İktisadi Düşünceler Tarihi Ara 10. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi milattan önce 4. ve 3. yüzyıllarda yaşamış olup, Yunanlı filozof Aristo ile çağdaş olan Hintli devlet adamı ve düşünürdür?


Platon

Kautilya

Ksenofon

Sokrates

Albertus Magnus


2.Soru

Avrupa iktisadi düşüncesinde ve ulusal ekonomi politikasında 15.-18. yüzyıllar aralığını kapsayan döneme ne ad verilir?


Merkantilizm

Romantizm

Nihilizm

Kapitalizm

Doktrin


3.Soru

Liberal iktisadi düşüncenin temel ilkelerinden rasyonel birey neyi ifade eder?


Bireylerin kendi çıkarlarına göre hareket ederken uzun dönemde de toplumun refahını artıracak şekilde hareket ettiklerini öngörür.

Birey, toplumların tüm yapılarından üstün olduğunu ve bireyin hakları da toplumdan önce var olduğunu söyler.

Bireyin baskı ve zorlama olmaksızın istediğini yapması ve istediği gibi davranabilmesini öngörür.

Bireye ve birey aklına güvenmeye, doğal düzen ve doğal haklar yasasına, özgürlük ve toplumsal rıza anlayışını öngörür.

Bireyi temel alan ve onu sınıf, toplum, halk, millet, devlet gibi kurumlardan üstün sayan anlayışı savunur.


4.Soru

I. Doğal Düzen

II. Saldırgan Dış Ticaret

III. Ekonomik Tablo 

Verilenlerden hangisi ya da hangileri Fizyokrat düşüncenin esasları arasındadır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I ve III

II ve III


5.Soru

Verilenlerden hangisi Merkantalistlere yöneltilen eleştiriler arasındadır?


Ekonomik alanda tarımı geliştirmek için feda edilen endüstri faaliyetlerini azaltmışlardır.

Toplumun sosyal yapısında ekonomik güç açısından birbirlerine yabancılaşmış farklı sınıflar yaratmıştır.

Sömürgeleri olan devletler, sömürgelerindeki sanayilerin gelişimlerini teşvik etmişlerdir.

Yerel firmalar teknoloji liderliğini ele geçirmiş ve ülke dışındaki hammaddelerin mülkiyetini almışlardır.

Ülkeye altın girmesini önlemek için ekonominin her alanına müdahale etmektedir.


6.Soru

Merkantilist düşünceye göre, ülkelerin zenginliğinin tek kaynağı o ülkenin sahip olduğu hangi değerli maden miktarlarına bağlıdır?


Demir ve krom.

Platin ve kalay.

Altın ve gümüş.

Magnezyum ve demir.

Kuartz ve uranyum.


7.Soru

Adam Smith kullanım ve değişim değeri olmak üzere iki değerden söz etmiştir. Smith, bu konuda elmas ve su örneğini vermiştir. Suyun değeri bunlardan hangisinde ele alınır?


Değişim değeri

Piyasa fiyatı

Tabii fiyat

Kullanım değeri

Değişir sermaye


8.Soru

"Ücret Teorisi" üzerinde duran ve ücreti, doğal ücret ve piyasa ücreti olarak ikiye ayıran düşünür aşağıdakilerden hangisidir?


A. Smith

J.S. Mill

J.B. Say

D. Ricardo

R. Maltus


9.Soru

Belli bir bilim topluluğu tarafından paylaşılan bütün inançları, değerleri ve teknikleri kapsayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Paradigma

Relativizm

Absolutist

İktisadi analiz

Bilimsel gerçeklik


10.Soru

Stokçuluğu öngören Hornigk, “Devletin çıkarı halkın çıkarıdır.” diyen Schröder, ulusal zenginliği altın stoklarından ibaret bulan Sechendorff'un görüşleri hangi adla adlandırılmaktadır?


