Halkla İlişkiler Yazarlığı Ara 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

İletişimin amaçlarından sayılmayan davranış şekli hangisidir?


Bilgi vermek
Kişisel ve toplumsal gelişim sağlamak
Motive etmek
İkna etmek
Karşılıklı anlayış sağlamak

2.Soru

Aşağıdakilerden hangi mesajın ikna edici olabilmesi için sahip olması gereken özelliklerden biri değildir?


Mesajlar dolaylı verilmeli

Kaynak inanılır olmalı

Mesaj etkin bir şekilde sunulmalı

Mesajın uygulanabilirlik yeteneği ve imkanı olmalı

Kaynak saygın olmalı


3.Soru

Toplumun genelinin ilgisini çekecek güncel olayların en kolay anlaşılacağı biçimde kitle iletişim araçlarında sunumuna ne ad verilir?


Haber
Reklam
Pazarlama
Röportaj
Belgesel

4.Soru

Resmi bir yazı yazılırken aşağıdakilerden hangisi bu formatta yer almaz?


Başlık

Sayı

Hitap

Tarih

Sembol


5.Soru

Aşağıdaki kısaltmalardan hangisi yanlış eşleştirilmiştir?


Amerika Halkla İlişkiler Derneği(PRSA)

Halkla İlişkiler Enstitüsü (IPR)

Uluslararası Halkla İlişkiler Danışmanları (ICCO)

Davranış Kuralları (IPRA)

Uluslararası Dernekler Birliği (UFU)


6.Soru

Kaynağın amaçladığı mesajı bozan, alıcının mesajı kaynağın alınmasını istediği biçimde almasına müdahale eden engellere verilen genel isim aşağıdakilerden hangisidir?


Denge

Şiddet

Gürültü

Durum

Vaka


7.Soru

Basın bülteninin belirtilen tarih ve saatten önce basılmamasına ne denir?


Vurgulama

Reklam

Ürününü Tanıtmak

İçerik

Ambargo


8.Soru

İletişimin karakteristiklerini sınıflandırırken dikkat edilmemesi gereken hangisidir?


Grup ilişkilerinin yapısına göre
Kullanılan kanallara ve araçlara göre
Alıcının yapısına göre
Kullanılan kodlara göre
Zaman ve mekân boyutlarında

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iletişimin amaçlarından biri değildir?


Bilgi vermek

İkna etmek

Motive etmek

Alıştırma yapmak

Karşılıklı anlayışı sağlamak


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi son haliyle yazarın elinde olan metnin genel olarak sahip olması gereken özelliklerden biri değildir?


Sansasyonel ve çarpıcı

Yayınlanacağı mecraya uygun

Dilbilgisi kurallarına uygun

Açık ve anlaşılır ifade edilmiş

Akıcı bir dile sahip


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yazıların hazırlanma sürecinin öncesinde yazarın sorması gereken sorulardan değildir?


Hangi bilgilere gereksinimim var?

Yazım amacına ve kurallarına uygun bir şekilde ilerliyor mu?

Dikkate almam gereken özel bir durum var mı?

Seslendiğim kişilerin özellikleri nelerdir?

Araştırma yaptım mı?


12.Soru

Kuruluşla ilgili haberlerin haber değerine bağlı olarak medyada ücretsiz olarak yayınlanmasına ne ad verilir?


Reklam
Broşür
Afiş
Duyurum
Pazarlama

13.Soru

“Halkla ilişkiler, medya ile ilişkilerinde başarılı olabilmek için gazete ve dergilerin nasıl yayınlandığını, televizyon, radyo programlarının nasıl yapıldığını, haberin yayınlanma olasılığını bilmek zorundadır”.                        

I. Yayın Politikası
II. Yayın Periyodiği
III. Dizgi-Baskı Tarihi                                   
IV. Baskı Tekniği
V. Okuyucu Profili
Bu doğrultuda, yukarıda yer alan unsurlardan hangilerinin bilinmesi gerekmektedir?


I-II-III-IV-V

II-III-V

I-II-III-V

II-III

II-III-IV-V


14.Soru

Etik ve ahlak arasındaki farklılıkla ilgili olarak aşağıda sıralanan seçeneklerin hangisi doğru bilgi içermektedir?


Etik gelenekseldir, ahlak evrenseldir.

Etik toplumsaldır, ahlak bireyseldir.

Etik moral değerlerdir, ahlak standarttır.

Etik daha çok psikolojiktir, ahlak davranışları kodlar.

Etikte kontrol içseldir, ahlakta kontrol dışsaldır.


15.Soru

Bir işletme ile hedef kitle arasında karşılıklı iletişimi, anlayışı, kabulü ve iş birliğini sağlamaya ve sürdürmeye yardımcı olan yönetim fonksiyonuna ne ad verilmektedir?


İletişim Yönetimi

Reklamcılık

İletişim Tasarımı

İkna

Halkla İlişkiler


16.Soru

Geleceğin halkla ilişkiler uzmanları için geçersiz özelliklerden biri hangisidir?


Analitik düşünme yeteneğine sahip olacak kişilerdir. 
Vizyona sahip olan kişilerdir. 
Her şeye evet demesini bilen kişilerdir. 
Bilgi düzeylerini sürekli güncel tutan kişilerdir. 
İletişimi merkeze alan kişilerdir. 

17.Soru

Zihinde var olan iki ya da daha fazla kavramı yeni bileşimler şeklinde formüle etme yeteneğine ne ad verilir?


Y aratıcılık
Objektişik
Araştırmacılık
Yazarlık
O¨zgünlük

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yazılı iletişimin avantajlarından biri değildir?


Ucuzdur.
Yüksek bilgi aktarır.
Uzun ömürlüdür. 
Her zaman erişilebilir
Hedef kitleye birebir ulaştırılabilir. 

19.Soru

“Kurum ve hedef kitlesi arasında iki yönlü iletişim sağlayıp bilgi alışverişini kolaylaştırarak bilgi sağlayıcı, yorumcu ve arabulucu olarak hizmet vermektedir”. Yukarıda tanımlanan rolü kim yerine getirmektedir?


İletişim Teknisyeni

Uzman Reçeteci

Sorun Çözme Uzmanı

İletişim Uzmanı

Arabulucu


20.Soru

Bir işletme ile hedef kitlesi arasındaki karşılıklı iletişim anlayışı ve iş birliğini sağlayan yönetim fonksiyonunun tanımı aşağıdakilerden hangisidir?


Halkla ilişkiler

Etik

Tanıtım

Koordinasyon

Medya ilişkileri