Halkla İlişkiler Final 30. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi örgütsel etmenlerden kaynaklanan krizin temel özelliklerinden birisi değildir?


Korku ve paniğe yol açması
Örgütün üst düzey hedeflerine etki etmemesi
Beklenmedik ve ani değişiklikle sürpriz olması
Örgütün varlığını tehdit etmiş olması
Örgütün önleme ve öngörme mekanizmalarının yetersiz kalması

2.Soru

Amaçlara ulaşabilmek için iletilecek mesajlar ve bu mesajları hedef kitleye ulaştıracak iletişim araçlarının hangilerinin olacağına karar verildiği süreç, ne olarak adlandırılır?


iletişim stratejisi
-iletişim
hedef
hedef planı
hepsi

3.Soru

Kuruluşla hedef kitlesi arasındaki karşılıklı bağımlılık ve anlayış, denetim ağırlıklı açık sistemler yaklaşımı, akış dengesi, eşitlik, özerklik, yenilenme, yönetimin merkezileşmesi, sorumluluk, çatışma çözümü koşullarını gerektiren halkla ilişkiler modeli, aşağıdakilerden hangisidir?


Basın Ajansı ve Tanıtım
Kamuyu Bilgilendirme
İki Yönlü Asimetrik
İki Yönlü Simetrik
Karma Yaklaşım

4.Soru

Halkla ilişkiler uzmanları tarafından tasarlanmış iletilere verilen ad nedir ?


Alıcı
Kanal
Mesaj
Kaynak
İletişim

5.Soru

I-Basın Ajansı Modeli
II-Kamuoyu Bilgilendirme Modeli
III-İki Yönlü Asimetrik Model
IV-İki Yönlü Simetrik Model
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri dikkat çekici olaylar yaratarak medyanın ilgisini çekildiği modeldir?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

Yalnız IV

III ve IV


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sponsorluğun halkla ilişkiler amaçlarından biri değildir? 


Yeni bir ürünü tanıtmak 
Kurum imajını desteklemek 
Gazetecilerin ilgisini çekmek 
Kuruluşun ismini tanıtmak 
Kurum kimliğini pekiştirmek 

7.Soru

I. İktidar seçkinleri II. Askeri seçkinleri III. İş dünyası seçkinleri George W. Mills’e göre kamuyounun oluşumunu yukardakilerden hangi gruplar etkiler?


I,II ve III
I ve III
II ve III
III ve IV
Yalnızca IV

8.Soru

Krizin ve kriz dönemlerinin en belirgin ve gerilim yaratıcı özelliği hangisidir?


Belirsizlik

 

Tehdit

 

Zaman baskısı

 

Sürpriz

 

Panik


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sponsorlukla ilişkili değildir?


Halkla İlişkiler
Proje
Pazarlama
Reklam
Satış

10.Soru

Pazarlama sürecinde aşağıdaki aşamalardan hangisi yer almaz?


Tüketicilerin en fazla kullanım, değer ve memnuniyeti sağlayan ürün ve hizmetleri seçmesi
Tüketicilerin pazarlamacılar ile ilgili bilgi edinmesi
Pazarlamacıların ürün ve hizmet sunması
İnsan ihtiyaçlarının talebe dönüşmesi
Pazarlamacının, ürün veya hizmeti bir değerkarşılığında tüketiciye sunması

11.Soru

Sosyal sorumluluk projeleri hangi modelin uygulamalarına bir örnektir?


Durumsal model
Kamuyu bilgilendirme modeli
İki yönlü simetrik model
Basın ajansı/tanıtım modeli
İki yönlü asimetrik model

12.Soru

Aşağıda verilenlerden hangisi halkla ilişkilerin pazarlamaya sağlayabileceği katkılar içerisinde yer almamaktadır?


Tüketici haklarını savunanlar, hissedarlar, ilgili hükümet birimleri ve meclis üyeleri gibi çeşitli gruplar ile pazarlamacılar arasında bir bağlantının kurulmasına yardımcı olmak

Kuruluşun ürün ve hizmetleri, pazarlama çalışmaları ve kuruluşun algılanmasını tespit etmek amacıyla zaman zaman tutum araştırmaları yapmak

Mevcut ürün, hizmet ve faaliyetleri ve bunlarda meydana gelen değişiklikleri duyurmak

Kuruluştaki yeni gelişmeleri, gelişen ürün ve hizmetleri ve çalışanları tanıtmak

Pazarlama politikasına uygun araçlar kullanılarak hedefe uygun bir satış ile kâr elde etmeye yardımcı olmak


13.Soru

Kriz evrelerinden kuluçka dönemi aşağıdakilerden hangisidir?


Geçmişte etkili olan yaklaşımlarda eylemlerde ifade edilen kabul görmüş inançlar ve normların karakterize edildiği evredir.
Krizin kaçınılmaz olarak karar vericilerin dikkatini çektiği evredir.
Kabul görmüş bilgi ile bağdaşmadığı fark edilmeyen olayların yavaş yavaş biriktiği evredir.
Krizin doğrudan etkilerinin örgüt çalışanlarının bir çoğu tarafından tamamen anlaşılır hale geldiği evredir.
Durumun acilen yeniden tanımlandığı evredir.

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler uzmanının sahip olması gereken niteliklerden biri değildir? 


Soğukkanlı olmak 
 Dışa dönük kişiliğe sahip olmak 
Yaratıcı olmak 
Aceleci yapıya sahip olmak
 Liderlik özelliklerini taşımak 

15.Soru

I - Medya ilişkileriII - DuyurumIII - PropagandaIV - LobicilikV - Kriz YönetimiYukarıda verilen alanlardan hangileri halkla ilişkilerin uygulama alanları içerisinde yer almaktadır?


II ve IV
I - III - IV - V
Yalnız III
I - II - IV - V
II - III - IV - V

16.Soru

Bir kurumun halka vermek istediği mesaj aşağıdakilerden hangisi ile en iyi sağlanabilir?


Özdeşleştirme

İletişim programı

Kamuoyu takibi 

Geri besleme takibi

Pazarlama stratejisi


17.Soru

Cutlip, Center’ın kampanya süreci kaç ana adımda açıklanır?


2

3

4

5

6


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin pazarlamadan ayrıldığı önemli noktalardan biridir?


Kâr
Devamlılık
Hedef kitle
Fiyatlandırma
Yönetim şekli

19.Soru

I-Duygusal Çekicilik
II-Yaygın Reklam
III-Pahalı Olmayan Ürünler
IV-Finansal Durum
V-Sosyal Sorumluluk
Yukarıdakilerden hangileri Fombrun’a göre ‘kurumsal itibarın’ bileşenlerinden değildir?


I ve II 

I ve IV

II ve III

III ve V

III, IV ve V


20.Soru

Genellikle 5 ile 10 arasında değişen katılımcı ile bir moderatör tarafından kontrol edilen tartışma tekniğine dayalı nitel araştırma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?


İçerik analizi
Katılımcı gözlem
Örnek olay
Odak grup
Derinlemesine mülakat