Halkla İlişkiler Yazarlığı Ara 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iyi bir yazının sahip olması gereken özelliklerden birisi değildir?


Amaca uygunluk
Hedef kitleye uygunluk
Yazım kurallarına uygunluk
Konuşma diline uygunluk
Mecraya uygunluk

2.Soru

Aşağıda halkla ilişkiler üzerine yapılan tanımlardan hangisi doğru bilgi içermektedir?


Halkla ilişkilerde hedef kitle yalnızca kurum içi çevrelerini kapsamaktadır.

Halkla ilişkiler, bir sonuçtur.

Halkla ilişkiler narsist bir anlayış çerçevesinde gerçekleşir.

Halkla ilişkilerde iletişimin ikna edici şekilde tasarlanmaması gerekir.

Halkla ilişkiler, organizasyonlara özgü bir faaliyettir.


3.Soru

Geleceğin halka ilişkiler uzmanları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Güçlerini sermaye, aile, dostluk gibi ilişkilerden almalıdırlar.

Hayır demesini bilen kişilerdir.

Zıt görünen iki kavramı birleştirmeye çalışan kişilerdir.

Kariyerlerini kendi çizen kişilerdir.

Vizyona sahip olan kişilerdir.


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum dergisi oluşturulurken dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?


Okuyucuların özelliklerinin bilinmesi
Derginin amaçlarının belirlenmesi
Derginin planlama çalışmasının iyi yapılması.
Derginin kurum çalışanların bilgilenmesinde yardımcı olması
Dergi için uygun ismin seçilmesi

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, kurum dergisi içeriğinde yer almaz?


Haber
Çalışanların sorunları
Makale
İnceleme
Araştırma

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dürüst bir halka ilişkiler uzmanının çalışma biçimlerinden biri değildir?


Kurumun dürüst olmadığına inanırsa dahi kuruma hizmet vermekten kaçınmamalıdır.

Çalıştığı kurum hakkındaki gizli bilgileri yetkililerin izni olmadan açıklamamalıdır.

Gerçekleştirdiği çalışmalarda hiçbir zaman resmi kuruluşlara veya bireylere rüşvet vermemelidir.

Kriz zamanlarında kamuoyunu ve basını ilk bilgilendiren kişi olur.

Yapacağı çalışmaların yararına inanarak, kuruluş amaç ve çıkarlarını tamamen benimseyerek çalışmalarına başlamalıdır.


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi haber değeri taşıyan haberlerin özelliklerinden birisidir?


Haberler kesin ifadeler içermeli. 

Haber dolaylı olarak doğrulanmış olsa da yazılmalıdır. 

Haberlerin doğruluğu teyit edilmemişse tereddüt ve olasılık içerecek şekilde yazılmalıdır.

Önemli pozisyonlarda olan kişilerin yaptığı olumsuz olaylar yerine olumlu ve örnek olayalar haber yapılmalıdır. 

Haberler her olayın herkesi ilgilendireceği ilkesinden hareketle yapılmalıdır. 


8.Soru

Aşağıdakilreden hangisi halkla ilişkiler yazarının en çok kullandığı haber yazım tekniği olan ters piramit kuralının nedenlerinden biridir?


Haberin eğlenceli olması

Özeti sonda yapmaları

Habere ayrıntıdan başlaması

Editörlerin yazıları sondan kesmesi

5 N 1 K kuralını sonda uygulaması


9.Soru

Broom ve Dozier’a göre, halkla ilişkilerde belirgin olan iki rol nelerdir?


Lider ve yönetici

Gazeteci ve editör

Teknisyen ve yönetici

Lobi ve idareci

Medya uzmanı ve editör


10.Soru

Halkla ilişkilerin en önemli özelliklerinden birisi yazarlık bilgisi ve yeteneğidir. Halkla ilişkiler sürecinde yer alan hangi aşamalar yazarlığın önemli bir parçasını oluşturmaktadır?


Kontrol-Değerlendirme-Planlama-İletişim

Araştırma-Planlama-İletişim-Değerleme

İkna-Lobi-İletişim-Değerlendirme

Pazarlama-Promosyon-Reklam-Satış

Toplumsal sorumluluk-Lobi-Strateji


11.Soru

Duyurum bir bilgiye veya duruma halkın dikkatini çekme sürecidir.


Bülten

Kampanya

Pazarlama

Duyurum

Reklam


12.Soru

Online medya hedefli basın bültenlerinde aşağıdakilerden hangisinden yararlanılır?


Ajanslar

Dergiler

Televizyonlar

Gazeteler

Haber portalları


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi haber değerlerinden biri değildir?


Çatışma
Monoton
Yenilik
Skandal
Şaşırtıcı

14.Soru

Kâğıdın ve matbaanın bulunması ile kitlesel iletişim olanakları yaygınlaşmıştır. Günümüzde bunlara ne eklenmiştir?


Bilişim teknolojileri

Gutenberg’in buluşu

Reform

Aydınlanma

Yazı


15.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Televizyonda hikayenin uzunluğu 15 saniye ile 90 saniye arasındadır.
Televizyonda röportaj telefon üzerinden yapılabilir. 
Televizyon ve radyoda, hedef kitle haberi ve/veya hikayeyi yalnızca bir kere dinleyebilir ve/veya izleyebilir. 
Gazeteciler haber değeri taşıyan konuları haber yaparlar.
Radyoda yayınlar günlük ya da saatlik hazırlanır. 

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi “halkla ilişkiler” kavramı için söylenemez?


Halkla ilişkiler, bir iletişim çabasıdır.

Halkla ilişkiler, bir yönetim fonksiyonudur.

Halkla ilişkiler bir süreçtir.

Halkla ilişkiler, organizasyonlara özgüdür.

Halkla ilişkiler, psikolojiktir.


17.Soru

Ahlak kavramı ile ilgili ifadelerden yanlış olanı işaretleyiniz.


Ahlak, gelenekseldir.

Ahlak, daha çok psikolojiktir.

Ahlak, bir standarttır.

Ahlak, moral değerleridir.

Ahlakta, kontrol dışsaldır.


18.Soru

Trafik işaretleri, olimpiyat oyunlarındaki çeşitli spor dallarını temsil eden resimsel işaretler nasıl adlandırılır?


Sembol

Piktogram

Picture

Hiyeroglif

Simge


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumun pazarlama stratejilerinin etkili olmasında halkla ilişkiler faaliyetleri gerçekleştirirken kullandığı araçlardan biridir?


Spor faaliyetleri

Siyasi faaliyetler

Eğitim faaliyetleri

Lobi faaliyetleri

Sağlık için yararlı faaliyetler


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler uygulayıcılarının sorumluklarının olmadığı gruplardan birisidir?


TopIum
Medya
Hükümet
Müşteriler
Meslektaşlar