İktisadi Düşünceler Tarihi Final 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

İnsanların kendilerine en az maliyet yükleyecek ve en fazla fayda veya kazanç sağlayacak seçenekleri tercih etmelerine ne ad verilir?


Maksimizasyon

Rasyonellik

Optimizasyon

Minimizasyon

Artık değer


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumcu iktisatçıların ön kabulüdür?


İnsanlar faydalarını maksimize etmek isterler

Firmalar kârlarını maksimize etmek isterler

İktisadi davranışları kurumlar belirler

Kurumların varlığının nedeni işlem maliyetleridir

Ekonomik büyümenin kaynağı kurumlardır


3.Soru

Wicksell'e göre parasal değişkenlerden etkilenmeyen sermayenin reel getirisini ne ifade eder?


Reel faiz oranı

Nominal faiz oranı

Doğal faiz oranı

Reel döviz kuru

Nominal döviz kuru


4.Soru

Yeni klasik iktisat yaklaşımının merkez bankalarının ekonomiye müdahalesine karşı geliştirdiği hipotez aşağıdakilerden hangisidir?


Rasyonel beklentiler hipotezi

Uyumcu beklentiler hipotezi

Politika etkisizliği hipotezi

Sürekli gelir hipotezi

Klasik miktar hipotezi


5.Soru

Firma davranışlarının çözümlenmesinde marjinal değerleri kullanan ve monopol teorisine ilk önce katkıda bulunan iktisatçı hangisidir?


William Stanley Jevons.

Johann H. Von Thünen.

Augustin Cournot.

Jules Dupuit.

 F. Herman Gossen.


6.Soru

Keynes'e göre tam istihdamın gerçekleşmesini engelleyen en önemli nedenlerden biri aşağıdakilerden hangisidir?


Bütçe açıkları

Yüksek ücretler

Sendikalar

Olumsuz beklentiler

Ücret ve fiyatların katılığı


7.Soru

İşverenlerin zımni bir sigortalama sağlayarak işçilerinin risklerini yüklenmeleri durumu hangi teoriyle açıklanır?


Etkin ücret teorisi

İçerdekiler-dışardakiler teorisi

Yapışkan ücret teorisi

Zımni sözleşme teorisi

Asimetrik enformasyon modeli


8.Soru

Neoklasik İktisadı bir sentez olarak sunarak iktisadın bağımsız bir disiplin olarak doğmasına yol açan iktisatçı kimdir?


Marshall

Smith

Keynes

Menger

Pareto


9.Soru

Amerika’nın ilk matematiksel iktisatçısı aşağıdakilerden hangisidir?


Knut Wicksell

Irving Fisher

Edward Hastings Chamberlin

Joan Robinson

Alfred Marshall


10.Soru

  1. Açık piyasa işlemleri parasal büyüme kuralına uygun olarak yürütülmelidir.
  2. Merkez bankası, ticari bankaların kendi kasasında bulunan mevduatlarına piyasa faiz oranlarından daha fazla faiz ödemelidir.
  3. Merkez bankasının zorunlu rezerv oranlarını değiştirme olanağı ortadan kaldırılmalıdır.

Milton Friedman yukarıdakilerden hangisi ya da hangilerini parasal istikrar için önermiştir?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve II

I ve III


11.Soru

Keynes’e göre ekonomilerde her zaman büyüme ve daralmalar olabilir, bunun sebebi Keynes’e göre nedir?


Çünkü marjinal verimlilik faiz oranlarına bağlıdır.

Çünkü çıktılar büyük çaplı değişimlere izin vermez.

Çünkü planlanan yatırım harcamaları sürekli değişir.

Çünkü ulusal gelir ile beklenen yatırımların maliyeti arasında ters ilişki vardır.

Çünkü işçilerin reel geliri birden büyüktür bu durum talep fazlasına sebep olur.


12.Soru

Veblen, Aylak Sınıfın Teorisi isimli eserindeki analizini aşağıdaki kavramların hangisinin merkezi pozisyonu etrafında geliştirmiştir?


Ekonomiye devlet müdahalesi

Gösterişçi tüketim

Kıtlık

Rasyonalite

Toplu denetim


13.Soru

Kısmi denge analizini geliştiren iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?


Alfred Marshall

John M. Keynes

Milton Friedman

Augustin Cournot

William S. Jevons


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde mikro iktisat ve makro iktisadın incelediği konular doğru olarak verilmiştir?


Marjinal fayda-Marjinal maliyet

Bireyin davranışları- Ekonomik birimlerin davranışları

Kamu gelirleri- İşletme karı

Vergi oranları- Faiz oranları

İşsizlik- İstihdam


15.Soru

Neoklasik okulun Avusturya versiyonunu kurduğu kabul edilen düşünür kimdir?


Karl (Carl) Menger

Léon Walras

Stanley Jevons

F. Herman Gossen

Johann H. Von Thünen


16.Soru

Yeni klasik iktisadın merkez bankalarının ekonomiye müdahalelerine karşı geliştirdiği hipotez aşağıdakilerden hangisidir?


Politika etkisizliği hipotezi

Rasyonel beklentiler hipotezi

Sürekli gelir hipotezi

Sabit oranlı büyüme hipotezi

Uyumcu beklentiler hipotezi


17.Soru

Fiyatların genel düzeyinin sürekli olarak düşmesine ne ad verilir?


Enflasyon

Deflasyon

Devalüasyon

Kıtlık

Stagflasyon


18.Soru

Neoklasik iktisadın bugünkü ders kitaplarına girecek biçimde formüle edilmesinde en büyük katkısı olan kişi aşağıdakilerden hangisidir?


Alfred Marshall

John Stuart Mill

Vilfredo Poareto

Francis Ysidro Edgeworth

Léon Walras


19.Soru

Marshall'ın iktisat teorisine temel metodoloji alanında yapmış olduğu ve kolayloğo ve anlaşılabilirliği ile öne çıkan katkı aşağıdakilerden hangisidir?


Genel denge modeli

Kısmi denge analizi

Marjinalizm

Tüketici artığı

Maksimizasyon ilkesi


20.Soru

İşlem maliyeti kavramını geliştiren iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?


John. K. Galbraith

Ronald Coase

Thorstein Veblen

Gustav Schmoller

John R. Commons