Hukukun Temel Kavramları Ara 16. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Bir borç ilişkisinde borcunu kendi rızasıyla yerine getirmeyen borçlunun devlet gücü aracılığıyla bu borcunu yerine getirmesini sağlayan bir yaptırım hangisidir?


Ceza

Tazminat

Kısmi butlan

Geçersizlik 

Cebri icra


2.Soru

İyilik- kötülük, doğruluk- yanlışlık gibi çeşitli konular hangi kuralların değer yargılarıdır?


Görgü Kuralları

Ahlak Kuralları

Din Kuralları

Görgü Kuralları

Medeniyet Kuralları


3.Soru

Bir kimsenin hukuka aykırılık oluşturan kusurlu bir davranışı sonucu başkasına verdiği zararın o kişiye ödettirilmesine ne ad verilir?


Cebri icra

Ceza

Geçersizlik

Tazminat

Yükümlülük


4.Soru

Taraflarca kararlaştırılan hususun farklı anlama gelebilecek yönlerini açığa  kavuşturulmasına yardımcı olan hukuk kuralı aşağıdakilerden hangisidir? 


Emredici hukuk kuralları

Tamamlayıcı hukuk kuralları

Yorumlayıcı hukuk kuralları

Tanımlayıcı hukuk kuralları

Diğer hukuk kuralları


5.Soru

Normlar hiyerarşisine göre yönetmelikler sırası ile hangilerine aykırı olamaz?


Anayasa- Cumhurbaşkanlığı kararnamesi-Kanun-Uluslararası Sözleşme

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi-Kanun-Uluslararası sözleşme-Anayasa

Kanun-Uluslararası sözleşme-Cumhurbaşkanlığı kararnamesi- Anayasa

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi-Uluslararası sözleşme-Anayasa-Kanun

Anayasa-Kanun-Uluslararası sözleşme-Cumhurbaşkanlığı kararnamesi


6.Soru

Karşılaştırmalı hukukta hukuk sistemleri belirli kümelere ayrılarak sınıflandırılır. Aşağıdakilerden hangisi bu sınıflandırma ölçütlerinden biri değildir?


Ekonomi

Irk

Hukuk tekniği

Dil

Ortak tarihsel geçmiş


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi büyük Roma hukukçusu Gaius’e göre kurumlardan biridir?


Kişiler , şeyler ve davalar

Kişiler, şirketler ve devlet

Aile, davalar ve hakkaniyet

Kişiler, ortak hukuk, hakkaniyet

Davalar, şeyler, ortaklıklar


8.Soru

Ceza mahkemeleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Genel ve özel ceza mahkemeleri olarak iki gruba ayrılır.

Asliye ceza mahkemeleri tek hâkimlidir. 

Yürütülmekte olan soruşturma ile ilgili olarak Cumhuriyet savcısının kararına karşı sulh ceza hakimliğine itiraz edilebilir. 

Ceza mahkemeleri, bulundukları il veya ilçenin adı ile anılır. 

Ağır ceza mahkemeleri tek hâkimlidir. 


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesinin görev ve yetkileri arasında yer almaz?


Yüce divan sıfatıyla diğer merciileri yargılamak

Siyasi partilerin kapatılmasına karar vermek

Milletvekillerinin dokunulmazlıklarını kaldırmak

Kanunların anayasaya aykırılığını denetlemek

Hukukun aynı şekilde uygulanmasını sağlamak


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Avrupa İnsan hakları mahkemesinin organlarından biri değildir?


Genel kurul

Komite

Senato

Daire

Büyük daire


11.Soru

Türk Medeni Kanunu'nun hazırlanması aşamasında hangi ülkenin Medeni Kanunu'nu benimseme yoluna gidilmiştir?


İsviçre

Fransa

Almanya

Hollanda

İspanya


12.Soru

"Kamu idarelerinin etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak çalışması ve kamu kaynaklarının öngörülen amaçlara ve kanunlara uygun olarak elde edilmesi, muhafazası ve kullanılması için gerekli denetimin gerçekleştirilmesi ve sorumluların hesap ve işlemlerinin kesin hükme bağlanmasıdır." amacıyla hareket eden yargı kolu aşağıdakilerden hangisidir?


Anayasa yargısı

Uyuşmazlık yargısı

Mali yargı

İdari yargı

Adli yargı


13.Soru

  1. Önceki genel, sonraki özel bir kanun ise genel kanun özel kanunu yürürlükten kaldırır.
  2. İki kanun da özel kanun niteliğindeyse iki özel kanundan eskisi yürürlükten kalkar.
  3. İki kanun da genel nitelikteyse iki genel kanundan eskisi yürürlükten kalkar.
  4. Önceki özel, sonraki genel bir kanun ise ilke olarak özel kanunun uygulanmasına devam edilir. Ancak bazı durumlarda farklı uygulamaya da gidilebilir.

Kanunların zımnen ilgası ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?


I, II, III ve IV

I, II ve III

II, III ve IV

I ve III

II ve IV


14.Soru

Aşağıdaki ülkelerden hangisi Common Law hukuk sistemine dahildir?


Fransa

Almanya

İsviçre

Avusturya

Amerika Birleşik Devletleri


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, Asliye hukuk mahkemesinin davalara bakar? 


Kira ilişkisinden doğan tüm uyuşmazlıkları konu alan davalar ile bu davalara karşı açılan davalara,

Dava konusunun değer veya miktarına bakılmaksızın malvarlığı haklarına ilişkin davalarla, şahıs varlığına ilişkin davalara,

Taşınır ve taşınmaz mal veya hakkın paylaştırılmasına ve ortaklığın giderilmesine ilişkin davalara,

Taşınır ve taşınmaz mallarda, sadece zilyetliğin korunmasına yönelik olan davalara,

Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile diğer kanunların, sulh hukuk mahkemesi veya sulh hukuk hâkimini görevlendirdiği diğer davalara,


16.Soru

Hukuk kurallarına aykırı bir biçimde yapılmış idari işlemlerin idari yargı organlarınca ortadan kaldırılması hâlinde karşılaşılan yaptırım türü aşağıdakilerden hangisidir?


Ceza

Cebri icra

Butlan

Geçersizlik

İptal


17.Soru

Genel kabul gören bir yaklaşıma göre aşağıdakilerden hangisi sosyal düzen kurallarından biri değildir?


İletişim kuralları

Din kuralları

Ahlak kuralları

Görgü kuralları

Hukuk kuralları


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi idarî yargı kolunda görevli bir mahkemedir?


Tüketici Mahkemesi

İş Mahkemesi

İcra Mahkemesi

Vergi mahkemesi

Kadastro Mahkemesi


19.Soru

Adlî ve idarî yargı merciileri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözmekle görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir? 


Anayasa Mahkemesi 

Yargıtay 

Sayıştay 

Uyuşmazlık Mahkemesi 

Ağır ceza mahkemesi 


20.Soru

Kanunun öngördüğü kurucu unsurlara sahip olan ancak kanunun emredici hükümlerine aykırı olarak yapılan hukuki işlemler aleyhine uygulanan yaptırım aşağıdakilerden hangisidir?


Yokluk

Kesin hükümsüzlük

İptal edilebilirlik

Tek taraflı bağlamazlık

Nispi butlan