İletişim Araştırmaları Ara 19. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

........, paylaşılan semboller aracılığıyla anlamların ortak kılınmasını öngören işlevsel/mekanik yaklaşımlardan toplumsal gerçekliğin yeniden üretilmesi gibi kültürel/politik yaklaşımlara kadar uzanan geniş bir yelpazeyi ortaya çıkarmaktır.

Yukarıda yer alan ifadede ki boşluk aşağıdakilerden hangisi ile doldurulmalıdır?


Bilimsel gelişme

Teknolojik bakış açısı

İletişimin temel bileşeni

İletişim teknolojisi

İletişim araştırmaları


2.Soru

Ailelerin gelir düzeyiyle çocukların aldıkları toplam eğitim süresi arasında doğrusal bir ilişki kurulacağı zaman, "gelir düzeyi" hangi değişken olarak karşımıza çıkar.


Moderatör Değişken
Bağımlı Değişken
Bağımsız Değişken
Mediatör Değişken
Süreksiz Değişken

3.Soru

Bulguların tekrarlı sınamalarda aynı sonuca işaret etmesi durumu aşağıdakilerden hangisidir?


Nesnellik

Bireysellik

Öznellik

Sınırlılık

Yöntem


4.Soru

İletişim çalışmalarının tarihine, iletişim araçlarının gelişimi bağlamında bakıldığında ilk radyo yayınının 1927 yılında başladığı ve ilk televizyonun 1968 yılında üretildiğini görülür. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?


Özellikle teknolojiye dayanan iletişim araştırmalarının oldukça geç başlaması bu durumun temel nedenidir.
İletişim araştımalarının daha önce bu tarz yeniliklere ihtiyaç duymaması bu durumun ortaya çıkmasına sebep olmuştur.
1950 yılında ilk basın yasası olan 1931 tarihli yasa yeniden değiştirilerek gazete ve dergi çıkarmak için izin alma gereksiniminin ortadan kaldırılması radyo ve televizyona olan ihtiyacı ortadan kaldırmıştır.
Radyo yayını ve televizyon üretiminin fazlasıyla maliyetli olması gazete ve derginin tercih edilmesine sebep olmuş ve bu durumu doğurmuştur.
O dönemde Türkiye Cumhuriyeti, patlak veren isyan olayları nedeniyle 1925 yılında Takrir-i Sükun Yasası’nı çıkarmış ve iletişim araştırmalarına bir süre ara verilmiştir. Bu neden bu durum ortaya çıkmıştır.

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi marka araştırmalarındaki niteliksel yöntemlerde kullanılan projektif tekniklerden biridir?


Kişiselleştirme
Kategorik biçimlendirme
Yönlendirilmiş imgeleme
İçerik çözümlemesi
Tek yönlü ayna

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gizli müşteri araştırmasının faydalarından biri değildir?


Çalışanların performansında artış sağlama

Rakipleri takip edebilme

Müşteriye verilen önemin artması

Çalışan eğitimine gerek kalmaması

   İşletmenin gelişım sürecini izleyebilme


7.Soru

I.Evren genellemesi yapılır

II.Teorik genellemeler hedeflenir

III.Araştırma amaçlarına bağlılık esastır

IV.Tekil gözlemlerle olgusal yargılara ulaşılır

V.Olgusal önermelerden hareketle hipotezler sınanır

Yukarıdakilerden hangileri “tümevarım” yaklaşımını “tümdengelim” yaklaşımından ayıran özelliklerdir?


I ve II

II ve III

III ve IV

IV ve V

II ve IV


8.Soru

Sembollerin incelenmesine ve metin okumaya dayanan eleştirel yaklaşım .................  olarak tanımlanır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?


Kültürel çalışmalar

Post-modernizm

Feminizm

Ekonomi politik

Yapısalcı dilbilim


9.Soru

18. yüzyılda Avrupa’da ortaya çıkan ve bireyin aklına verilen önemle yeniden bilimsel çalışmaların başlamasına zemin oluşturan akıma ne ad verilmektedir?


Ortaçağ felsefesi

Dini felsefe

Aydınlanma felsefesi

Propaganda 

İdeolojik uyanış


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi reklam kampanyasının hedef kitlenin tamamının karşısına çıkmadan önceki süreçte gerçekleştirilen araştırmalardır?


