Halkla İlişkiler Kampanya Analizi Ara 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir kampanyanın araştırma sürecinde kullanılan nicel araştırma yöntemlerinden birisidir?


Söylem analizi 

Döküman incelemesi 

Derinlemesine görüşme 

Anket 

Odak grubu çalışması 


2.Soru

örgüt kültürünün oluşmasında hangi bileşenlerin etkisi yoktur?


stratejiler

değerler

inançlar

ideolojiler

normlar


3.Soru

"Kurumla epey bir süredir ilişkisi olan ve dolayısıyla bu ilişkinin etkisinde kalan, fakat ilişkiden ne kadar etkilendiğinin farkında olmayan topluluk, grup ve bireyleri kapsar" Aşağıdaki kitle türlerinden hangisi bu tanıma uymaktadır?


Hedef kitle haline gelenler

Bilinçli hedef kitle

Kararsız hedef kitle

Aktif hedef kitle

Hedef kitle olmayanlar


4.Soru

Halkla ilişkiler ilke, teknik ve araçlarının, bir kurumun amaç veya hedeflerinigerçekleştirebilmek için bir kampanyaya uygulanması, aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilmektedir?


Halkla ilişkiler kampanyası

Kurumsal ilişkiler

Kurumsal kimlik

Kampanya kimliği

Halkla ilişkiler


5.Soru

Stratejik yönetim araştırma süreci yöneticilerin adım atmasında kolaylıklar oluşturur Stratejik yönetimin uygulandığı işler daha etkili olmaktadır Stratejik yönetim iş kararlarının sistemize edilmesine yardımcı olur Stratejik yönetim problemlerin tespitinde yöneticilere yardımcı olur Stratejik yönetim ile ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangisi doğrudur?


I, II, III

II, III, IV

I, II, IV

I, III, IV

I, II, III, IV
6.Soru

Halkla ilişkilerin öncülerinden Edward Bernays, halkla ilişkiler alanının ilk önemli yapıtı Kamuoyunun Aydınlatılması başlıklı kitabı kaç yılında yayımlamıştır?


1920

1921

1922

1923

1924


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi stratejik planlama sürecinde kullanılan bir yöntemdir?


Stratejiler

Misyon

Vizyon

Durum analizi

SWOT analizi 


8.Soru

aşağıdakilerden hangisi örgütün stratejik eylem planları açısından önemli olan amaçların genel özelliklerinden birisi değildir?


amaçlar esnek olmalıdır

amaçlar iddialı olmalıdır

amaçlar arasında koordinasyon bulunmalıdır

astlar amaç belirlemeye katılmamalıdır

amaçlar belli bir zaman dilimini içermelidir


9.Soru

aşağıdakilerden hangisi strateji kavramının odaklandığı ifadelerden birisi değildir?


planlama

üstün olma

eyleme yönelme

geri besleme

organizasyonun amaçlarına en uygun bağlantılarına odaklanma


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumla, zamana bağlı olarak gelişen ilişki düzeyine göre belirlenen hedef kitle kategorilerinden biri değildir?


Mevcut ve potansiyel hedef kitle 

Hedef kitle olanlar 

Hedef kitle olmayanlar 

Aktif hedef kitle 

Bilinçli hedef kitle 


11.Soru

................................., daha önce farklı amaçlarla farklı araştırmacılar tarafından elde edilmiş, toplanmış ve yayınlanmış verilerdir.

 Yukarıdaki metinde boşluk bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?


Birincil veri

İkincil veri

SWOT analizi

Mesaj stratejisi

İletişim stratejisi


12.Soru

Halkla ilişkiler kampanyaları bağlamında kampanya faaliyetlerinin muhatabı olan ve bu faaliyetler sonucunda kendilerinden eylem ve düşünce değişimi beklenen kişiler ya da gruplara ne ad verilir?


Hedef kitle

Müşteri

Alıcı

Tüketici

Rakip


13.Soru

Halkla ilişkiler kampanyalarında durum analizi temel olarak beş aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamaların sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğrudur?


Kurum analizi, Hedef kitle analizi, Araştırma, Paydaş analizi, SWOT analizi

Hedef kitle analizi, SWOT analizi Araştırma, Kurum analizi, Paydaş analizi

Paydaş analizi, Hedef kitle analizi, Araştırma, Kurum analizi, SWOT analizi

Araştırma, Kurum analizi, Paydaş analizi, Hedef kitle analizi, SWOT analizi

Paydaş analizi, Hedef kitle analizi, SWOT analizi, Araştırma, Kurum analizi


14.Soru

Halkla ilişkilerde nitel ve nicel araştırma yöntemleri genel olarak yedi alanda veri elde etmek amacıyla kullanılmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu alanlardan değildir?


Kalıp araştırması

Tutum ve kamuoyu araştırması

Motivasyon araştırması

Pazarlama araştırması

Okur araştırması


15.Soru

  1. Ulaşılabilirlik
  2. Uyumluluk
  3. Hedeflenmiş
  4. Zamanlanmış

Yukarıdakilerden hangisi amaçların başarıya ulaşabilmesi için sahip olması gereken niteliklerdendir?


I ve II

II ve III

I, II ve III

II, III ve IV

I, II, III ve IV


16.Soru

.............................., temel olarak bir kurumun genel dizaynının yanı sıra kurumun felsefesini, kurumsal davranışı ve tüm iletişim politikalarını içeren bir anlayışı ifade etmektedir.

Yukarıdaki metinde boşluk bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?


Kurum kimliği

Yönetim politikası

Kurum imajı

Hedef kitle

SWOT analizi


17.Soru

Hedef kitle tek bir yapıdan oluşmamaktadır. Hedef kitlelerimizin de hedef kitlesi olduğu unutulmamalıdır. Aşağıdakilerden hangisi hedef kitle sınıflamasının içinde yer almaz?


Çalışanlar ve çalışanların çevresi 

Nihai tüketiciler iş dünyası ve medya 

Distribütörler - Tedarikçiler 

Toptancılar ve Perakendeciler 

Kanat önderleri ve paydaşlar


18.Soru

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi SWOT analizini açıklar?


SWOT analizi pazarın büyüme oranlarına etki eder.

SWOT analizi hedef kitlenin kuruma yönelik algısının değişmesini sağlar.

SWOT analizi kurumun zayıf-güçlü yönlerini ortaya koyar.

SWOT analizi kurumun zayıf-güçlü yönlerini ortaya koyar.

SWOT analizi ürün/hizmet maliyetlerinin düşmesini sağlar


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hedef kitlenin belirlenmesinin avantajlarından biridir?


Yürütülecek halkla ilişkiler kampanyası ile doğrudan ilgili olabilecek bütün topluluk, birey ve grupları belirlemek 

Personel, araç-gereç ve mali kaynakların nasıl ve ne kadar kullanılacağıyla ilgili öncelikleri belirlemek 

Hedef kitleye uygun, anlaşılır ve ikna edici mesajları hazırlayabilmek 

Hedef kitleye uygun iletişim araçlarını ve yöntemlerini saptamak 

Kampanyada yüzde yüz başarı oranını garanti altına almak


20.Soru

Halkla ilişkiler faaliyetlerinin odağında yer alan kişi, grup ve topluluk olarak ifade edilen, toplumsal kesimleri en geniş haliyle kapsayan kavram ................................dir.

Yukarıdaki metinde boşluk bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?


Hedef kitle

Rakipler

Pazarlama iletişimi

Sosyal çevre

Etkinlik yönetimi