İktisadi Düşünceler Tarihi Ara 11. Deneme Sınavı

Toplam 12 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Fizyokratlara göre organik ekonomi bütününü oluşturan unsurlardan biri değildir?


Harcama

Üretim

Tüketim

Değişim

Amortisman


2.Soru

Milattan önce 4. yüzyılda yaşamış, Oikonomikos/oikonomía adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?


Guan Zhong

Platon

Aristo

Ksenofon

Caton


3.Soru

Toplumsal ve ekonomik alanlarda, fizyokrasi’nin esasını oluşturan; toplumun işleyişinin de fiziksel olaylarda olduğu gibi gerçekleştiğine neden olarak sunulan; dolayısıyla da devletin bu işleyişi bozmamak için toplumsal ve ekonomik alanlara müdahale etmemesi gerektiği düşüncesine temel olan ve de özel mülkiyet ve ekonomik serbestiye dayanan "düzen" düşüncesi hangisidir?


Doğal düzen.

Pozitif düzen.

Normatif düzen. 

Liberal düzen.

Korumacı düzen.


4.Soru

İktisadi istatistiğin, demografinin ve iktisadi düşüncenin kurucusu sayılan William Petty'nin  “politik aritmetik” adını verdiği kantitatif yöntemi nedir?


Miktar teorisinin ilk formülasyonu

Ticaret dengesini sağlamak için ithalatın azaltılıp ihracatın çoğaltılması

Dış ticaretin ülke içindeki ekonomiye canlandırıcı etkisinin olduğu

Toprağın değerinin ve rantının belirlenmesi

Ülkenin satın aldığından daha fazla satması mantığına dayanması


5.Soru

I. İbni Haldun'ın nin en tanınmış eseri Türkçe’ye çevrilmiş olan İhya u Ulumi’d Din adlı eseridir.

II. Antik Yunan düşüncesindeki oikonomia terimi, tadbir al- manzil olarak İslam düşüncesine geçmiştir.

III. Tusi, vergilerin artmasına karşın vergi hasılatının düşeceğini söyleyip bu analiziyle Laffer Eğrisini öngörmüştür.

Orta Çağ İslam Dünyasında iktisadi düşünce ile ilgili verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I ve III

II ve III


6.Soru

Genel denge modellerine öncülük eden ekonomik tablo aşağıdakilerden hangisini gösteren ilk denemedir?


Net ürün

Gelir dolaşımı

Harcama

Sermaye birikimi

Vergi miktarı


7.Soru

Karl Marx’a göre sınıf çatışması hangi sınıflar arasında gerçekleşir?


Kapitalistlerle toprak ağaları arasında

Kapitalistlerle işçi sınıfı arasında

Kapitalistlerle devlet arasında

İşçi sınıfı ile devlet arasında

İşçi sınıfı ile dış ülkeler arasında


8.Soru

Belli bir bilim topluluğu tarafından paylaşılan bütün inançları, değerleri ve teknikleri kapsayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Bilimsel araştırma programı

Bilimsel bilgiye ulaşma

Bilimsel devrimler

Paradigma

Katı çekirdek


9.Soru

"Altın ve gümüşün fazlalığı zamanla İspanya’da fiyatların yükselişine sebep olmuştur. XVI. yüzyılın ortalarından itibaren İspanya’da fiyatlar XV. yüzyıla göre üç misli artmıştır." önermesi, ekonomide makro iktisadi istikrarsızlıklardan hangisine yönelik açıklamadır?    


İşsizlik.

Deflasyon.

Enflasyon.

Genişleme.

Daralma.


10.Soru

I. Aydınlanma çağı

II. Sanayi devrimi

III. Feodal lordlukların güçlenmesi 

Verilenlerin hangisi ya da hangileri klasik iktisadın oluştuğu şartlar arasındadır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I ve III

II ve III


11.Soru

I. Teknik gelişmelerin üretim alanına uygulanması ile doğmuştur.

II.  Sanayi Devriminin yarattığı ortamda burjuvazi güçlenmiştir.

III.  Ortaya ferdiyetçi, akılcı ve yaşama her şeyden fazla değer veren “rasyonel birey” çıkmıştır.

Sanayi devrimi ile ilgli verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I ve III

II ve III


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi  İspanyol merkantilizminin temellerini oluşturan unsurlardan değildir? 


Altının ülkeden çıkışının yasaklamak

İhracat bedellerinin ülkeye getirilmesini zorunlu kılmak

Ülke parasının değerinin düşürmek

İhraç edilen malların bedelini kısmen altın olarak ülkeye getirmek

İhraç edilen malların bedelini üçüncü bir ülkede biriktirmek