İdare Hukukuna Giriş Ara 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I. Konu yönünden yetkisizlik

II. İşlev gaspı

III. Fiili memurluk

Yukarıda verilen sakatlıklardan hangisi, ilgili idari işlemin yokluğu sonucunu doğurur?


Yalnız I

Yalnız II

I - II

I - III

II - III


2.Soru

DMK'ya göre, özel bir meslek bilgisine ve uzmanlığa gerek gösteren, geçici işlerde ve zorunlu durumlara özgü olmak üzere kullanılan kamu personeline ne ad verilir?


Sözleşmeli personel

İşçi

Memur

Diğer kamu görevlisi

Taşeron


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi geniş anlamd kamu görevlilerinin sınıflandırılmasında kullanılan ölçütlerden biri değildir?


Göreve alınmaları yönünden

Ücret yönünden 

Süre yönünden

Uygulanan hukuk dalları yönünden 

Aldıkları eğitim yönünden 


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi memur alımında uygulanan genel koşullardan biri değildir? 


Vatandaşlık

Yaş

Öğrenim durumu

Mahkumiyet

Teknik bilgi


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mal varlığını oluşturan kısımlardan biridir?


Aktif kısım

Maddi kısım

Kamusal kısım

Özel kısım

Manevi kısım


6.Soru

İdari açıdan özellik taşıyan bazı hizmetlere, yine îdâri sebeplerle ana personel rejimine bağlı kalınmaksızın memur atanabilme imkanı sağlayan kadrolara ne ad verilmektedir?


Sözleşmeli personel

Kamu görevlileri

İstisnai memurluk

İşçiler

Aday memur


7.Soru

Aşağıda verilen mesleklerden hangisi dar anlamda kamu görevlileri kavramı kapsamında değerlendirilmektedir?


Belediye Başkanı

Bakan

Hakim

İhtiyar Meclis Üyesi

Cumhurbaşkanı


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "Adsız Düzenleyici İşlem" türlerinden biridir?


Tüzükler

Cumhurbaşkanı kararları

Yönetmelikler

Kayıt işlemleri

Belediye yıkım kararları


9.Soru

I. (M)’nin içinde bulunduğu memurluk statüsü, istisnai memurluk olarak ele alınmaktadır.

II. (M)’nin statüsü, idarenin geniş takdir yetkisine sahip olması nedeniyle, atamalarda daha güvenceli kabul edilmektedir.

III. Vali (M) ile Lahey Büyükelçisi (L), istisnai – genel memurluk ayrımında farklı taraflarda bulunmaktadır.

K şehrinde vali olarak görev yapmakta olan (M)'nin içinde bulunduğu memurluk statüsü ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I - II

I - III


10.Soru

Memur olmanın kişinin isteğine bağlı olması, hiç kimsenin isteği dışında
memur olmaya zorlanamamasına ne ad verilir?


Eşitlik ilkesi

Kanunilik İlkesi

Liyakat ilkesi

Kariyer ilkesi

Serbestlik ilkesi


11.Soru

Memurlar, sözleşmeliler ve işçiler şeklinde kamu kesiminde çalışan görevlileri üç grupta toplayan kanun aşağıdakilerden hangisidir?


654 sayılı kanun 

655 sayılı kanun

656 sayılı kanun

657 sayılı kanun

658 sayılı kanun


12.Soru

Devletin özel mülkiyetindeki bir malın, orta malı veya hizmet malı hâline getirilmesi ya da bir kamusal malın, bir kamusal mal kümesinden diğerine geçirilmesi işlemine ne denir?


Sahipsiz mallar

Orta malları

Yapay kamusal mallar

Tahsis

Takip


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi zorunlu olarak göreve alınan kamu görevlilerindendir?


Askerler

Doktorlar

Hakimler

Savcılar

Öğretmenler


14.Soru

I.   Milli Güvenlik Kurulu

II.  Danıştay

III. Milli Eğitim Bakanlığı

IV.  Milli Savunma Bakanlığı

V.   Cumhurbaşkanlığı

Yukarıda verilenlerden hangileri icracı birimler arasında yer alır?