Külçeci Merkantilizm

Ticari Merkantilizm

Kameralizm

Colbertizm

Sanayi Merkantilizmi


11.Soru

Ticaret Dengesi kuramının kurucu olan ve yıllarca devlet adamlarının başvurduğu İngiltere’nin Dış Ticaret Yoluyla Zenginleşmesi isimli risalenin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?


William Petty

Thomas Mun

Jean Bodin

Adam Simmith

Jean Baptiste Colbert


12.Soru

Sınıf çatışmasının kapitalistlerle toprak ağaları arasında değil de kapitalistlerle (burjuvazi) işçi sınıfı (proleterya) arasında olduğunu savunan iktisadi düşünce aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir.


Karl Marx (1818-1883)

Joseph Proudhon (1809-1865)

Georges Sorel (1847-1922)

Louis Blanc (1811-1882)

Eduard Bernstein (1850-1932)


13.Soru

İslam düşüncesindeki "tadbir-al manzir" kavramı aşağıdaki antik Yunan kavramlarından hangisiyle aynı anlama gelmektedir?


Oikonimikos

Oikonomia

Chrematistikos

Logismos

Praksis


14.Soru

Kapitalist sistemin en temel yapıtaşları Karl Marx’a kadar hangi anlamda incelemeye tabi tutulmamıştır?


Fayda Maliyet

Materyalist

Emek Değer

Sermaye

Potansiyel Gelir


15.Soru

Merkantalistler tarafından kabul gören ve dolaşımdaki paranın bol olmasını öngören teori aşağıdakilerden hangisidir?


Miktar Teorisi

Likidite Teorisi

Mevduat Teorisi

Birikim Teorisi

Dolaşım Teorisi


16.Soru

 “Bir ülkenin en büyük hazinesi iyi beslenmiş insan sayısıdır" görüşünü öne sürerek nüfus artışını savunan merkantilistlerin bu savunma için ileri sürdüğü neden nedir?


İhracat fazlasının, daha çok insanın daha düşük ücretlerle çalışarak sağlanabileceği düşüncesi.

Sistem için emek yoğun teknolojinin kullanılması düşüncesi.

Korumacılıkta emek yoğun üretim tekniklerin gerekli olduğu düşüncesi.

Nüfus artışının iktisadi sistemde büyük önem taşıdığı düşüncesi.

Diğer ülkeler ile rekabette, işgücü arzı açısından rekabetçi olmanın gerekli olduğu düşüncesi.


17.Soru

Klasik iktisada bir tepki veya alternatif düşünce oluşturan; klasik iktisadi analizlerin evrensellikten uzak olduğunu öne süren ve dönemin iktisadi sonuçlarına karşı çıkan (özellikle İngiltere’ye karşı) düşünce hangisidir?  


Marksist  Sosyalist Düşünce.

Alman Tarihçi Okulu.

Milli İktisat Doktrini.

Ulusal Sosyal Düşünce Doktrini.

Ulusal Siyasal Doktrin. 


18.Soru

Karl Marx hangi yüzyılda yaşamıştır?


17. yüzyıl

18. yüzyıl

19. yüzyıl

20. yüzyıl

21. yüzyıl


19.Soru

Platon’dan sonra, zihinde kurgulanan bütün zihni tasarımlara, düzenlere, .......  denmesi adet olmuştur.Yukarıdaki cümleyi aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğru tamamlar?


Greko-Romen

Judeo-Christo

Tağşiş

Polis

Ütopya


20.Soru

Marksizmi Hıristiyanlığa daha yakın bulan; Marxizmin söylemlerinin genelindeki doğruluğu Ortodoks Marksistler gibi bilimsel temellere bağlamaya çalışmak yerine bu doğruluğun fikirsel ve etik anlamda proleteryanın korunmaya çalışılmasından kaynaklandığını düşünen filozof aşağıdakilerden hangisidir?


Joseph Proudhon (1809-1865)

Eduard Bernstein (1850-1932)

Louis Blanc (1811-1882)

Georges Sorel (1847-1922)

Karl Rodbertus (1805-1875)