Halkla İlişkiler Kampanya Analizi Ara 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
1.Soru

Amacı kişilerin tutum ve davranışlarının temelinde yatan sebeplere ulaşmak olan nitel araştırma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?


Derinlemesine görüşme

Söylem analizi

Doküman incelemesi

Odak grubu çalışması

Yapılandırılmış görüşme


2.Soru

"Halkla ilişkiler kampanyalarında gerçekçi, uygulanabilir ve sürdürülebilir projelerin üretilebilmesi ve bunların belirli bir plan dâhilinde yürütülebilmesi için öncelikle konu hakkında araştırma sonucunda elde edilen bilgiler ışığında mevcut ve geçmiş durumun detayları belirlenmelidir. Halkla ilişkiler kampanya planlamasının temelini oluşturan bu çalışma, .............. olarak adlandırılmaktadır. "

Yukarıda boş bırakılan kısıma uygun gelen terim aşağıdakilerden hangisidir?


Yönetim analizi

Pazar analizi

Müşteri analizi

Paydaş analizi

Durum analizi


3.Soru

"Bireysel ya da ortak bir amaç için iki veya daha fazla kişinin bir araya geldiği, bu kişilerin karşılıklı çıkar ve beklentileri gerçekleştirmek üzere etkileşim içinde oldukları toplumsal yapılara ........... denilir." Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir ?


Sosyal grup

Sosyal sınıf

Sosyal medya

Kültür

Kişilik


4.Soru

Edward Baynes'in halka ilişkiler alanında ilk önemli yapıtı olan "Kamuoyunun Aydınlatılması" başlıklı kitabı hangi yıl yayınlanmıştır?


1921

1923

1925

1927

1929


5.Soru

I. Amaçlar, kampanyanın gelişimine uygun olan nicel ölçüm sonuçlarına göre belirlenmelidir.

II. Amaçlar muğlak olmalıdır.

III. Amaçlar, gerçekleri yansıtan yapılabilirliği mümkün olmalıdır.

IV. Amaçlar, söz konusu görevle uyumlu olmalıdır.

V. Amaçlar, ulaşılmak istenen hedef kitleye uygun olmalıdır.

Yukarıdakilerden hangileri amaçların sahip olması gereken nitelikleri (SMARRTT) ifade etmektedir?


I, III, IV, V

I, II, III, IV, V

II ve V

III, IV, V

I, II, IV


6.Soru

Bireyin dış dünyaya ait soyut ve somut nesnelere ilişkin uyarıcıları duyumlar yoluyla anlamlandırması algılamasına ne ad verilir?


Algılama

Güdülenme

Kişilik

Öğrenme

Gereksinim


7.Soru

"Bütün amaçlar ulaşılmak istenen hedef kitleye uygun olmalıdır." şeklinde açıklanan amaç, SMARRTT amaçları olarak belirtilen  amaçların sahip olması gereken hangi niteliği açıklamaktadır?


Ulaşılabilirlik

Hedeflenmiş

Gerçekçilik

Zamanlanmış

Uyumluluk


8.Soru

Belirli amaçlar çerçevesinde bir organizasyonla, kurumla ya da kuruluşla işbirliği içerisinde bulunan, bu organizasyon, kurum ya da kuruluşun faaliyetlerinden politikalarından gerçekleştirdiği uygulamalardan olumlu ya da olumsuz bir şekilde etkilenen yahut bu politikalara, hedeere ve uygulamalara herhangi bir şekilde etki eden kişiler, gruplar, kurum ve kuruluşlara ne ad verilir?


Finansör

Müşteri

Paydaş

Dağıtımcı

Tedarikçi


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi stratejik planlama sürecinin ilk aşamasıdır?


Durum analizi

SWOT analizi

Paydaş analizi

Raporlama

Performans yönetimi 


10.Soru

Daha önce farklı amaçlarla farklı araştırmacılar tarafından elde edilmiş, toplanmış ve yayınlanmış verilere ne ad verilir?


İkincil veri

Birincil veri

Öncül veri

İstatistiksel veri

Detaylandırılmış veri


11.Soru

.............................., örgüte bireyler tarafından taşınan değerler, inançlar, törenler, efsaneler, sayıltılar, ideolojiler, normlar ve simgelerin örgüt üyelerince paylaşılarak benimsenmesi sonucunda tamamen örgüte özgü yeni ve farklı inanç ve beklenti örüntüleri biçiminde dönüşümüyle oluşmuş örgütsel anlamlar ve semboller sistemidir.

Yukarıdaki metinde boşluk bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?


Kurum kimliği

Yönetim politikası

Kurum imajı

Örgüt kültürü

SWOT analizi


12.Soru

“Kim ne söylüyor? sorusunu değil, “Ne anlatmak isteniyor?” sorusunu cevaplamayı amaçlayan; dilin incelenmesi, anlam bilimsellik, söz dizinsellik gibi kavramlara dayanan nitel araştırma türü aşağıdakilerden hangisidir?


 Anket

Söylem analizi

Derinlemesine görüşme

Doküman incelemesi

Odak grubu çalışması


13.Soru

"Bir organizasyonu amaçlarına ulaştırmaya yarayan yolların bütünü" şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Amaç

Hedef

Strateji

Planlama 

Örgüt


14.Soru

Tanımlanmış bir hedef kitlede belirli bir düzeyde ve belirli bir sürede yerine getirilecek somut iletişim görevine ne denir?


İletişim hedefi

Amaç

Gaye

Durum analizi

Değerlendirme


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sosyolojik analiz ölçütlerinden biridir?


Eğitim durumu

Kişilik

Tutum ve inançlar

Sosyal sınıf

Meslek


16.Soru

Etkileşimli iletişimin etken karakteri aşağıdakilerden hangisidir?


Etkenlik

Tutum

Davranış

Bilgi

Destek


17.Soru

Halkla ilişkiler araştırmalarında biçimsel olmayan araştırma yöntemlerine ne ad verilir?


Birincil veri

Eksik veri

Genel veri

Kodlanmış veri

Teknik veri


18.Soru

"Daha önce farklı amaçlarla farklı araştırmacılar tarafından elde edilmiş, toplanmış ve yayınlanmış verilerdir." Tanımı aşağıdakilerden hangisi içindir?


Birincil veri

Biçimsel veri

İkincil veri

Tecimsel veri

Bütünsel veri


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hedef kitle analizinde psikolojik analiz yapılırken dikkate alınması gereken etmenlerden biri olabilir?


Cinsiyet

Kişilik

Sosyal sınıf

Kültür

Gelir düzeyi


20.Soru

Kampanya faaliyetlerinin muhatabı olan ve bu faaliyetler sonucunda kendilerinden eylem ve düşünce değişimi beklenen kişiler ya da gruplara ne ad verilir?


Hedef kitle

Halk

Kaynak

Medya

İletişim