I ve II

II ve V

I, II ve IV

I, III ve V

III, IV ve V


15.Soru

Aşağıdaki işlem türlerinden hangisi bir katılma işlem yapması konusunda idareye yapılan başvuru üzerine idarenin herhangi bir cevap vermemesi durumunu ifade eder?


Yapıcı idari işlem

Belirleyici idari işlem

Yararlandırıcı idari işlem

Zumni ret işlemi

Koşul işlem


16.Soru

A üniversitesinin rektörü, üniversitenin mali güçlükler yaşadığını bu sebeple bundan sonra yalnızca doçent ve profesör kadrosundaki öğretim üyelerine bilgisayar ve sarf malzemesi sağlayabileceğini ifade etmiştir.

Yukarıdaki örnek Türk İdare Teşkilatına hakim olan genel ilkelerden hangisinin sakıncaları arasında yer alır?


İdârenin kanuniliği ilkesi

merkezden yönetim ve yetki genişliği ilkesi

yerinden yönetim ilkesi

idârenin kamu tüzel kişilerinden oluşması ilkesi

idârenin bütünlüğü ilkesi


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi idari işlemin özelliklerinden biri değildir?


İdari işlemden etkilenecek kişinin sonucu kabul edip etmemesi önemlidir

İdari işlemler kamu yararını gerçekleştirmek için yapılır

İdari işlemler yürütülebilir işlemlerdir

İdari şlemlerin içeriği ve yapmakla yetkili kılınan kamu görevlileri, önceden yasalarla saptanmıştır

İdari işlemler, hukuka uygunluk karinesinden faydalanırlar ve yasalara uygun olarak yapılmaları gerekir


18.Soru

Kişinin kendisi hakkında atama, seçim veya sözleşme yapılmadan fiilen idâre adına işlem yapması durumuna ne ad verilir?


Yetki gaspı

Yetki aşılması

Fiili memurluk

Yokluk

Kazanılmış hak


19.Soru

İdârî vesayetle hiyerarşinin karşılaştırılmasında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?


Hiyerarşi ilişkisi, sadece merkezden yönetime özgü bir kavram olmayıp tüm kamu tüzel kişilerinin bünyelerinde bulunmaktadır. Buna karşılık idârî vesâyet merkez konumdaki idâre ile yerinden yönetim idâresi arasında var olan bir ilişkidir.

Hiyerarşik denetim, hiyerarşi ilişkisinden kaynaklandığı için, bazı istisnalar dışında ayrıca yasal düzenlemelerde gösterilmesine gerek yoktur. Hâlbuki idârî vesâyet denetimi, yasaların öngördüğü durumlarda ve öngörüldüğü biçimde var olan, “yasa ile düzenlenmesi gereken” istisnaî bir denetimdir.

Hiyerarşik denetim yetkisi, hukuka uygunluğun yanında, yerindelik nedeniyle de kullanılabilir. Buna karşılık, vesâyet denetimi ancak ve ancak hukuksal açıdan yapılabilir.

Hiyerarşi ile idârî vesâyet arasındaki önemli farklardan birisi de hiyerarşik âmirin astına emir ve direktifler vererek mevzuatın nasıl uygulanacağını gösterme imkânına sahip olmasına karşılık, vesâyet makamının böyle bir yetkisinin bulunmamasıdır.

Kural olarak, hiyerarşik üstler astlarının yerine geçerek işlem yapamazlar ancak vesâyet makamları yerinden yönetim idâresinin yerine geçerek işlem yapabilirler.


20.Soru

"Kamu hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak üzere memurun atandığı belirli yetki, hak, ödev ve sorumlulukla donatılmış görev yeri" şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Sınıflandırma

Kıdem

Kadro

Kariyer

Liyakat