Hareketli Görüntünün Tarihi Final 18. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Hollywood’un kapitalist sanayinin entegre bir merkezi olması, sinemanın hangi adla tanımlanmasını beraberinde getirmiştir?


Tekel

Tröst

Kültür endüstrisi

Kapital

Yöndeşme


2.Soru

Teknolojik determinizme ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?


Bu kavramın diğer adı teknolojik belirleyiciliktir
Amerikalı sosyolog Thorstein Veblen tarafından ortaya atılmıştır
Toplumların yapılarının sahip oldukları teknolojiler tarafından belirlendiğini varsayar
Enformasyon teknoloji devrimi olarak ifade edilir
Toplumların kültürel değerlerinin sahip oldukları teknolojiler tarafından belirlendiğini varsayar

3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yeni medya özelliklerinden değildir?


Sayısal dönüşüm
Taşınabilirlik
Eş zamansızlık
Zaman ve mekan sınırlılığı
Ağ erişimi

4.Soru

Filmin günümüzde dahi devam ettiği tartışılan videoya karşı üstünlüğü aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmektedir?


Amatör kullanıma hizmet ediyor olması

Fotoğraf sanatı kökeninden geliyor olması

Kullanıcı dostu olarak nitelendirilmesi

Renk-görüntü çözünürlüğünün yüksek olması

Ekonomik yönden erişilebilir nitelikte olması


5.Soru

Eisenstein sinemasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?


İki farklı olayla ilgili çekimleri art arda birleştirerek; izleyicide duygusal olarak yeni bir anlam zinciri kuran çarpıcı kurgu kavramını kullanmıştır.

Kurguyu yaratıcı bir dil gibi kullanır ve matematik formülü gibi kurgu ile belli bir formül yakalar.

Eisenstein’e göre kurgudaki art arda sıralanan çekimler a+b=ab şeklinde formüle edilir.

Aleksandr Nevski, yönetmenin baştan sona sesli çektiği ilk filmidir.

Eisenstein, kurgu ve içeriğin birbirini destekleyen iki unsur olduğunu düşünür.


6.Soru

Edwin S. Porter’la ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


İlk kez kamera hareketlerini, filmdeki aksiyon ve sahnenin duygusal etkisini artırmak için kullanmıştır.
Amerikalı Bir İtfaiyecinin Hayatı adlı filmiyle, paralel kurguyu kullanan bir sinema anlayışının ilk örneğini vermiştir.
Edison’un laboratuvarında çalışırken film yapım süreciyle ilgili birçok yeniliği keşfetmiştir.
Amerikalı ilk önemli sinemacılardan biri kabul edilir.
Porter’ın başyapıtı olan Büyük Tren Soygunu uzun planların ilk defa kullanıldığı filmdir.

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi analog veriye göre daha kolay saklanabilir ve verileri aynı anda ve zaman gerektirmeden yeniden işleme ve manipüle etme olanağı kazandırır?


Ağ erişimi
Yöndeşme
Eş zamansızlık
Etkileşimsizlik
Sayısal dönüşüm

8.Soru

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Dada sanat akımı çerçevesinde değerlendirilemez?


Emmy Hennings

Richard Huelsenbeck

Jean Arp

Huho Ball

Naum Gabo


9.Soru

Gerçeklik ve biçimci geleneği sentezlemeye çalışan sinema kuramcısı kimdir?


Jean Mitry

Christian Metz

Andre Bazin

Slavoj Zizek

Siegfried Kracauer


10.Soru

Günümüzde cep telefonlarının aynı zamanda bir müzik çalar, bir radyo alıcısı, ki¬mi zaman bir televizyon alıcısı ve bir ağ iletişim ortamı olabilmesini aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?


Taşınabilirlik

Eşzamansızlık

Etkileşimlilik

Yöndeşme

Ağ erişimi


11.Soru

Sinematograf adını verdikleri cihazın patentini alarak, film tarihinin bafllangıcına imza atan isim aşağıdakilerden hangisidir ?


George Meliés
Lumiére Kardeşler
Robert Houdin
Edison
Edwin S. Porter

12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Melies’in, Jules Verne’nin (1828-1905) romanından esinlenerek çektiği, sinema tarihinin ilk bilim kurgufilmi olarak kabul edilir ?


Olanaksıza Doğru Seyahat (Le Voyage a Travers l’Impossible, 1904)
Deniz Altında Yirmi Bin Fersah (Lieues Sous en Les Mers, 1907)
Ay’a Seyahat (Le Voyage Dans la Lune, 1902)
Amerikalı Bir İtfaiyecinin Hayatı (The Life Of An American Fireman, 1903)
Büyük Tren Soygunu (The Great Train Robbery, 1903)

13.Soru

Ötemevcudiyet kavramı ile ilgili verilen özellikler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?


Arayüzlerde kişiye göre değişim yapılması

Sanal Gerçeklikle bağlantısı vardır

Duygusal ve duyusal bir deneyim içerir

Fiziksel bir ortamda var olmayı sorgulatır

İnsan bedeninin varlık sınırlarını yok eder


14.Soru

Yayın sistemlerinin içerisinde hangisinde Letter Box formatında izlenebilir?


HD-DIVINE

HDTV

Super Hi-Vision

Hi-Vision

PALplus


15.Soru

Sinematografın öncülü olarak kabul edilen araç aşağıdakilerden hangisidir?


Diyorama

Thomtrop

Fonograf

Strobiskop

Büyülü Fener


16.Soru

Hollywood’un kapitalist sanayinin entegre bir merkezi olması, sinemanın hangi adla tanımlanmasını beraberinde getirmiştir?


Tekel

Tröst

Kültür endüstrisi

Kapital

Yöndeşme


17.Soru

Portapak ile ilgili olarak aşağıdaki seçeneklerde verilen tanımlardan hangisi doğrudur?


Video kayıt ortamlarına verilen addır

Film tekniğinde kullanılan renk aygıtıdır

Görsel efekt kullanım aracıdır

Video piksellerine verilen addır

Taşınabilir ilk video kameradır


18.Soru

Bir birey çevrimiçi olarak sanal topluluklarla iletişim kuruyorsa bu bireyin iletişiminin hangi özelliğinden en fazla faydalandığı söylenebilir?


Temsil Sistemi

Yöndeşme

Arayüz Tabanlı İletişim

Kişiselleştirme

Ağ Erişimi


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ilk kez videoyu sanat ortamına aktaran kişidir?


John Cage

Joseph Beuys

Yoko Ono

Nam June Paik

Andy Warhol


20.Soru

Film üzerindeki noktacıkların veya elektronik resim üzerindeki beneklerin sayısı ile açıklanan tanım aşağıdakilerden hangisidir?


Frame

Çözünürlük

HD

VR

2K