Ürün ismi araştırması

İhtiyacın tanımlanması

Son-Test Araştırması

Ön-Test Araştırması

Müşteri sadakati araştırması


11.Soru

Türkiye’de bilimsel anlamda iletişim çalışmalarının gelişmesine katkı sağlayan ve "ilk beşler" olarak adlandırılan araştırmacılar aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Fuat Köprülü, Pertev Naili Boratav, İlhan Başgöz, Nermin Abadan-Unat, Sabri İlgener
Ünsal Oskay, Oya Tokgöz, Aysel Aziz, Uygur Kocabaşoğlu ve Nilgün Abisel
Fuat Köprülü, Pertev Naili Boratav, İlhan Başgöz, Doğan Avcıoğlu ve Ahmet Hamdi Tanpınar
Ünsal Oskay, Oya Tokgöz, Fuat Köprülü, Pertev Naili Boratav, İlhan Başgöz
Nermin Abadan-Unat, Sabri İlgener, Aysel Aziz, Uygur Kocabaşoğlu ve Nilgün Abisel

12.Soru

Bilimsel bilginin en temel ayırt edici niteliksel özelliği aşağıdakilerden hangisidir? 


Gözlenebilir olgularla ilgili olması 
Kişisel deneyime dayanması 
Otoriteden kaynaklı olması 
Gelenekler yoluyla aktarılması 
Dini önermelerden kaynaklanması 

13.Soru

Propagandaya ilişkin iletişim araştırmaları, yani kitleleri kısa zamanda etkileme, yurttaşları ikna etme, morali yüksek tutma, devlete bağlılığı sağlama ya da düşmana kendi güçlülüğünü ve haklılığını kabul ettirme gibi ihtiyaçlardan doğan araştırmalar, iletişim araştırmaları tarihi açısından aşağıdaki dönemlerden hangisinde öne çıkmıştır?


Birinci Dünya Savaşı dönemi

İkinci Dünya Savaşı dönemi

Soğuk Savaş dönemi

Amerikan Bağımsızlık Savaşı dönemi

Haçlı Savaşları dönemi


14.Soru

Aşağıda verilen örneklerden hangisi soyutlama kavramıyla ilgilidir?


Türkiye’de enflasyon oranını belirlemek için giyim, gıda, ulaşım, barınma fiyatlarının bir senede değişim oranlarının ortaya dökülmesi 

2000 yılındaki enflasyon oranının Türkiye İstatistik Kurumu’ndan elde edilmesi 

Enflasyon sepetindeki ürünlerin verilerinin bütüne yansıtılıp enflasyon oranının bulunması 

Elde edilen %10 enflasyon oranının, Türkiye koşullarında değerlendirilmesi 

2017 yılındaki enflasyon oranının bizzat araştırmacı tarafından elde edilmesi


15.Soru

Verilerin amaç doğrultusunda seçilmesi, sınıflanması ve ilişkilendirilmesiyle ulaşılan sonuca nedir?


Hipotez
Soyutlama
Bilim
Bilgi
Bulgu

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırmada nesnelliğin karşılanmasına yönelik EN DOĞRU eylemi içermektedir?


Araştırmacı olabildiğince kendi nesnel değerlerinden arınık araştırma tasarlamak zorundadır

Nesnellik bulguların tekrarlı sınamalarda aynı sonuca işaret etmesi durumudur 

Amacın, bu amacın öneminin ve yöntemin uygunluğunun savunulması gerekir 

Nesnellik argümanını araştırmacının nesnelliğiyle ilişkilendirmek doğru olmaz

Araştırma gözlem sürecinin tekrarlanabilir nitelikte raporlanması gerekir


17.Soru

I. Bilimsel araştırmada alternatif gözlem yollarından biri deneydir. II. Genellikle nitel araştırma tasarımlarıyla ilişkilendirilerek uygulanan diğer gözlem çeşitleri; yarı yapılandırılmış görüşme ve yapılandırılmamış görüşmedir. III. Bilim adamı; gözlem verilerinin işaret ettiği bulgular üzerinden “öznel” yorum yapar. Gözlem ile ilgili yukarıda verilen maddelerin hangileri doğrudur?


Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve III
I, II ve III

18.Soru

Araştırmacının bizzat kendi gözlemleri sonucu elde edilen verilere ne ad verilir?


Değişken

Birincil veri

İkincil veri

Evren

Örneklem


19.Soru

Araştırma amaçlarına ulaşmak için, neyin/kimin; nerede, nasıl gözlendiği ve gözlemin neden böyle yapıldığı detaylı biçimde açıklandığı araştırma bölümü aşağıdakilerden hangisidir?


Giriş
Alanyazın
Yöntem bölümü
Bulgular ve Yorum
Sonuç

20.Soru

Medyanın etkilerinin sınırlı olduğunu söyleyerek güçlü etki yaklaşımına karşı çıkan ve minimum etki ya da iki aşamalı model yaklaşımını benimseyen araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?


Schramm

Lerner

Lasswell

Lazarsfeld

Lewin