İktisadi Düşünceler Tarihi Final 10. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Orta Çağ üniversitelerindeki öğretim yöntemleri ve düşünce ortamına
verilen ad olup 12. yüzyıldan itibaren, manastırlardaki dinî okullar dışında, üniversiteler bünyesinde gelişen düşünceler ve entellektüel uğraşlar, zamanla yeni öğretileri ve yöntemleri geliştiren ve yöntem olarak da tümdengelimci mantık çıkarsamalarını kullanan düşünce akımı hangisidir? 


Klasik okul

Skolastik/Skolastizm

Merkantilizm

Roma düşüncesi

Rasyonalizm


2.Soru

Siyasal iktisat ve iktisadi faaliyetlerin sosyal organizmanın sadece bir yönünü oluşturduğunu ve doğası gereği etkinliklerin; dini, siyasal ve sosyal yönleriyle yakından ilişkili olduğunu aşağıdaki hangi yaklaşım incelemektedir?


Klasik yaklaşım

Neoklasik yaklaşım

Keyneyen yaklaşım

Kurumcu yaklaşım

Tarihçi yaklaşım


3.Soru

Külçeci merkantilizm aşağıdaki ülkelerin hangisinde uygulanmıştır?


İngiltere

İspanya

İtalya

Almanya

Fransa


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi monetarizmin temel ilkeleri arasında yer almaz?


Paranın dolaşımı sabit değildir

Milli Gelir, cari işlemlerin nominal değerini ifade eder

Para talebini belirleyen unsurlar, gelir düzeyi ve faiz oranıdır

Paranın dolaşım hızı, bazı değişkenlerin istikrarlı bir fonksiyonudur

Milli Gelir, sürekli gelir olup servet ile ifade edilir


5.Soru

Aşağıdaki ülkelerden hangisinin tarihçi okulu iktisadi düşünceler tarihinde önemli bir yere sahiptir?


Almanya

ABD

İtalya

Fransa

İngiltere


6.Soru

1991 yılında hangi kurumcu iktisatçı Nobel ödülünü kazanmıştır?


Richard T. Ely

Ronald Coase

Gustav Schmoller

John Bates Clark

John Rogers Commons


7.Soru

Manetarizmin temeli olarak eleştirdiği klasik iktisat öngörüsü aşağıdakilerden hangisidir?


İktisadi analizlerde uzun dönemin esas alınması

Tüketicilerin rasyonelliği

Reel ücretlerin tam esnekliği

Paranın etkisizliği

Parasal sektör ve reel sektörün aynılığı


8.Soru

I. Uyumcu beklentiler hipotezine karşı geliştirdiği rasyonel beklentiler hipotezi ile makro iktisadi düşüncede devrimyaratmıştır.  II. Klasik iktisadın “paranın etkisizliği” öngörüsünü kabul eder. III. Keynes’in uzun dönemi ihmal etmesini ve kamu müdahalelerini içeren politikalarını eleştirir.  Monetarizmin düşünce yapısıyla ilgili verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I ve III

II ve III


9.Soru

Keynes'e göre 1929 Buhranına yol açan temel sebep aşağıdakilerden hangisidir?


Arz yetersizliği

İşsizliğin önlenememesi

Talep yetersizliği

Gelir dağılımı dengesizliği

Devlet müdahalesi


10.Soru

Bir malın tüketimi arttıkça tüketimde kullanılan her ilave malın faydasının bir öncekine göre daha düşük olacağı temeline dayanan azalan marjinal fayda yasasını kuran iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?


Stanley Jevons

F. Herman Gossen

August Cournot

Adam Simmith

Carl Menger


11.Soru

I- Eski kurumculara göre, rasyonel iktisadi aktörler üzerine kurulu neoklasik yaklaşım tamamen terk edilerek, yerine iktisadi davranışın kültürel bağlam içinde meydana geldiğini varsayan yeni bir yaklaşım konmalıdır. II- Yeni kurumcuların birçoğuna göre rasyonel tercih üzerine kurulu standart neoklasik yaklaşım, tamamen terk edilmek yerine yeniden düzenlenmeli ve genişletilmelidir. III- Eski kurumcular yerleşik iktisadın fayda ve kârmaksimizasyonuna dayalı analiz mantığının tümüyle terk edilmesi gerektiğini savunurken yeni kurumcular neoklasik yaklaşımın bazı varsayımlarını yeniden tanımlamak suretiyle kullanılması gerektiğini ileri sürmektedirler. IV- Yeni kurumcu iktisat yerleşik iktisadın kavramsal araçlarının kurumsal iktisadın inceleme konularanı uyarlanmasını reddetmektedirler. Eski ve Yeni Kurumcu İktisat görüşlerine ilişkin olarak yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur?


I ve II

I ve III

II ve IV

I, II ve III

I, III ve IV


12.Soru

Aşağıda verilen iktisatçılardan hangisi Nobel ödüllü ve Yeni Kurumcu iktisatçılardan biridir?


Veblen

Coase

Galbraith

Myrdal

Samuels


13.Soru

Birey davranışlarının meşrutiyet sınırlarını belirleyen ve yaptırım gücüyle desteklenen inanç ve kurallar bütününe ne denir?


İnanç

Hukuk

Kurum

Psikoloji

Sosyoloji


14.Soru

Keynesyen politikaların atlatılmasında büyük öneme sahip olduğu kriz aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


1929 Büyük Buhranı

Küresel Finansal Kriz

Petrol Krizi

Asya Mali Krizi

Kara Pazartesi


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Milton Freidman'ın ekonomik önerileri arasında yer almaz?


Devletin ekonomi üzerindeki müdahaleleri artırılmalıdır.

Destekleme alımlarına son verilmelidir.

Sübvansiyonlara son verilmelidir.

İthal kotaları ve ihracat kısıtlamaları kaldırılmalıdır.

Genel fiyat ve ücret kontrollerine son verilmelidir.


16.Soru

Aşağıdaki hangi iktisatçı yeni kurumcu iktisatçıdır?


Richard T. Ely

Gustav Schmoller

Clerence Ayres

John Bates Clark

John Rogers Commons


17.Soru

"Bir malın değeri, sağladığı faydaya bağlıdır ve bu fayda da geçmişten değil, şimdi ve gelecekte yapılacak tüketimden kaynaklanmaktadır" görüşü hangi iktisatçılara aittir?


Klasik iktisatçılar.

Neoklasik iktisatçılar.

Ordinal faydacı iktisatçılar.

Kardinal faydacı okul.

Marjinalistler.


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi monetarizmin önerilerinden biridir?


Devletin ekonomik hayat üzerindeki müdahalesi gereklidir.

Destekleme alımlarına devam edilmelidir

Genel fiyat ve ücret kontrollerine ağırlık verilmelidir.

Devlet teknik tekelleri engellememelidir. 

İthal kotaları ve ihracat kısıtlamaları kaldırılmalıdır.


19.Soru

Karşılaştırmalı üstünlük teorisi aşağıdaki hangi iktisatçıya aittir?


Adam Smith

David Ricardo

Jean Baptiste Say

John Stuart Mill

Robert Malthus


20.Soru

Aşağıdaki ikililerden hangisi Neo-klasik iktisatın üzerine kurulduğu iki temel aksiyomdur?


Mikromizasyon-Rasyonellik

Bütüncülük-Realizasyon

Tekilcilik-Maksimizasyon

Aktivasyon-Realizasyon

Rasyonellik-Maksimizasyon