İletişim Araştırmaları Ara 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I. Reklamın satın almada etkili olup olmadığı II. Reklamın marka imajındaki etkisi III. Reklamın hatırlanma düzeyi IV. Reklam mesajının aktarılıp aktarılmadığı V. Rakip firmaların reklamlarının etkisi Reklam izleme araştırmalarıyla yukarıdakilerden hangileri saptanabilir?


I, II ve V
I, III veV
I, III, IV ve V
II, IV, ve V
Hepsi

2.Soru

Reklam izleme araştırmalarında yaygın olarak hangi ölçme aracı kullanılır?


Test
Envanter
Gözlem
Anket
Belge tarama

3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Bilimsel Bilgiye ait özelliklerden biri değildir?


Gözlenmez

Eleştirel

Geçerli

Güvenilir

Ölçülebilir


4.Soru

tüketim sürecinde tüketicilerin rollerini belirlemek isteyen araştırmacı hangi bilim dalından yardım alabilir?


Psikoloji

Antropoloji

Sosyoloji

Ekonomi

Sosyal Psikoloji


5.Soru

Gözlenebilir olgularla ilgili olan bilgi aşağıdakilerden hangisidir?


Geleneksel bilgi

Kişisel deneyimlere dayalı bilgi

Bilimsel bilgi

Alternatif bilgi

Otoriteye dayalı bilgi


6.Soru

Tümevarım yaklaşımında hangi genelleme hedeflenmektedir?


Evren genellemesi
Örneklem genellemesi
Teorik genelleme
Değişken genellemesi
Kapsam genellemesi

7.Soru

Kâğıt, telefon, gazete, radyo, televizyon, bilgisayar ve İnternet gibi iletişim araçlarının kullanımı ve etkileri açısından iletişim araştırmaları tarihi değerlendirilirken temel alınan ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?


İletişim teknolojilerinin evrimi

Tarihsel bakış açısı

İletişimin temel bileşenleri

İdeolojik paradigmalar

Süreç ve göstergebilim


8.Soru

Bir işletmenin herhangi bir zamanda, herhangi bir müşteri tarafından hizmet performansı açısından değerlendirilmesi süreci  ……..............  olarak tanımlanır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?


Tek yönlü ayna yöntemi

Gizli tepki teknikleri

Tematik algı testi

Çift yönlü ayna yöntemi

Gizli müşteri araştırması


9.Soru

Bir doktorun hemşireye, hastalığın başlangıç aşamasında X ilacından sekiz saatte bir Y dozunda hastaya verilmesi gerektiğini söylediğini düşünelim. Bu doktor sizce bu ifadeyi bilimsel bilginin hangi temel niteliğini işe koşarak söyleyebilir.


Gözlenen olgulardaki değişimlerin ölçümlenmesi
Bilimsel bilginin birikimli olması
Bilimsel bilginin akılcı olması
Bilimsel bilginin evrensel olması
Aynı yöntem tasarımıyla gözlemlerin tekrarlanabilir olması

10.Soru

Aşağıda verilen örnek – tanım eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?


Türkiye’de enflasyon oranını belirlemek için giyim, gıda, ulaşım, barınma fiyatlarının bir senede değişim oranlarının ortaya dökülmesi – Bulgu

2000 yılındaki enflasyon oranının Türkiye İstatistik Kurumu’ndan elde edilmesi – Birincil veri

Enflasyon sepetindeki ürünlerin verilerinin bütüne yansıtılıp enflasyon oranının bulunması – İkincil veri

Elde edilen %10 enflasyon oranının, Türkiye koşullarında değerlendirilmesi – Soyutlama

Enflasyon oranının %10 bulunması – Bilgi


11.Soru

Likert Ölçeği ve Semantik Farklılıklar Ölçeği aşağıdaki reklama yönelik araştırmalarından hangisinde kullanılır?


