Halkla İlişkiler Yazarlığı Final 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi reklam afişlerinin yaygın olarak kullanıldığı sektörlerden biri değildir?


Moda

Festival

Endüstri

Gıda

Turizm


2.Soru

Yaşanmakta olan kriz içerisinde alınan önlemlerin algılanmasına yönelik stratejilerin gerçekleştirilmesi ve uygulanmasına ne ad verilmektedir?


Kriz yönetimi

Kriz dengeleme

Kriz iletişimi

Kriz planlama

Risk yönetimi


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kültürel afişlere örnek gösterilemez?


Sempozyum afişleri

Sivil savunma afişleri

Sergi afişleri

Balo afişleri

Seminer afişleri


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yazılı iletişimin tercih edilme nedenlerinden biridir?


Yanlış anlaşılmalara ve hatalara daha açık olması

Kanıt olma özelliği taşıması

Saklanabilme özelliğinin olması

Yazılı iletişimde herkesin o an orada olma gerekliliğinin olması

Çoğaltılma özelliğinin olmaması


5.Soru

Basın bültenlerinde fotoğraf kullanımı için aşağıdakilerden hangisi uygun değildir?


Metin ve fotoğraf birbirinden kopuk olmamalıdır

Fotoğraf alt yazıları metnin tamamını okumaya sevk edecek biçimde yazılmalıdır

Fotoğraf ile ilgili felsefe ve yorum yapılmalıdır

Uzun bir metne ait fotoğraf için, genellikle kısa bir alt yazı yeterlidir

Fotoğrafın kaynağı belirtilmelidir


6.Soru

Kriz ekibinin kriz senaryoları üzerinde çalışması için yılda kaç kez toplanması gerekir?


1

2

3

4

5


7.Soru

Haber yazım tekniklerinden birine uymayan hangisidir?


Ters piramit tekniği
Dörtgen tekniği
Düz piramit tekniği
Beşgen tekniği
Serbest yazım tekniği

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ‘sosyal afiş’ grubuna bir örnek oluşturur?


Festival afişleri

Konser afişleri

Trafik afişleri

Turizm afişleri

Sergi afişleri


9.Soru

Kurumsal yayınlar hazırlanırken biçimsel özelliklere dikkat edilir. Aşağıdaki şıklardan hangisi biçimsel özellik değildir?


Sütun sayısı

Tipografi

Siyah-beyaz baskı

Renkli baskı

Dağıtım ağı


10.Soru

Basın bültenleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Rakamlar birden dokuza kadar rakamla ifade edilmelidir. 

Bültenin belirtilen tarih ve saatten önce basılması gerekir. 

Kısaltmalarda noktalar kullanılmalıdır. 

Olumsuzluk içeren başlıklar daha çok etki yaratır. 

Yazılan her bültende tarih mutlaka yazılmalıdır. 


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerde yazılı iletişim araçlarının avantajlarından biri değildir? 


Yüksek bilgi aktarma kapasitesine sahip olması 
Hedef kitleye birebir ulaştırılma imkânı bulması 
Her zaman erişilebilme fırsatı yaratması 
Uzun ömürlü olması 
Tek yönlü bilgi aktarabilmesi 

12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi etik kavramına ilişkin olarak doğru bir ifadedir?


Bir felsefedir.
Gelenek, töre ve değerlerdir.
Toplumsaldır.
Daha çok psikolojiktir.
Standardı yoktur.

13.Soru

Şirketin kuruluş yeri, amacı, ürün ve hizmetleri hakkında bilginin yer aldığı rapor bölümü neresidir?


Tema

Özgeçmiş

İçerik

Öykü

Faaliyet bölümü


14.Soru

Gazetelerdeki hava durumu haritaları veya ekonomiyi anlatan istatistiksel verileri gösteren grafiklere verilen genel ada ne denir?


İnfografikler

Diyagramlar

İstaGrafik

Görsel grafik

Fotografik


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi reklam metinleri açısından dikkat edilmesi gereken noktalardan biri değildir?


Uzun cümlelerin tercih edilmesi

Seçilen kitlenin eğitim ve kültür düzeyine göre yazılması

Soyut sözcüklerin yerine somut sözcüklerin kullanılması

Ana temaya bağlı kalınması

Abartıdan ve klişelerden uzak durulması


16.Soru

İçerisinde belirli bir grubu ilgilendiren haberlerin yer aldığı, basılı, küçük bir gazete ya da broşüre ne ad verilir?


Kurum yayını
Kurum gazetesi
Haber bülteni
Kurum dergisi
Kurum kimliği

17.Soru

Rapor yazma süreciyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?


Yıllık raporu yazarken en önemli sorun tema oluşturmaktır.

Yönetim kurulunun mektubu yönetim kurulu üyelerinin ağzından olmalıdır.

Resmiyet derecesi biçim hakkında sorulan ilk şeydir.

Raporda zamanlamaya uyma zorunluluğu yoktur.

Öykü eğilimler ve belirsizlikler hakkında da bilgi vermemelidir.


18.Soru

Afişler için hangisi söylenemez?


Afiş bir reklam türüdür.

Afişlerin ortak noktası uzun metinleridir.

Turizm ve gıda sektörleri afişlerden çok yararlanır.

Kültürel afiş şeklinde bir afiş türü vardır.

Afişler tek taraflı duyuru araçlarıdır.


19.Soru

Rapor veya teklifte girişin hemen sonunda yazılan bölüm aşağıdakilerden hangisidir?


Mektup

Genelleyici özet

Ana bölüm

Referanslar

Bibliyografya


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kriz iletişim plan taslağında yer alan maddelerden biri değildir?


Planlama

Eleştirme

Tetikleyici etkinlikler

Düzeltme

Değerlendirme