuları daha rahat açıklığa kavuşturabilmektedirler.

 

Daha çok kümelerin gözlemi için söz konusu olan bir tekniktir ve nitel araştırmaların vazgeçilmez araçlarından biridir.

 

Bir olayla ilgili bilgileri ya da katılımları bir konuya ya da soruna ışık tutacak olan bir ya da daha fazla insanla gerçekleştirilir.

 

Özel bir insan, örgüt, olay ya da süreç üzerine derinlemesine çalışmak anlamına gelmektedir.

 

Bir olayla ilgili bilgileri ya da katılımları bir konuya ya da soruna ışık tutacak olan bir ya da daha fazla insanla gerçekleştirilir.


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir sosyal sorumluluk kampanyası kapsamında uygulanabilecek bir konu olarak değerlendirilemez?


Kurumsal iletişimin iyileştirilmesi
C¸evrenin korunması
Eğitime destek çalışmaları
Toplumsal sorunlara destek
Kamuoyunun bilinçlendirilmesi

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler ajansı seçerken dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?


Halkla ilişkilerin hangi alanında uzmanlaşmış olduğu
İnsan kaynakları ile müşteri sayısı uyumlu olması
Raporlamada kullanılan teknikler
Değerlendirme ve ölçümleme konusunda izlenen yol.
Bütçeleme konusundaki deneyimleri

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerde niceliksel araştırma yöntemlerinden biridir?


Anket Yöntemi
İçerik Analizi Yöntemi
Örnekleme
Gözlemleme
Görüşme

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Cutlip, Center’ın halkla ilişkiler planı içerisinde yer almaz?


Sorunun saptanması
İtibar
Planlama
Uygulama
Değerlendirme

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum içi halkla ilişkilerin sözlü araçlarından biridir?


Çalışan el kitabı
Seminerler
Çalışma raporları
Bilgilendirici mektuplar
Kurum yayını

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Maureen Taylor’ın araştırmasının konusudur?


Siyasi olayların incelemesi
Ekonomik olayların incelenmesi
Kültürel olayların incelenmesi
Etnik yapılar arasındaki iletişim kampanyasının incelenmesi
Sosyal psikolojik alt yapının incelenmesi

19.Soru

Kamu kuruluşlarının çalışmalarını incelemek ve önerilerde bulunmak amacıyla başlatılan “Merkezî Hükümet Teşkilâtı Araştırma Projesi” ( MEHTAP ) hangi yılda başlamıştır?


1950
1962
1971
1985
1992

20.Soru

Halkla ilişkilerin öncü ismi olan Ivy Ledbetter Lee aynı zamanda hangi seçenekte yer alan halkla ilişkiler modelinin öncü ismi olarak kabul edilir?


Basın Ajansı/Tanıtım Modeli

Kamuoyunu Bilgilendirme Modeli

İki Yönlü Simetrik Model

İki Yönlü Asimetrik Model

Durumsal Model