Reklam ilginliğinin ölçülmesi

Reklam bilinirliğinin ölçülmesi

Reklam izleme araştırması

Açıkhava reklam kanalları etkinlik araştırması

Televizyon reklamlarının izlenme araştırması


12.Soru

Frankfurt Okulu’nun görüşlerine dayanan,  bir anlamda kapitalist sistemin eleştirisi niteliğinde yeni paradigmanın adı nedir?


Pozitivist kuram
Postmodern kuram
Eleştirel kuram
Ana akım kuramı
Etki kuramı

13.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Araştırmacıların amaçları doğrultusunda inceledikleri değişkenlerin aldıkları değerler veridir.

Araştırmacının bizzat kendi gözlemleri sonucunda elde edilen verilere birincil veri denir.

Daha önce farklı araştırmacıların gözlemleri sonucu elde edilmiş verilere ikincil veri denir.

Veriler ulaşılmak istenen bulgunun girdisini oluşturur.

Verilerin analizi sonucu ulaşılan bulgu anlam yüklenmesi açısından yeterlidir.


14.Soru

İletişim araştırmalarının tarihini değerlendirirken temel alınabilecek ölçütlerden biri, iletişim teknolojilerinin evrimi olabilir. Bunun temel sebebi ne olabilir?

 


Teknolojinin de iletişim kadar eski zamanlara dayanması

 

İletişim teknolojileri ve iletişim araştırmalarının aynı anlama gelmesi

 

İletişimin tarihinin büyük ölçüde iletişime aracılık eden ortamların tarihi olması

 

İletişimin araştırmalarının tarihinin olmaması

 

Teknolojinin iletişimin bir alt dalı olması


15.Soru

Hipotez ve sınama kavramlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi DOĞRUDUR?


İlişkinin yok olduğunu öneren hipotezler “red edilirse” bu ilişkinin varlığına delalet eder.

Gözlem yoluyla bir hipotezdeki yargının doğruluğunu veya yanlışlığını saptamak amacıyla yapılan testlere deney denir.

Hipotezler sınamak için değil doğrulanmak için ortaya atılırlar

“Ceza beklentisi ile istendik davranış arasında pozitif ilişki vardır” türü hipotezlere “eğrisel ilişki arayan” hipotezler denir. 

Sosyal bilimler alanında gözlem konusu insan olduğu için değişimi süreğen biçimde gözleyecek biçimde hassas ölçüm yapmak kolay değildir. Bu nedenle doğrusal ilişki arayanlara kıyasla eğrisel ilişki arayan hipotezlere daha sık rastlanır.


16.Soru

"Anadolu Üniversitesinin tüm öğrencileri 75 yaşından küçüktür" önermesi ........... (1) türünde bir genellemeye örnektir. Bu tür genellemelere ...............(2) yaklaşımıyla ulaşılması hedeflenmektedir. Yukarıdaki örnekte 1 ve 2 numaralı boşluklara sırasıyla hangi ifadeler getirilmelidir?


Evren genellemesi, tümdengelim
Teorik genelleme, tümdengelim
Evren genellemesi, tümevarım
Teorik genelleme, tümevarım
Olgusal genelleme, tümdegelim

17.Soru

Aşağıda verilenlerden hangisi bilimsel araştırmanın amaçlarından biridir?

 


Keşfetmek

 

Rapor etmek

 

Yazmak

 

Merak etmek

 

Kurgulamak


18.Soru

Bilimsel araştırmalarda hakkında araştırma yaptığımız belirli bir konuda nüfusun bütününü temsil niteliği taşıyan kitleye ne denir?


Toplum
Kapsam
Genel
Örneklem
Veri

19.Soru

Bilimsel bilginin hangi ayırt edici özelliği araştırmalarda güvenirlik ile ilgidir?


Gözlemlenebilirlik

Çözümlenebilirlik

Birikimlilik

Eleştirellik

Sınanabilirlik


20.Soru

Yardımlı ve yardımsız hatırlama yöntemleri, reklamların hangi boyutunu araştırmak için gerçekleştirilir?


Reklam bilinirliği

Reklamın izlenirliği

Reklamın etkisi

Reklama karşı oluşturulan tutum

Reklamın yaygınlığı